• Financování podnikatelské činnosti 

  Mourová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením efektivnosti finančního leasingu a úvěru při pořizování výrobního stroje. Tento problém byl řešen ve společnosti Dřevotvar Bystré, spol. s r.o. Součástí práce je zpracování finanční ...
 • Komunikační strategie pro společnost DORINT, s.r.o. 

  Koplíková, Martina
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením komunikace firmy DORINT, s.r.o. vůči svému okolí. Pozornost je věnována analýze současné situace podniku, především vlivům, které na něj působí. Východiskem celé práce je návrh kompletní ...
 • Financování podnikatelských aktivit pomocí strukturálních fondů EU 

  Benoniová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá investicí do nákupu informačního systému pro malý podnik působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů ...
 • Návrh marketingové strategie v elektronickém obchodě 

  Kulhánek, Jan
  Práce se zabývá návrhem marketingové strategie elektronického obchodu www.vune24.cz. Obsahem jsou teoretická východiska pro popisovaný problém a analýza vybrané společnosti. Návrh marketingové strategie je zaměřen především ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Šmakalová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro prodejnu stavebnin Gremis s.r.o. ve Velkém Mezirící. Na základe teoretických poznatku a analýzy soucasného stavu prodejny byla zpracována marketingová ...
 • Podnikatelský záměr založení restauračního zařízení 

  Changuir, Jana
  Tato diplomová práce pojednává o tvorbě, zlepšování a využití podnikatelského plánu. Kromě teoretických poznatků k danému tématu zde naleznete i praktickou aplikaci. Bude se jednat o založení arabské restaurace v centru ...
 • Využití finančních a ekonomických ukazatelů v podniku. 

  Chromčík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím finančních a ekonomických ukazatelů v podniku. Práce se zaměřuje na posouzení výkonnosti firmy na základě ekonomických a finančních ukazatelů a vychází především z účetních výkazů ...
 • Podnikatelský záměr- Sportclub RAFK 

  Bábor, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou vytvoření podnikatelského záměru a plánování budoucích podnikatelských činností. Práce by měla být pomocným vodítkem pro sestavení kvalitního podnikatelského záměru z teoretického ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Jangl, Patrik
  Diplomová práce je zaměřena na výzkum zákaznické spokojenosti s poskytovanými službami. Spokojenost zákazníka je jedním z klíčových faktorů úspěšnosti na trhu. Výsledkem a cílem této práce je výstup v podobě návrhů a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vicenová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením ekonomického zdravia podniku JAKOS, a.s. v rokoch 2005-2008. Využité boli vybrané metódy finančnej analýzy. Na základe zistených výsledkov navrhujem opatrenia, ktoré by mali viesť ...
 • Podnikatelský plán 

  Šillerová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu pro založení firmy v oblasti potravinářského průmyslu. Firma se zabývá domácí výrobou a prodejem slaného a sladkého pečiva. Hlavní činností je výroba plněných ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Pešová, Veronika
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. První část obsahuje teoretická východiska k finančnímu plánování. Zaměřuje se na principy a metody finančního plánování, na tvorbu krátkodobého a dlouhodobého finančního ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Novák, Jindřich
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Protivová, Irma
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti Veletrhy Brno, a. s. v letech 2005 až 2008 s použitím vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh možného řešení, který má vést ke ...
 • Podnikatelská plán pro založení boulder centra 

  Herman, Jan
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru pro založení Boulder Centra v Brně. Jde o horolezeckou stěnu spojenou s možností posezení. Na základě ekonomických analýz je sestaven podnikatelský plán, který ...
 • Podnikatelský plán na založení hokejové školy 

  Vlašín, Jan
  Tato diplomová práce představuje návrh podnikatelského záměru na založení hokejové školy. Teoretická část vymezuje pojmy jako podnikatel, podnikání, právní formy podnikání a analyzuje strukturu podnikatelského plánu. V ...
 • Podnikatelský plán 

  Kocmanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá reálným problémem založení podniku v oblasti doučování a hlídání dětí ve městě Brně a jeho okolí. Po důkladném prozkoumání vnějšího a vnitřního prostředí je navržen vhodný podnikatelský záměr, ...
 • Založení firmy působící v oblasti ekologických zdrojů el. energie 

  Dostál, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie. Zjišťuje podmínky dalšího vývoje tohoto oboru a vnější faktory působící na podnikání. Z ekonomického pohledu hodnotí malé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Simandl, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2005 až 2009. V práci jsou použity metody a ukazatele finanční analýzy, na základě jejich výsledků jsou v práci definovány návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Procházková, Ivana
  Diplomová práce hodnotí ekonomickou situaci podniku PULCO, a. s.. Prostřednictvím analýzy vněšjího a vnitřního prostředí podniku a finanční analýzy je posouzeno zdraví firmy. Po provedení analýz následuje komentář výsledků ...