• Konkurenční strategie firmy 

  Čech, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkurenční strategie střední firmy působící ve strojním průmyslu. Práce analyzuje současný stav a celkové vnitřní prostředí ve vztahu k prostředí vnějšímu. Za pomocí stanovených ...
 • Návrh strategie malé cukrárny 

  Sobol, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie malé cukrárny. Snaží se navrhnout takové změny, které by pomohly cukrárně v jejím dalším rozvoji. K tomu využívá teoretické poznatky, především analýzy prostředí firmy. Pomocí ...
 • Rozvoj personálního řízení společnosti S & K Tools spol. s r.o. 

  Hejkrlík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou personálních činností prováděných ve společnosti S & K TOOLS spol. s r.o.. Součástí diplomové práce je průzkum spokojenosti zaměstnanců, který jsem provedl a detailně vyhodnotil. Na ...
 • Získávání dotací z fondů EU 

  Dvorská, Věra
  Anotace Diplomová práce se zabývá získáváním dotací, grantů z fondů EU na rozvoj železniční dopravy v České republice – modernizace, rekonstrukce a celkově propojení a zpřístupnění železniční dopravy celé Evropě. V rámci ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balkovič, Miroslav
  Diplomová práca hodnotí finančnú a ekonomickú situáciu podniku Balky, s. r.o. na základe vybraných metód finančnej analýzy. Pre finančnú analýzu sú použité podnikové dáta z obdobia 2007 – 2009. Obsahuje návrhy riešenia k ...
 • Financování podnikových činností formou rizikového kapitálu 

  Zapletal, Václav
  Tato diplomová práce je zaměřena na financování podnikových činností pomocí rizikového kapitálu v České republice. Práce identifikuje způsoby a prostředky, díky kterým prospívají společnosti, do nichž byl rizikový kapitál ...
 • Financování revitalizace panelového domu 

  Gryga, Robert
  Tato diplomová práce „Financování revitalizace panelového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu. Na základě teoretických poznatků, provedených analýz a výpočtů, obsahuje řešení pro konkrétní ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín 

  Enenkelová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okres Nový Jičín. Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií, zabývá se aktivní politikou zaměstnanosti ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Čapek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout podnikatelský záměr pro rozvoj elektronického obchodu prodávajícího japonské kuchyňské nože. Teoretická část popisuje formy podnikání, způsob sestavování podnikatelského záměru a ...
 • Postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. 

  Pálka, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je vytvořit konkrétní postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. Tento postup vznikne na základě analýzy stávajícího stavu informačních systémů společnosti. Rozsah ...
 • Návrh zlepšení řízení dokumentů integrovaného systému řízení 

  Weiterová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na systémy řízení firmy, které lze stanovit předepsanými normami. Specifikuje systém vedení dokumentace v rámci integrovaného systému řízení firmy. Uvádí teoretické poznatky a praktické návody ...
 • Marketingová strategie společnosti Telefónica O2 

  Bilavčík, Martin
  Diplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii pro firmu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Navržená strategie je zaměřena na zvolený cílový trh a vychází zejména z výsledků získaných na základě dotazníků ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Roušavý, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vhodného výběru cenných papírů a následné sestavení portfolia z těchto cenných papírů. Dále se podrobněji věnuje analýze portfolia a preferencí investora. Následuje popis modelu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Simandl, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2005 až 2009. V práci jsou použity metody a ukazatele finanční analýzy, na základě jejich výsledků jsou v práci definovány návrhy na zlepšení ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Holubová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu řízení jakosti ve společnosti LABARA, s.r.o. Je zde popsána metodika jakosti obecně a v souvislosti se spokojeností zákazníků, která je předmětem teoretické části této práce. Praktická ...
 • Posouzení efektivnosti inovačního projektu 

  Krčálová, Lucie
  Diplomová práce pojednává o efektivnosti inovačního projektu společnosti HARTMANN – RICO. V první části uvedu teoretické poznatky související s inovační strategií a plánováním investiční činnosti. Druhá část bude věnována ...
 • Posouzení stávajícího informačního systému firmy a návrh změn 

  Juránek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem firmy VUES Brno, s.r.o. K posouzení jeho vlastností jsou použity různé metody a analýzy. Následně jsou na základě výsledků analýz navrženy nejvhodnější možné změny a ...
 • Posouzení stávajícího elektronického obchodování firmy Top Moravia Q a návrh změn 

  Zavadil, Lukáš
  Předkládaná diplomová práce analyzuje stávající elektronické obchodování konkrétního českého podniku střední velikosti, vyhledává problémy a navrhuje ucelené řešení těchto problémů, včetně praktické implementace.
 • Návrh řízení procesů při implementaci norem HACCP 

  Staněk, Michal
  Dilpomová práce se zaměřuje na aplikaci norem HACCP do zemědělské výroby. Vychází z teoretických poznatků o moderních normách a směrnicích. Obsahuje návrh metodiky pro řízení a regulaci výrobních procesů.
 • Projekt vzniku regionálního vzdělávacího centra v rámci STROJÍRNY OSLAVANY 

  Lubasová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem regionálního vzdělávacího centra v rámci společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., které je spolufinancováno Evropskou unií v dotačním programu Podnikání a inovace a navrhuje i ...