Now showing items 43-62 of 396

 • E-government v podnikatelské sféře 

  Adámek, Jiří
  Práce se zabývá problematikou e-governmentu v rámci České republiky a jeho vlivem na podnikatelskou sféru. Popisuje aktuální situaci a hledá nové možnosti rozšíření a úprav stávajícího systému. Na základě provedených analýz ...
 • Efektivní marketingová komunikace na veletrzích 

  Fusková, Michaela
  Diplomová práce je zpracována pro společnost TONDACH Česká republika, s. r. o. Je zaměřena na efektivní marketingovou komunikaci na veletrzích. Obsahuje informace o efektivním využití prezentace firmy na veletrzích. Možnosti ...
 • Exotické opce a jejich možné využití v investiční praxi 

  Šitavanc, Jan
  Diplomová práce primárně řeší zda jsou exotické opce vhodné pro zajištění kurzových rizik a přináší návrh vhodné aplikace exotických opcí. Práce je zaměřena na úzkou skupinu exotických opcí, tzv. Path-Dependent opce. Tři ...
 • Expanze na zahraniční trhy 

  Hanáčková, Marie
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu expanze na zahraniční trhy pro strojírenský podnik. V práci jsou obsažena teoretická východiska, analýza současné situace podniku a jeho okolí, dále analýza vybraných zahraničních ...
 • Financování ekologických investic pomocí strukturálních fondů EU 

  Cejnková, Ivana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na financování ekologických investic, respektive alternativních zdrojů energie, především tedy financování fotovoltaických elektráren. V části se práce zaměřuje na přehled strukturálních ...
 • Financování podnikatelské činnosti 

  Mourová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením efektivnosti finančního leasingu a úvěru při pořizování výrobního stroje. Tento problém byl řešen ve společnosti Dřevotvar Bystré, spol. s r.o. Součástí práce je zpracování finanční ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Zichová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku pomocí finanční analýzy jeho účetních výkazů a snaží se na základě výsledků této analýzy navrhnout možné změny ve struktuře financování podniku. Práce ...
 • Financování podnikatelských aktivit pomocí strukturálních fondů EU 

  Benoniová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá investicí do nákupu informačního systému pro malý podnik působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Dodek, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na financování projektu neziskové organizace. V práci jsou zmíněny jednotlivé návrhy možnosti financování a jejich zhodnocení. Jednou z těchto možností je také čerpání dotace z fondů Evropské ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Šoba, Jozef
  Diplomová práce se zabývá posouzením způsobů financování investičního záměru společnosti se zaměřením na možnost financování projektu z fondů Evropské Unie. V teoretické části jsou diskutovány formy financování ze zdrojů ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kovalčík, Martin
  Projekty financované z fondů evropské unie pojednávají o možnostech a posouzení investic do projektů, které přináší prospěch veřejnému sektoru na úrovni regionů, ale i společnosti jako celku. Z tohoto důvodu mohou být ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Pech, Jiří
  Cílem práce je posoudit způsoby financování podnikatelského záměru konkrétní výrobní společnosti se zaměřením na možnost financování projektu z fondů Evropské Unie. V teoretické části jsou diskutovány formy financování ze ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Šolková, Jitka
  Diplomová práce analyzuje možnosti čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti dotační problematiky a strukturálních fondů EU, analýzu současného stavu zkoumané společnosti a v ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Šmatlavová, Alena
  Diplomová práce se zabývá možností čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti strukturálních fondů, analýzu současného stavu sledované firmy. Praktická část se zabývá výběrem ...
 • Financování revitalizace panelového domu 

  Gryga, Robert
  Tato diplomová práce „Financování revitalizace panelového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu. Na základě teoretických poznatků, provedených analýz a výpočtů, obsahuje řešení pro konkrétní ...
 • FINANCOVÁNÍ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU 

  Vaňková, Lenka
  Předmětem této diplomové práce je návrh projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků společnosti Siemens Elektromotory s. r. o., závod Frenštát p. R. Tento projekt je zpracováván s cílem dosažení financování prostřednictvím ...
 • Financování vybraného investičního projektu ze strukturálních fondů EU 

  Grumelová, Ema
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu financovaného z fondov EÚ, ktorý je zameraný na rekonštrukciu vybraného penziónu na východnom Slovensku. Návrh projektu je tvorený podľa štruktúry tzv. štúdie uskutočniteľnosti ...
 • Financování vzdělávacích aktivit podniku prostřednictvím ESF 

  Štorková, Lucie
  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do ...
 • Financování z ESF 

  Hromková, Radka
  Diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodného způsobu financování záměru obce Březina. Preferována je možnost získání dotace. Shrnuje poznatky o strukturálních fondech, operačních programech České republiky a postup získávání ...
 • Finanční analýza firmy užitím systému Maple 

  Vecheta, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Tenza, a.s. a jejím srovnáním s konkurencí klasickými i moderními metodami. Obsahuje teorii potřebnou k utvoření analýzy, grafickou i slovní interpretaci výsledků. V ...