Now showing items 115-134 of 396

 • Marketing internetového obchodu 

  Popolanský, Jiří
  V mé diplomové práci se budu zabývat tématem marketingu internetového obchodu. V teoretické části se zaměřím na nalezení vhodných nástrojů marketingové podpory. V praktické části zejména na analýzu současné situace v ...
 • Marketing v elektronickém obchodě 

  Bártová, Dana
  Diplomová práce se zamuje na marketing v pomrn nové sfée a to marketing na internetu. Specifikuje konkrétní nedostatky internetového obchodu a navrhuje nkolik podstatných krok pro pokroilejší fungování již existujícího ...
 • Marketingová strategie firmy 

  Kozelek, Pavel
  Předmětem diplomové práce je „Marketingová strategie firmy“, která je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Hlavním cílem diplomové práce je návrh marketingové strategie výrobního podniku, se zaměřením ...
 • Marketingová strategie firmy Nugget 

  Nehyba, Tomáš
  Předmětem této práce je analýza marketingové strategie firmy Nugget a možný návrh marketingové strategie pro následující období. V teoretické části budou popsány teoretické aspekty pro získání potřebných dat. V praktické ...
 • Marketingová strategie hotelu Bítov 

  Růžičková, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace a následně výběrem vhodné marketingové strategie pro Hotel Bítov v rekreační oblasti Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá problematikou využití marketingových ...
 • Marketingová strategie motoristických veletrhů 

  Hraběová, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingové strategie pro automobilový veletrh Autotec & Autosalon Brno 2010. Teoretická část je zaměřena na problematiku marketingové komunikace a uplatnění jejích jednotlivých nástrojů ...
 • Marketingová strategie nově vzniklé společnosti 

  Slámová, Pavla
  Cílem diplomové práce je vypracování marketingové strategie pro společnost nově vstupující na trh služby privátní letecké dopravy. Tato práce předkládá obecné principy a strukturu marketingové koncepce a strategie, které ...
 • Marketingová strategie pre podnik Ing. Augustín Dobiš AD SPECTRUM 

  Harant, Vladimír
  Diplomová práce je projektem marketingové a komunikační strategie výrobní firmy. Práce obsahuje situační analýzu současného stavu a to včetně hodnocení slabých a silných stránek firmy, jejích příležitostí a hrozeb a na ...
 • Marketingová strategie pro expanzi firmy IVK s.r.o. 

  Ivičič, Stanislav
  Práce je zamřena na zpracování externí a interní analýzy firmy IVK s.r.o.. Z této analýzy budou vycházet doporučení ke strategii expanze.
 • Marketingová strategie společnosti 

  Koláček, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout způsob jak vytvořit marketingovou strategii pro mladou společnost pohybující se na mediálním a marketingovém trhu. V této diplomové práci je popsáno použití klíčových metod, základní teoretické ...
 • Marketingová strategie společnosti Motiv Press, s.r.o. 

  Smolík, Kamil
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Motiv Press, s.r.o. První část práce zachycuje teoretická východiska získaná v průběhu studia na Fakultě podnikatelské. Druhá část práce se ...
 • Marketingová strategie společnosti Telefónica O2 

  Bilavčík, Martin
  Diplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii pro firmu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Navržená strategie je zaměřena na zvolený cílový trh a vychází zejména z výsledků získaných na základě dotazníků ...
 • Marketingová Strategie vstupu Kolumbijské firmy Hamacas RGV na Evropský trh 

  Vastušková, Valéria
  Hlavnou úlohou diplomovej práce je analýza potenciálu Európskeho trhu na vstup Kolumbijskej firmy Hamacas RGV a navrhnutie stratégie vstupu. Táto firma sa už niekožko rokov venuje ručnej výrobe výlučne tradičných kolumbijských ...
 • Marketingová strategie vstupu Kolumbijské firmy Juan Valdez Café na evropský trh 

  Učeň, Michal
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení současné mezinárodní marketingové strategie kolumbijské společnosti Procafecol S.A. a návrh dalšího postupu při vstupu na evropský trh. Firma je zaštítěna kolumbijskou asociací ...
 • Marketingové předpoklady rozvoje bio produkce v České republice 

  Jindrová, Marta
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovými předpoklady rozvoje ekologické produkce v České republice. Je zaměřena na spotřební chování zákazníků na trhu biopotravin, situaci na trhu biopotravin a také na situaci ...
 • Marketingové zhodnocení návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. 

  Vaculík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení návštěvy Svatého otce v Brně po stránce marketingu a propagace. Teoretická část srovnává tržní a neziskový sektor, zejména působení a vliv marketingu v těchto odlišných oblastech. ...
 • Marketingový plán v oblasti služeb 

  Sládková, Iva
  Diplomová práce se zabývá analýzou prostředí v oblasti služeb. Cílem práce je vytvořit nejvhodnější marketingový mix pro konkrétní oblast trhu a stanovit marketingový plán pro pobočku společnosti XY, která poskytuje služby ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Nováková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka firmy KABESTAV. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu a dotazníku jako nástroji pro shromažďování informací. Praktická část práce popisuje ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Grygová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na navrhnutí, provedení a vyhodnocení dotazníku spokojenosti zákazníků na veterinární klinice TOSA. Teoretická část je věnována problematice marketingového výzkumu, spokojenosti zákazníků a ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Váňová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum spokojenosti zákazníků. Poskytuje teoretické poznatky týkající se oblasti marketingového výzkumu včetně jejich praktické aplikace v konkrétním podniku a prezentuje ...