Now showing items 249-268 of 396

 • Ocenění podniku 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako hodnota a její kategorie, podnik a metody oceňování. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě ...
 • Oceňování podniku 

  Zajíčková, Andrea
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti HAL-KON, s. r. o. v období 2006 – 2008. Na základě teoretických poznatků z literatury je pomocí několika rozličných metod provedeno ocenění tohoto podniku.
 • Oceňování podniku 

  Pospíšilová, Jana
  Předmětem diplomové práce je tržní oceňování podniku. Teoretická část obsahuje poznatky z odborné literatury a přístupy pro oceňování podniku. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě výnosové ...
 • Optimalizace e-komunikace ÚMČ Praha 9 

  Hladík, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je zjištění současného stavu a nalezení optimálního řešení pro komunikaci; především e-komunikaci mezi ÚMČ Praha 9 a občany, na základě výsledků z realizovaných průzkumů mezi občany, zaměstnanci ...
 • Optimalizace externího financování podnikatelského záměru 

  Bodláková, Blanka
  Předmětem diplomové práce "Optimalizace externího financování podnikatelského záměru" je rozbor možností financování rozvoje vybrané firmy na základě podrobné analýzy. V diplomové práci analyzuji aktuální ekonomický stav ...
 • Optimalizace informačního systému firmy a jeho rozšíření 

  Šístek, Petr
  Cílem diplomové práce je optimalizace stávajícího informačního systému a jeho následné rozšíření o další pomocné funkce. Optimalizace je založena na zkušenostech uživatelů a úpravě používaných položek. Vylepšení pak přináší ...
 • Optimalizace organizační struktury 

  Marquardt, Petr
  Cílem této diplomové práce „Optimalizace organizační struktury“ je analýza organizačního uspořádání společnosti Bosch Rexroth, s. r. o. zaměřená na soulad organizační struktury s firemními procesy a strategickým zaměřením ...
 • Optimalizace parametrů objednávek výrobního materiálu v podniku 

  Gajďoková, Lucie
  Cílem této práce je analýza vlivu nastavení vybraných klíčových logistických parametrů v procesu nakupování vstupních materiálů na ekonomiku konkrétního podniku a jejich matematické modelování. Grafické a matematické výstupy ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Roušavý, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vhodného výběru cenných papírů a následné sestavení portfolia z těchto cenných papírů. Dále se podrobněji věnuje analýze portfolia a preferencí investora. Následuje popis modelu ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Dopita, Radim
  Tato práce je zaměřena na optimalizaci portfolia cenných papírů použitím hodnotového screeningu. V teoretické části jsou popsány základní teorie trhů, teorie moderního portfolia, typy diverzifikací a rizika spjatá s ...
 • Optimalizace procesů centrální podatelny 

  Běhounková, Jitka
  Diplomová práce se zaměřuje na technické řešení a popis optimalizace procesů zpracování příchozích poštovních zásilek a příchozí písemné komunikace do konkrétní obchodní společnosti, a to formou obchodního plánu. Záměrem ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Kratochvílová, Martina
  Diplomová práce s názvem Optimalizace procesů ve společnosti se zabývá nejdůležitějším firemním procesem – tvorbou software od jednání se zákazníky až po jeho předání. Součástí práce je analýza současného procesu, návrhy ...
 • Optimalizace řízení výrobního procesu 

  Voříšek, Dušan
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku výrobního procesu ve vztahu k optimálnímu využití jeho vstupů. Teoretická část obsahuje informace o důležitých charakteristikách výrobního systému a jeho vazbách na ...
 • Optimalizace výrobního procesu pomocí diskrétní simulace 

  Široká, Zuzana
  Diplomová práce řeší použití diskrétní simulace pomocí simulačního softwaru Witness jako nástroje pro podporu a rozhodování výrobního procesu ve firmě ECKELMANN s.r.o. Práce stručně seznamuje s problematikou modelování a ...
 • Plán změny ICT infrastruktury v kancelářské budově 

  Sokol, Jan
  Cílem práce je vytvořit kompletní návrh počítačové sítě a plán jejího zavedení pro správní budovu firmu Markagro s.r.o. Návrh bude obsahovat veškeré informace potřebné pro zavedení nové datové infrastruktury. Plán jejího ...
 • Podnikatelská etika ve firmě OHL,a.s. 

  Fábiková, Ľubomíra
  Diplomová práca sa skladá z dvoch častí, z teoretickej a z praktickej. Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá teoretickými východiskami problematiky podnikateľskej etiky. Druhá časť diplomovej práce je analýza súčasného ...
 • Podnikatelská plán pro založení boulder centra 

  Herman, Jan
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru pro založení Boulder Centra v Brně. Jde o horolezeckou stěnu spojenou s možností posezení. Na základě ekonomických analýz je sestaven podnikatelský plán, který ...
 • Podnikatelský plán 

  Šillerová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu pro založení firmy v oblasti potravinářského průmyslu. Firma se zabývá domácí výrobou a prodejem slaného a sladkého pečiva. Hlavní činností je výroba plněných ...
 • Podnikatelský plán 

  Kocmanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá reálným problémem založení podniku v oblasti doučování a hlídání dětí ve městě Brně a jeho okolí. Po důkladném prozkoumání vnějšího a vnitřního prostředí je navržen vhodný podnikatelský záměr, ...
 • Podnikatelský plán 

  Kostková, Mária
  Obsahom diplomovej práce je vytvorenie podnikateľského zámeru malej pekár-ne. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti sa najskôr zaoberám podnikateľským prostredím štátu, v ktorom bude hospodárska ...