Now showing items 350-369 of 396

 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Havel, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vypracování vybraných poměrových ukazatelů dvou konkurenčních společností, zpracování časových řad z těchto ukazatelů a jejich vyrovnání. Na jejich základě se stanoví prognóza budoucího ...
 • Účetní závěrka v souladu s IFRS 

  Andršová, Eva
  Cílem této diplomové práce je popsat základní principy Mezinárodních účetních standardů účetního výkaznictví. Ukazuje zásadní rozdíly mezi legislativou České republiky a těchto standardů. Praktická část diplomové práce se ...
 • Účtování vybraných problémů na kapitálovém trhu 

  Burianová, Veronika
  Cílem diplomové práce je provést zaúčtování konkrétních účetních operací, vyskytující se na kapitálových trzích. Na zvoleném podniku jsem se snažila názorně na konkrétních účetních případech ukázat zaúčtování zvolených případů.
 • Úspory energie při modernizaci PC sítě 

  Doležal, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problémů úspor v elektrické energiích. Na základě změřených skutečností obsahuje analýzu nákladů na elektrickou energii.
 • Vliv jakosti poskytovaných služeb na spokojenost zákazníků 

  Zapadlo, Jaroslav
  Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, co považuje návštěvník pokerového klubu za důležité a co ho motivuje k opětovné návštěvě. Budu tedy provádět měření spokojenosti zákazníků na vybraných faktorech před a po vylepšení ...
 • Volba optimálního portfolia cenných papírů jakožto investiční hlavolam 

  Bradová, Klára
  Teorie portfolia je mikroekonomická disciplína zabývající se zkoumáním kapitálových trhů a aktiv, která se na nich obchodují. Tato diplomová práce je zaměřena na volbu optimálního portfolia cenných papírů, konkrétně akcií. ...
 • Vstup internetového obchodu na trh 

  Jurák, Adam
  Diplomová práce se zabývá především analýzou současného stavu společnosti a získáním potřebných podkladů pro rozhodování o vstupu na trh s jízdními koly. Značná část praktické části práce je zaměřená na analýzu trhu s ...
 • Vstup luxusních automobilových značek na Balkánský trh 

  Učeň, Michal
  Předmětem diplomové práce je analýza potenciálu balkánského trhu pro distribuci luxusních automobilů Bentley a Lamborghini firmou Leonhardt Group Automobile. Společnost působí jako distributor luxusních značek koncernu ...
 • Vybudování odpočinkové zóny Humpolec - Hadina s využitím fondů EU 

  Holubová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku Evropské unie a s tím související evropské fondy, které mohou být pro vybudování odpočinkové zóny v Humpolci zdrojem financí. Cílem diplomové práce je návrh financování na ...
 • Vybudování účinného systému Competitive Intelligence ve společnosti XXX 

  Lukáš, Radek
  Tato diplomová se zabývá procesem zvaným Competitice Intelligence a dále jeho vybudováním ve firmě XXX. V první části práce je popsána současná situace firmy a teoretické předpoklady. Ve druhé části práce jsou uvedeny možné ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Hanáčková, Eva
  Diplomová práce na téma „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se zaměřuje na analýzu stresové zátěže u studentů, budoucích manažerů, podnikatelů a dalších profesionálů. Práce objasňuje, co to je stres, jaké jsou ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Kršková, Božena
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se zabývá v současnosti velmi aktuálním problémem a to stresem působícím na zaměstnance v pracovních podmínkách. Analyzuje typy stresu, příznaky, projevy a vlivy ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Stejskal, Lukáš
  Předmětem diplomové práce „Využití controllingu v podniku“ je analýza současného stavu ekonomického řízení firmy a návrh podpůrného modulu v podnikovém informačním systému (ERP). Teoretická část se zabývá uplatněním ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kernová, Martina
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zaměřuje se na odhalení nedostatků ve finančním hospodaření a jejich příčin. V závěru práce jsou navržena možná ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti ADAPTA, spol. s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Landsman, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční analýzu firmy Pražská správa nemovitostí, s. r. o. Pohled na finanční zdraví firmy uskutečňuje prostřednictvím jednotlivých druhů analýz. Po zanalyzování finanční situace nabízí ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Doležel, Martin
  Diplomová práce pojednává o analýze účetních výkazů, a to rozvahy, zisků a ztrát a cash-flow podniku za určité časové období, prostřednictvím finanční analýzy. Obsahuje jednak teoretická východiska finanční analýzy, jednak ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Hejdová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení finančního zdraví společnosti za období 2006-2008 pomocí metod finanční analýzy. Cílem práce je odhalit příčiny finanční situace podniku a na základě získaných poznatků navrhnout ...
 • Využití finančních a ekonomických ukazatelů v podniku. 

  Chromčík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím finančních a ekonomických ukazatelů v podniku. Práce se zaměřuje na posouzení výkonnosti firmy na základě ekonomických a finančních ukazatelů a vychází především z účetních výkazů ...
 • Využití fondů EU pro rozvoj infrastruktury obce 

  Štenclová, Jaromíra
  Předmětem mé diplomové práce je využití fondů EU pro rozvoj infrastruktury obce, konkrétně pak pro vybudování nové cyklostezky. První část je věnovaná základní koncepci regionální politiky, operačních programů a přibližuje ...