Now showing items 376-395 of 396

 • Založení firmy působící v oblasti ekologických zdrojů el. energie 

  Dostál, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie. Zjišťuje podmínky dalšího vývoje tohoto oboru a vnější faktory působící na podnikání. Z ekonomického pohledu hodnotí malé ...
 • Založení malého podniku, jeho podnikatelský záměr 

  Vávrová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení restaurace. Teoretická část práce popisuje předpoklady pro dobře vypracovaný podnikatelský plán. V praktické části je provedena SWOT analýza, ...
 • Založení nového podniku - hudební klub 

  Seinerová, Jana
  Cílem této diplomové práce je vypracovat reálný a proveditelný podnikatelský plán na založení hudebního klubu Agora Club, s.r.o. Podnik se zaměří na poskytování služeb v oblasti pohostinství a hudební produkce ve městě ...
 • Zavedení elektronického obchodu 

  Šúryová, Tatiana
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej prezentácie elektronického obchodu firmy. Zahŕňa charakteristiku a analýzu dotknutého subjektu. Ďalej obsahuje návrh varianty elektronického obchodu, ktorý by mal prispieť ...
 • Zavedení SPC ve výrobním procesu 

  Dostál, Petr
  Diplomová práce se zabývá zaváděním statistického řízení procesu (SPC) na CNC řezací centrum do mechanické výroby. Jedna část projektu se zabývá sběrem teoretických informací, sledováním procesu a sběrem dat. Druhá část ...
 • Zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů 

  Fiala, Milan
  Tato diplomová práce pojednává o zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů ve firmě RayService, a.s.. Cílem je zavedení uceleného procesního přístupu v práci s dodavateli. Sortiment a množství dodavatelů je nyní ...
 • Zhodnocení a návrh expanze společnosti na zahraniční trhy 

  Plachá, Zuzana
  Diplomová práce zobrazuje zhodnocení firmy a možný postup exportu výrobků na zahraniční trh. Součástí práce jsou také i významné informace, analýzy a řešení, jak tohoto postupu nejlépe využít ve firemní prospěch. Firma se ...
 • Zhodnocení ekonomické situace podniku 

  Šmerda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace „IVes, spol. s r. o.“. Pro hodnocení byly použity metody finanční analýzy, stanovení rizik, které na společnost působí, jejich reálný dopad na chod firmy, následné ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Holínková, Jitka
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace zvoleného podniku a poskytuje tak podklady pro kvalitní rozhodování managementu o budoucnosti podniku. Obsahuje finanční analýzu nejdůležitějších finančních ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Janáčková, Marcela
  Tato diplomové práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Symbol Technologies Czech Republic s. r. o. v letech 2004 – 2008. K posouzení jsou použity vybrané metody finanční analýzy, především výpočet a vyhodnocení ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Drahošová, Šárka
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti RACOM s. r. o. s využitím vybraných metod finanční analýzy v období let 2004 -2008. V první části práce jsou vymezena teoreticko-metodologická východiska finanční ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Zedková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku Ložiska VILIM, spol. s r.o. za roky 2005 – 2008. Obsahuje provedenou finanční analýzu včetně jejího zhodnocení. Na základě toho byla navrhnuta opatření vedoucí ...
 • Zhodnocení rozvoje informačního systému firmy FPO s.r.o. a návrh možných změn 

  Dobiášek, Ivo
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému společnosti FPO s.r.o.. Analýza firmy a informačního systému odhalí nedostatky. Na základě provedených analýz, získaných poznatků budou navrhnuta řešení, která ...
 • Získávání, výběr, adaptace a hodnocení zaměstnanců v cestovní kanceláři 

  Zabloudilová, Jitka
  Předmětem diplomové práce je získávání, výběr, adaptace a hodnocení zaměstnanců v cestovní kanceláři. Teoretická část práce bude vycházet z dostupné literatury se zaměřením na problematiku lidských zdrojů. V praktické části ...
 • Zlepšení procesů při realizaci zakázky 

  Malinovský, Ondřej
  Předmětem mé diplomové práce je provedení důkladné analýzy fotovoltaického trhu a podnikových procesů ve Společnosti, která se na trhu pohybuje. Dále na základě takto získaných informací navrhnout návrhy na změnu procesů ...
 • Změna systému řízení malé firmy 

  Rosenberg, Jan
  Diplomová práce pojednává o změně systému řízení vybrané společnosti. Předmětem této práce je výběr vhodných analýz, provedení analýzy současného stavu a návrh systému řízení podle manažerských funkcí. Výsledkem práce jsou ...
 • Zobrazení rizik v účetnictví společnosti ABC, s.r.o. 

  Janoušková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na návrh metodiky eliminace zatížení výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření je snižován tvorbou rezerv, které vážou finanční zdroje. Rezervy by v souladu se zásadou opatrnosti měly být tvořeny ...
 • Zvýšení efektivity personální práce 

  Vobora, Martin
  Diplomová práce řeší problematiku zvýšení efektivity personální práce ve společnosti Ateko a.s.. Práce obsahuje tři hlavní části. Část podnikové kultury, část vzdělávání, rozvoje a udržování zaměstnanců podniku a část ...
 • Zvýšení efektivity personální práce 

  Brener, Radim
  Předmětem diplomové práce „Zvýšení efektivity personální práce“ je analýza současného stavu personální práce brněnské pobočky společnosti Merz s.r.o. s cílem zvýšení efektivity personální práce. Zvýšením efektivity personální ...
 • Zvýšení efektivity práce týmu 

  Střelcová, Radka
  Předmětem diplomové práce „ Zvýšení efektivity práce týmu“ je zhodnocení týmové spolupráce a obsazení rolí v týmu. V teoretické rešerši jsou vymezeny pojmy týmových rolí, které tvoří nedílnou součást firemní kultury a ...