Now showing items 1-20 of 412

 • Podnikatelský záměr 

  Outrata, Jakub
  Diplomová práce pojednává o možnostech nalezení malého podnikání a ověření jeho realizace. Vycházím zde z analýz příležitostí, proveditelnosti, ale také z analýzy SWOT a jiných. Z analytické části je později čerpáno v ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Pelková, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu současné marketingové situace podniku SYSTRA JM s.r.o. Pozornost se věnuje nejen zjištění nedostatků provedenou marketingovou analýzou, ale zejména navržení nápravných opatření ...
 • Návrh konkurenční strategie pro firmu XY 

  Hrubeš, Tomáš
  Cílem této práce je návrh konkurenční strategie námi zvolené firmy. Rozebereme stávající strategii pomocí získaných informací. V této práci se budeme zabývat konkurenčním prostředím ve kterém se každá firma nachází. Ve ...
 • Publikační systém jako nástroj pro prezentaci malých a středních firem na internetu 

  Petr, Jan
  Práce se bude zabývat porovnáním konkurenčního publikačního systému s vlastním publikačním systémem a jeho nasazení do reálných podmínek malých a středních firem na internetu z pohledu IT firmy. V další fázi bude popsán ...
 • Analýza, návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Trpiš, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh elektronického obchodu pro prodej numizmatického materiálu především sběratelských dvou eurových mincí. Výsledkem je internetový obchod s uživatelskou a administrátorskou rolí, který ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bezděková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru, který bude sloužit managementu společnosti jako podklad pro realizaci zavedení zcela ojedinělé služby. V teoretické části se zabývám problematikou malých a ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Kroměříž 

  Šušlíková, Monika
  Tato diplomová je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Kroměříž v letech 2005 – 2009. Práce obsahuje analýzu nezaměstnanosti dle kategorií, jako jsou pohlaví, věk, vzdělání, aj. Dále se zabývá problematikou ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro správu podniku 

  Reniers, Petr
  S příchodem informačních technologií se začínaly objevovat nové typy webových aplikací a systémů, které byly vytvořené na standardních technologiích, a proto jsou dostupné na většině uživatelských počítačů. Bez těchto ...
 • Problematika pojistné ochrany Obce Albrechtice 

  Ficner, Libor
  Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany Obce Albrechtice. Cílem práce je provést analýzu rizik ohrožujících obec, porovnat ji se současnou pojistnou ochranou a také s možnostmi, které nabízí konkurenční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kordula, Michal
  Hlavním tématem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace u stavební společnosti Subterra a.s. v období let 2006 až 2008. Po úvodní charakteristice společnosti a stručném představení problematiky je provedena ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jedličková, Eva
  Práce navrhuje podnikatelský plán pro další rozvoj existujícího podniku. Zkoumá příležitosti v již provozovaném oboru a snaží se navrhnout projekt, který by přispěl k větší ziskovosti, k rozšíření a stabilizaci současného ...
 • Využití GIS při správě fotovoltaických elektráren 

  Válek, Milan
  Téma diplomové práce se zabývá návrhem a implementací systému pro správu majetku fotovoltaických elektráren. Vzhledem k rozsahu spravovaného majetku bylo zvoleno řešení využívající geografické informační systémy. V pilotním ...
 • Podnikatelský záměr 

  Michalec, Martin
  Předmětem diplomové práce je problematika týkající investic v podobě podnikatelského záměru, jako nástroj sloužící k co nebližšímu zhodnocení skutečné situace v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. a v oblastech její ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vávrová, Martina
  Tato diplomová práce zachycuje, popisuje a analyzuje finanční situaci FEI Czech Republic s.r.o. v letech 2006-2009 za pomoci vybraných metod finanční analýzy, analýzy firmy a analýzy okolí firmy. Na základě zjištěných ...
 • Marketingový plán v oblasti služeb 

  Sládková, Iva
  Diplomová práce se zabývá analýzou prostředí v oblasti služeb. Cílem práce je vytvořit nejvhodnější marketingový mix pro konkrétní oblast trhu a stanovit marketingový plán pro pobočku společnosti XY, která poskytuje služby ...
 • Kalkulace nákladů jako východisko tvorby rozpočtů ve vybrané firmě 

  Pittermannová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení kalkulací a rozpočtů v konkrétním podniku. Specifikuje typy kalkulací a strukturu nákladů v kalkulacích na základě zpracované analýzy nákladů v bakalářské práci. Dále definuje rozpočty, ...
 • Optimalizace výrobního procesu pomocí diskrétní simulace 

  Široká, Zuzana
  Diplomová práce řeší použití diskrétní simulace pomocí simulačního softwaru Witness jako nástroje pro podporu a rozhodování výrobního procesu ve firmě ECKELMANN s.r.o. Práce stručně seznamuje s problematikou modelování a ...
 • Návrhy na zlepšení propagace firmy 

  Fendrychová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti C-FILTER FITRY, s.r.o., která je prodejcem filtrů a souvisejících služeb. Projekt analyzuje současnou situaci firmy, zjišťuje nedostatky a hledá způsoby zlepšení ...
 • Optimalizace informačního systému firmy a jeho rozšíření 

  Šístek, Petr
  Cílem diplomové práce je optimalizace stávajícího informačního systému a jeho následné rozšíření o další pomocné funkce. Optimalizace je založena na zkušenostech uživatelů a úpravě používaných položek. Vylepšení pak přináší ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Horáčková, Lenka
  Diplomová práce vykládá pojem firemní kultura, která přímo souvisí s prosperitou podniku. Seznamuje s obsahem tohoto pojmu. Předkládá její význam a přínos pro firmu, řeší její individualitu a variantnost. Obsahuje analýzu ...