Now showing items 1-20 of 437

 • Návrh týmového motivačního programu ve firmě FlatEarth 

  Lukaniaková, Nina
  Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie návrhu motivačného program v spoločnosti FlatEarth. Návrh tohoto programu sa odvíja od výsledkov výskumu uskutočneného v športových teamoch a medzi bývalými zamestnancami spoločnosti ...
 • Problematika elektronického obchodu společnosti 

  Frolichová, Klára
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zřízení elektronického obchodu společnosti. Obsahem diplomové práce je podrobná analýza trhu a možných dodavatelů řešení, dále jsou řešeny otázky bezpečnosti, práva a technologie. ...
 • Zlepšení procesů při realizaci zakázky 

  Malinovský, Ondřej
  Předmětem mé diplomové práce je provedení důkladné analýzy fotovoltaického trhu a podnikových procesů ve Společnosti, která se na trhu pohybuje. Dále na základě takto získaných informací navrhnout návrhy na změnu procesů ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kernová, Martina
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zaměřuje se na odhalení nedostatků ve finančním hospodaření a jejich příčin. V závěru práce jsou navržena možná ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy ...
 • Zvýšení efektivity personální práce 

  Brener, Radim
  Předmětem diplomové práce „Zvýšení efektivity personální práce“ je analýza současného stavu personální práce brněnské pobočky společnosti Merz s.r.o. s cílem zvýšení efektivity personální práce. Zvýšením efektivity personální ...
 • Vstup firmy Nobilis Tilia s.r.o. na německý trh s kosmetikou 

  Dudrová, Lenka
  Hlavnou témou mojej diplomovej práce je zhodnotenie, či má firma Nobilis Tilia, s.r.o. rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na zahraničné trhy, konkrétne na nemecký trh s kozmetikou. Celá práca je postupne rozdelená do ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o. a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Dorociak, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o. a návrhy opatření na zvýšení její úrovně. Teoretická část je zaměřena na způsob výpočtu indexu spokojenosti a loajality zákazníka. ...
 • Analýza, návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Přívara, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Analýza, návrh a implementace elektronického obchodu společnosti“ je analýza trhu internetových obchodů a zavedení nového řešení elektronického obchodu. První kapitola je věnována teorii, ve druhé ...
 • Návrh na zlepšení personální činnosti v organizaci 

  Tokošová, Irena
  Tato diplomová práce je zaměřena především na řízení lidských zdrojů. Analyzuje efektivitu práce v podniku s orientací na nedostatky personálního charakteru, tzn. na organizační strukturu, kompetence manažera, systém ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Zwinsová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu finanční situace společnosti MOTIP DUPLI s. r. o. v letech 2004 až 2007. Na základě metod finanční analýzy jsou zjištěny problémy a jsou navrhnuta opatření k jejich odstranění a ...
 • Návrh stabilizácie zamestnancov v oblasti personálnej politiky 

  Straková, Juliana
  Práca sa zaoberá skúmaním procesov personálnej politiky od získavania zamestnancov cez ich školenie a rozvoj až po ich dlhodobé udržanie. Výstupom tejto diplomovej práce je návrh personálnej politiky a jej jednotlivých ...
 • Návrh metodiky kontroly zaměstnanců 

  Klimeš, Roman
  Má diplomová práce bude sloužit jako kontrolní nástroj managementu vzdělávací divize společnosti BooK s.r.o.. Tato kontrola bude spočívat v nastavení nové formy zpětnovazebního, kontrolního mechanismu za pomoci mnou ...
 • Financování vybraného investičního projektu ze strukturálních fondů EU 

  Grumelová, Ema
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu financovaného z fondov EÚ, ktorý je zameraný na rekonštrukciu vybraného penziónu na východnom Slovensku. Návrh projektu je tvorený podľa štruktúry tzv. štúdie uskutočniteľnosti ...
 • Návrh efektivnějšího využití lidského potenciálu v organizaci 

  Bučková, Kristína
  Diplomová práce se věnuje problematice efektivního a kvalitního využití lidského potenciálu ve vybrané organizaci. Jedná se především o identifikaci potřeby zavedení komplexního systému hodnocení zaměstnanců, sestavení ...
 • Návrh komunikační strategie pro značku Telstar 

  Krusberská, Daniela
  V této práci jsou aplikovány poznatky z oblasti marketingové komunikace a navrženy nástroje komunikačního mixu s využitím nových trendů jako součást konceptu komunikační strategie. Konečnému návrhu marketingové komunikace ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců 

  Míšková, Petra
  Diplomová práce „Návrh systému hodnocení zaměstnanců“ se zabývá návrhem hodnocení pracovníků včetně vazby na odměňování a rozvoj pracovníků. Systém hodnocení a odměňování je velice účinný motivační faktor, a proto musí být ...
 • Návrh zlepšení práce managerů 

  Pokorný, Pavel
  Diplomová práce pojednává o klíčových kompetencích manažera, tedy o souboru mezioborově přenosných schopnosti a jejich důležitosti v současném podnikatelském prostředí. Zjišťuje úroveň klíčových kompetencí manažerů v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pavlíčková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Adélka, a.s. v období mezi lety 2004 a 2009 s využitím specifických ukazatelů finanční analýzy. Na základě analýzy výchozí situace firmy a finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Malinová, Lenka
  Diplomová práce se věnuje hodnocení finanční situace společnosti Geoindustrie s.r.o. v letech 2006 – 2009. Za použití vybraných metod finanční analýzy hodnotí finanční zdraví společnosti a na jejich základě formuluje možné ...