• Modelování síťové komunikace v prostředí OPNET IT Guru 

  Mazák, Andrej
  Cílem této práce je popsat modelování síťové komunikace na konkrétním síťovém provozu s reálným zatížením. Vybraný model sítě se přibližuje skutečné síťové topologii telekomunikačního operátora poskytujícího síťové služby ...
 • Nabíječ akumulátorů k jízdnímu kolu 

  Kufa, Jan
  Záměrem této práce je navrhnout vhodný způsob dobíjení mobilních elektronických zařízení s využitím pohybu jízdního kola. V první části bakalářské práce jsou rozebrány různé možnosti nabíjení akumulátorů na jízdním kole, ...
 • Mixážní pult s integrovaným mikrofonním předzesilovačem 

  Mecerod, Václav
  Bakalářská práce na téma „Mixážní pult s integrovaným mikrofonním předzesilovačem“ se zabývá návrhem audiozařízení pro směšování signálů z různých zdrojů. Po krátkém teoretickém seznámení s problematikou mixážních pultů, ...
 • Návrh dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje 

  Moštěk, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí symetrického stabilizovaného napájecího zdroje opatřeného nastavitelnou elektronickou proudovou pojistkou. Koncepce zdroje je zvolena jako lineární se dvěma rozsahy ...
 • Detektor QRS komplexů využívající vlnkovou transformaci 

  Nagyová, Lenka
  Tato práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, resp. komplexu QRS a jeho detekce. Pro pochopení činnosti srdce a vzniku EKG křivky je nezbytné popsat anatomii srdce a všechny děje, které na srdci probíhají. Další ...
 • Zpracování telemetrických údajů RC modelů letadel 

  Žák, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku snímání stavu RC modelu letadla, během letu. Je zde detailně rozebrána vnější tak i vnitřní struktura, včetně komunikace. Cílem práce je navrhnutí funkční desky pro snímání stavu ...
 • Programovatelný IR přijímač 

  Géze, Daniel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a realizácia riešenia pre HW a SW programovateľného IR prijímača. IR prijímač predstavuje logický programovateľný automat, ktorý reaguje na príkazy z diaľkového ovládania vysielané ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače 

  Malina, Vítězslav
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem kompletního audio výkonového zesilovače v provedení stereo a s výkonem minimálně 2x75W. Zesilovač obsahuje přepínání vstupů mezi mikrofonem a linkovým vstupem, korekční předzesilovač ...
 • Řídící modul pro obvody ADF4360 a vybrané DDS 

  Lambor, Jiří
  Tato práce je svým obsahem zaměřena na problematiku ovládání a komunikace obvodů přímé číslicové syntézy (DDS) a obvodů napětím řízeného oscilátoru s fázovým závěsem (ADF) pomocí mikrokontroléru. V úvodní části, která se ...
 • Měření vlhkosti biologických struktur 

  Vlk, Jáchym
  Práce shrnuje známé metody měření kapalin a vlhkosti u komplikovaných biologických struktur. Jsou zde uvedeny a popsány jednotlivé metody i jejich princip. Práce zahrnuje popis a tvorbu indukčního a kapacitního senzoru. ...
 • Automatická segmentace zájmových oblastí lidského obratle 

  Novosadová, Michaela
  Tato bakalářská práce popisuje anatomii páteře a její nejčastější patologie se zaměřením na nádorová onemocnění, která v dnešní době postihují stále vyšší procento populace. Dále práce obsahuje teoretické pojednání o ...
 • Segmentace základních částí lidského mozku v MR datech 

  Klásek, Pavel
  Práce popisuje segmentační metody používané v souvislosti se zpracováním obrazových dat, z nichž vybírá a uskutečňuje metody vhodné k požadované aplikaci segmentace částí mozkové tkáně – regionově orientovanou metodu ...
 • Měření dechové frekvence 

  Maršálková, Leona
  Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby měření dechové frekvence. Zaměřuje se na popis struktury jednotlivých zařízení sloužících k měření dechové frekvence, včetně snímačů, které jsou k tomuto účelu využívány. Na závěr ...
 • Měření tloušťky kůže a podkožní tkáně v ultrazvukovém snímku v B-módu 

  Moldříková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým rozborem pojmů, které jsou potřebné k porozumění a navrhnutí algoritmu pro přímé měření tloušťky kůže a podkoží. Implementací algoritmu se zabývá druhá část práce. ...
 • Bezolovnatý pájený spoj a modely predikce spolehlivosti 

  Nestrojil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá predikcí spolehlivosti bezolovnatého pájeného spoje. V teoretické části je vytvořena rešerše v oblasti únavových modelů pro bezolovnaté pájení. Dále tato část obsahuje základní pojmy a ...
 • Detekce krevních elementů 

  Kadlček, Václav
  Práce se zabývá detekcí a následnou klasifikací krevních elementů. Krevní elementy jsou zde popsány z hlediska vlastností, které jsou využity při digitálním zpracování obrazu. Dále jsou rozebrány dostupné teorie předzpracování, ...
 • Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů 

  Čermáková, Adéla
  Tato práce se zabývá elektrostimulací kardiomyocytů a návrhem kompletního stimulačního zařízení pro jejich kultivaci a stimulaci. V úvodu se zabývá elektrofyziologií myocytů, následně potom problematikou elektrostimulace ...
 • Dynamické vlastnosti snímačů teploty 

  Cienciala, Adam
  Bakalářská práce se zabývá rozborem a měřením dynamických vlastností snímačů teploty. Pro měření a zpracování dat byl použit softwarový nástroj LabVIEW a měřící karta NI USB-6008.
 • Oscilometrické měření krevního tlaku 

  Brabencová, Klára
  Cílem mé práce je navrhnout jednoduchý měřič krevního tlaku oscilometrickou metodou za použití softwaru LabView. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je použita detekce maximální oscilace z obálky ...
 • Spolehlivost, bezpečnost a přenosové parametry optických kabelů 

  Kučera, Zdeněk
  Komunikace pomocí optických kabelů je zatím posledním vývojovým stupněm přenosových médií, používaných v současnosti pro přenos dat. Přes počáteční problémy se díky jejich nesporným výhodám použití tohoto média v poslední ...