Now showing items 1-20 of 466

 • Řídicí systém pro dávkování chemikálií v chemické úpravně vody 

  Kolman, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá modernizací stávajícího systému řízení Chemické úpravny vody (CHUV) v Kolíně. Důvodem je snížení provozních nákladů a zlepšení kvality upravené vody. Tato práce obsahuje návrh hardwarové koncepce, ...
 • Laboratorní úloha Virtuální sítě typu OpenVPN 

  Kortus, Jiří
  Tato práce v úvodu popisuje principy virtuálních privátních sítí (VPN) a stručně zmiňuje hlavní protokoly a přístupy pro jejich realizaci. Následně se podrobněji zaměřuje na seznámení čtenáře s charakterem a vlastnostmi ...
 • Správa koncových uzlů datových sítí 

  Knol, Radek
  Tato bakalářská práce má za cíl analyzovat možnosti správy koncových uzlů datových sítí. Na základě této analýzy vznikla aplikace pro operační systémy Microsoft Windows, která má za úkol efektivně spravovat a usnadňovat ...
 • Optimalizace zapojení výukového zařízení Promax do výuky 

  Vaško, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s výukovým zařízením PROMAX, které je názornou ukázkou funkce privátní pobočkové telefonní ústředny včetně simulace propojení s centrální telefonní ústřednou. Nejdříve byla ...
 • Síťová komunikace v .NET Framework 

  Müller, David
  Bakalářská práce seznamuje s prostředím .NET, s jeho prostředky pro síťovou komunikaci a s principy webových aplikací a služeb. Stručně je také popsán jazyk C#, JavaScript a zásady objektového programování. Na uvedených ...
 • Efektivní zapojení zařízení PCM 30U OCH do laboratorní výuky 

  Procházka, Jiří
  Cílem mého bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou PCM, zvláště PCM 1. řádu a jejího praktického využití v instalaci v zařízení PCM30UOCH. Práce obsahuje dále popis přenosového zařízení, možnosti jeho osazení a ...
 • Vodoznačení digitálních obrazů 

  Vitner, Petr
  V této práci jsou popsány základy digitálního vodoznačení obrazů a metody porovnání změny obrazu jeho vodoznačením. Jsou navrženy metody založené na využití diskrétní vlnkové traansformace, diskrétní kosinové transformace ...
 • Objektivní kritéria hodnocení kvality poslechových prostorů 

  Zwins, Jiří
  Cílem semestrální práce je definování základních pojmů v oblasti akustiky, bližší seznámení s definovanými objektivními kritérii hodnocení akustických prostorů a praktické zpracování výpočetních algoritmů v prostředí Matlab. ...
 • Potlačovač echa 

  Kratochvíl, Pavel
  V komunikačních sítích se při spojení vyskytuje echo, což je odražený signál putující zpět sítí a znesnadňující komunikaci. Problém je možné řešit použitím zařízení omezujících odražený signál - potlačovačů echa. Potlačovače ...
 • Zařízení pro automatické zalévání rostlin 

  Vavroš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem převodníku vlhkosti půdy na vhodný datový formát za použití dostupných čidel vlhkosti a mikroprocesoru Silicon Laboratories řady C8051F120 a příslušného vývojového modulu za účelem ...
 • Automatická segmentace zájmových oblastí lidského obratle 

  Novosadová, Michaela
  Tato bakalářská práce popisuje anatomii páteře a její nejčastější patologie se zaměřením na nádorová onemocnění, která v dnešní době postihují stále vyšší procento populace. Dále práce obsahuje teoretické pojednání o ...
 • Segmentace základních částí lidského mozku v MR datech 

  Klásek, Pavel
  Práce popisuje segmentační metody používané v souvislosti se zpracováním obrazových dat, z nichž vybírá a uskutečňuje metody vhodné k požadované aplikaci segmentace částí mozkové tkáně – regionově orientovanou metodu ...
 • Měření tloušťky kůže a podkožní tkáně v ultrazvukovém snímku v B-módu 

  Moldříková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým rozborem pojmů, které jsou potřebné k porozumění a navrhnutí algoritmu pro přímé měření tloušťky kůže a podkoží. Implementací algoritmu se zabývá druhá část práce. ...
 • Bezolovnatý pájený spoj a modely predikce spolehlivosti 

  Nestrojil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá predikcí spolehlivosti bezolovnatého pájeného spoje. V teoretické části je vytvořena rešerše v oblasti únavových modelů pro bezolovnaté pájení. Dále tato část obsahuje základní pojmy a ...
 • Detekce krevních elementů 

  Kadlček, Václav
  Práce se zabývá detekcí a následnou klasifikací krevních elementů. Krevní elementy jsou zde popsány z hlediska vlastností, které jsou využity při digitálním zpracování obrazu. Dále jsou rozebrány dostupné teorie předzpracování, ...
 • Dynamické vlastnosti snímačů teploty 

  Cienciala, Adam
  Bakalářská práce se zabývá rozborem a měřením dynamických vlastností snímačů teploty. Pro měření a zpracování dat byl použit softwarový nástroj LabVIEW a měřící karta NI USB-6008.
 • Oscilometrické měření krevního tlaku 

  Brabencová, Klára
  Cílem mé práce je navrhnout jednoduchý měřič krevního tlaku oscilometrickou metodou za použití softwaru LabView. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je použita detekce maximální oscilace z obálky ...
 • Realizace programovatelného posuvu mikroskopu v ose z 

  Slováček, František
  Tato práce pojednává o návrhu a realizaci programovatelného posuvu v ose Z. První kapitoly se zabývají pájeným spojem a jeho kontrolou. V dalších částech je rozebráno řešení posuvu a programového vybavení. Poslední kapitola ...
 • Vliv gradientů chladnutí na pevnost bezolovnatého pájeného spoje 

  Vítek, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je sledování vlivu rychlosti chladnutí pájeného spoje na jeho pevnost a krystalickou strukturu. Pro technologické zkoušky byla použita dummy pouzdra BGA4 pájená na DPS s testovacími motivy. ...
 • Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů 

  Gajdoš, Libor
  Tato práce se zabývá možnostmi stanovení koncentrace těžkých kovů v roztocích diferenční pulzní volumetrií s pomocí tříelektrodových elektrochemických tlustovrstvých senzorů. V teoretické části je popsána technologie ...