Recent Submissions

 • Parogenerátor pro jadernou elektrárnu s rychlým reaktorem 

  Karička, Radoslav
  Cílem práce je navrhnout parogenerátor, ve kterém na straně teplonositele proudí sodík, a na straně druhé proudí voda a vodní pára (H2O). Hlavní myšlenkou této diplomové práce je navrhnout takový parogenerátor, který vyloučí ...
 • Modelování fázového složení žárupevných ocelí a jejich spojů 

  Dvořáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou vlivu teplotní expozice na strukturní stálost nízkolegovaných feritických žárupevných ocelí a jejich svarových spojů. Úvodní kapitola obsahuje přehled o druzích a vlastnostech těchto ocelí ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Fialová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na řeznou keramiku a její efektivní využití. Úvodní část práce obsahuje podrobnou charakteristiku keramických řezných materiálů z hlediska jejich dělení, fyzikálně mechanických vlastností, způsobu ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Pokorná, Martina
  Cílem diplomové práce je vytvoření ekonomicky výhodné komunikační strategie, která zvýší pozornost a nejlépe zapůsobí na lidi, čímž se také zlepší postavení společnosti ARAVER CZ na trhu.
 • Studium pojivových systémů pro technologii Warm box 

  Lenghardová, Romana
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M2332-00 předkládá studii pojivových systémů pro technologii Warm box. Na základě literární studie problematiky technologie Warm box byly odzkoušeny pojivové systémy ...
 • Pojivové systémy na bázi aluminasilikátů 

  Tůmová, Veronika
  Tato diplomová práce popisuje vlivy plastifikátorů a urychlovačů tuhnutí v pojivovém systému na bázi aluminasilikátů. Následující přehled zobrazuje změny charakteristických vlastností hlinitanového cementu v kombinaci s ...
 • Optimalizace vlastností formovací směsi vodního jádra hlav válců 

  Hlavsa, Petr
  Předložená práce se zabývá změnou stávajícího pojivového systému pro metodu vytvrzováním za tepla Hot–Box, sloužícího k výrobě plášťových jader tvořících vodní prostor hlav válců. Cílem navržení nového pojivového systému ...
 • Čtyřdobý motor pro malou mechanizaci 

  Kuchař, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem čtyřdobého zážehového motoru. Jsou v ní uvedeny základní návrhové výpočty klikového mechanismu a rozvodového ústrojí OHV. Dále se zabývá pevnostním výpočtem pístu motoru a analýzou napjatosti ...
 • Marketingový výzkum 

  Veselý, Radek
  Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti zákazníků s nabízenými službami a produkty společnosti CIPRES FILTR BRNO s.r.o. a návrh na ...
 • Modelování okluzního efektu při aplikaci ušních sluchadel 

  Vrtěna, Jan
  Diskuse vlivu tvaru a objemu akustického prostoru zevního zvukovodu na přenosovou charakteristiku tlakových vln působících na bubínek při implementaci ušních sluchadel.
 • Odstraňování původních povlaků řezných nástrojů před novým povlakováním 

  Něnička, Jakub
  Charakteristiky povlakovacích metod PVD, CVD, PACVD, MTCVD. Rozdělení PVD metod. Přípravné operace před povlakováním stopkových nástrojů a odvalovacích fréz. Chemické odpovlakování HSS. Elektrochemické odstranění povlaku ...
 • Vývoj a aplikace metod zařízení pro studium lokálních vlastností nanostruktur 

  Sháněl, Ondřej
  Vývoj UHV kompatibilního kombinovaného systému AFM/SEM. Modifikace předchozího AFM mikroskopu pro podmínky spojené s tímto systémem. Výzkum transportu elektrického náboje v organických solárních článcích pomocí měření ...
 • Řezné síly při frézování vláknově vyztužených kompozitů 

  Machalová, Veronika
  Obecný rozbor problematiky řezných sil při frézování, popis experimentálního zařízení pro měření řezných sil. Charakteristika kompozitních materiálů, jejich vlastnosti, výroby a užití. Vyhodnocení experimentálně naměřených ...
 • Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití 

  Martincová, Zdeňka
  Diplomová práce je zaměřena na polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid bóru z hlediska jejich označování, fyzikálních, mechanických a řezných vlastností, užití a současných trendů vývoje u renomovaných ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Baran, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání slinutých karbidů v sortimentu výroby firem Pramet Tools a.s., Sandvik-Coromant a Ceratizit z hlediska jejich řezných rychlostí, posuvů a šířky záběru ostří pro operaci soustružení. ...
 • Deformačně-napěťová analýza aterosklerotické tepny 

  Maša, Marek
  Podstatou této diplomové práce bylo řešení napětí a deformace kyčelní tepny člověka postižené aterosklerózou.Úloha byla řešena pomocí metody konečných prvků (MKP). Byly vytvořeny tři dvojrozměrné modely, na kterých se poté ...
 • Identifikace pohybů na letištní ploše 

  Burián, Petr
  Diplomová práce pojednává obecně o systému A-SMGCS, použitých technologiích a celkové zpracování informací ke zjištění polohy a identifikace vozidel a letadel na provozních plochách letišť. Popisuje architekturu systému ...
 • Účinnost plánovaného experimentu 

  Pfefferová, Alena
  Diplomová práce se zabývá plánováním a analýzou experimentu. Je zde zkoumán vliv počtu centrálních bodů v plánu experimentu na nalezení významných faktorů procesu. Pro určení tohoto vlivu je použita metoda Monte Carlo, ...
 • Implementace nových metod řešení úloh dynamiky v programovém systému ANSYS 

  Klaška, Petr
  Tato práce pojednává o aplikaci kolokační metody řešení rovnic dynamiky pro programový systém ANSYS a její využití při aplikaci účinku přídavných hmotností, tuhostí a tlumení hydrodynamického ložiska či hydrodynamického tlumiče.
 • Měření vlastností tenkých vrstev metodami zobrazovací reflektometrie a Kerrova jevu 

  Plšek, Radek
  Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, které se zabývají optickými a magnetickými vlastnostmi tenkých vrstev a způsoby jejich měření. Princip spektroskopické reflektometrie a měření optických vlastností ...

View more