Recent Submissions

 • MES systémy ve strojírenství 

  Štrublíková, Iva
  Obsahem diplomové práce je popis funkcí a vlastností výrobních řídích systémů – MES (manufacturing execution systems), analýza těchto systémů implementovaných v České republice, rozpracování systémového návrhu inteligentního ...
 • Měření kinematických bodů zavěšení vozidel s využitím měřícího zařízení Tritop 

  Fišer, Radoslav
  Bc. Radoslav Fišer Měření kinematických bodů zavěšení vozidel s využitím měřícího zařízení Tritop DP, UADI, 2008, str. 58, obr. 45 Porovnáváme metody získávání vstupních dat pro počítačové programy simulující kinematické ...
 • Automatizované sledování výrobních strojů 

  Šíp, David
  Tato práce pojednává o monitorování výrobních strojů. Zabývá se návrhem a realizací automatizovaného monitorovacího systému ve strojírenské firmě. Popisuje automatický způsob snímání dat ze strojů, zpracování získaných ...
 • Automatická optická kontrola slícování kompletních vozidel 

  Bureš, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště automatické optické kontroly slícování vozu na lince výstupní kontroly podniku TPCA. Teoretická část popisuje linku výstupní kontroly v automobilce TPCA a provádí popis současné ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Pokorná, Martina
  Cílem diplomové práce je vytvoření ekonomicky výhodné komunikační strategie, která zvýší pozornost a nejlépe zapůsobí na lidi, čímž se také zlepší postavení společnosti ARAVER CZ na trhu.
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Fialová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na řeznou keramiku a její efektivní využití. Úvodní část práce obsahuje podrobnou charakteristiku keramických řezných materiálů z hlediska jejich dělení, fyzikálně mechanických vlastností, způsobu ...
 • Deformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Santori 

  Huťka, Pavel
  Předložená diplomová práce pojednává o deformačně napěťové analýze proximálního konce femuru s aplikovanou totální endoprotézou kyčelního kloubu – zkráceného typu. K určení deformace a napjatosti bylo použito výpočtového ...
 • Výroba aretační páky přesným stříháním 

  Mikyska, Josef
  MIKYSKA Josef: Výroba aretační páky přesným stříháním. Diplomový projekt zpracovává inovační technologii „ARETAČNÍ PÁKY“ technologií přesného stříhání. Součást je vyrobena z ocelového plechu ČSN 12 041.20 tloušťky 3 mm. ...
 • Návrh a analýza konstrukční varianty pístu spalovacího motoru 

  Slezák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou napjatosti pístu vznětového motoru. Na základě výsledků provedených analýz je vypracován konstrukční návrh nových variant pístů se zaměřením na snížení hmotnosti a následně ...
 • Konstrukce natáčivé frézovací hlavy 

  Orság, Petr
  Cílem této práce je studie variant natáčivých frézovacích hlav pro CNC stroje.Zpráva popisuje konkrétní konstrukční řešení natáčivé frézovací hlavy pro frézovací stroj, součástí je také technická zpráva a ekonomické zhodnocení.
 • Studium pojivových systémů pro technologii Warm box 

  Lenghardová, Romana
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M2332-00 předkládá studii pojivových systémů pro technologii Warm box. Na základě literární studie problematiky technologie Warm box byly odzkoušeny pojivové systémy ...
 • Optimalizace vlastností formovací směsi vodního jádra hlav válců 

  Hlavsa, Petr
  Předložená práce se zabývá změnou stávajícího pojivového systému pro metodu vytvrzováním za tepla Hot–Box, sloužícího k výrobě plášťových jader tvořících vodní prostor hlav válců. Cílem navržení nového pojivového systému ...
 • Řízení procesu třídění programovatelným automatem 

  Novák, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou jedné ze dvou částí zařízení pro řízení procesu třídění. Toto zařízení ke své činnosti využívá dva programovatelné automaty (dále PLC),společnosti Phoenix Contact, které ...
 • Sledovácí systém rozsáhlé počítačové sítě 

  Bill, Zdeněk
  Práce se zabývá problematikou sledování rozsáhlé sítě s řádově až se stovkami aktivních prvků a tisícovkami uživatelů. Studie problematiky je situována v prostředí studentské počítačové sítě KolejNet, kde je v provozu ...
 • Výroba bionafty z použitých jedlých olejů 

  Menšíková, Petra
  Cílem diplomové práce je posoudit vhodnou technologii pro výrobu bionafty z použitých jedlých olejů. Pro hlavní části technologie byly zpracovány výpočtové modely v programu Chemcad. Experimentálně byla také provedena ...
 • Marketingový výzkum 

  Veselý, Radek
  Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti zákazníků s nabízenými službami a produkty společnosti CIPRES FILTR BRNO s.r.o. a návrh na ...
 • Elektronická jednotka pro sběr dat jizdni dynamiky vozidla 

  Machač, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu a konstrukce elektronické jednotky pro sběr dat jízdní dynamiky vozidla. Zabývá se však nejen návrhem, ale i testováním a srovnáním s podobnými jednotkami běžně ...
 • Čtyřdobý motor pro malou mechanizaci 

  Kuchař, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem čtyřdobého zážehového motoru. Jsou v ní uvedeny základní návrhové výpočty klikového mechanismu a rozvodového ústrojí OHV. Dále se zabývá pevnostním výpočtem pístu motoru a analýzou napjatosti ...
 • Optimierung eines FE-Modells auf Grundlage einer experimentellen Modalanalyse. 

  Hermsdorf, Nathanael
  Znalosti o dynamických vlastnostech jsou základní předpoklady pro bezpečný provoz moderních výrobních strojů. Získání numerických metod ke zprostředkování dynamických vlastností stoupají na významu. Výpočet komplexních ...
 • Návrh hlavy válce typu triflux pro zážehový motor 

  Provazníková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá podstatou a možnostmi dnešní počítačové dynamiky tekutin neboli CFD. Dále se věnuje návrhu sacích kanálů hlavy válce typu triflux, a to na základě hlavy válce Škoda 1,2 HTP převedené do ...

View more