Recent Submissions

 • Výroba aretační páky přesným stříháním 

  Mikyska, Josef
  MIKYSKA Josef: Výroba aretační páky přesným stříháním. Diplomový projekt zpracovává inovační technologii „ARETAČNÍ PÁKY“ technologií přesného stříhání. Součást je vyrobena z ocelového plechu ČSN 12 041.20 tloušťky 3 mm. ...
 • Návrh a analýza konstrukční varianty pístu spalovacího motoru 

  Slezák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou napjatosti pístu vznětového motoru. Na základě výsledků provedených analýz je vypracován konstrukční návrh nových variant pístů se zaměřením na snížení hmotnosti a následně ...
 • MES systémy ve strojírenství 

  Štrublíková, Iva
  Obsahem diplomové práce je popis funkcí a vlastností výrobních řídích systémů – MES (manufacturing execution systems), analýza těchto systémů implementovaných v České republice, rozpracování systémového návrhu inteligentního ...
 • Automatizované sledování výrobních strojů 

  Šíp, David
  Tato práce pojednává o monitorování výrobních strojů. Zabývá se návrhem a realizací automatizovaného monitorovacího systému ve strojírenské firmě. Popisuje automatický způsob snímání dat ze strojů, zpracování získaných ...
 • Měření kinematických bodů zavěšení vozidel s využitím měřícího zařízení Tritop 

  Fišer, Radoslav
  Bc. Radoslav Fišer Měření kinematických bodů zavěšení vozidel s využitím měřícího zařízení Tritop DP, UADI, 2008, str. 58, obr. 45 Porovnáváme metody získávání vstupních dat pro počítačové programy simulující kinematické ...
 • Deformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Santori 

  Huťka, Pavel
  Předložená diplomová práce pojednává o deformačně napěťové analýze proximálního konce femuru s aplikovanou totální endoprotézou kyčelního kloubu – zkráceného typu. K určení deformace a napjatosti bylo použito výpočtového ...
 • Automatická optická kontrola slícování kompletních vozidel 

  Bureš, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště automatické optické kontroly slícování vozu na lince výstupní kontroly podniku TPCA. Teoretická část popisuje linku výstupní kontroly v automobilce TPCA a provádí popis současné ...
 • Sledovácí systém rozsáhlé počítačové sítě 

  Bill, Zdeněk
  Práce se zabývá problematikou sledování rozsáhlé sítě s řádově až se stovkami aktivních prvků a tisícovkami uživatelů. Studie problematiky je situována v prostředí studentské počítačové sítě KolejNet, kde je v provozu ...
 • Výroba bionafty z použitých jedlých olejů 

  Menšíková, Petra
  Cílem diplomové práce je posoudit vhodnou technologii pro výrobu bionafty z použitých jedlých olejů. Pro hlavní části technologie byly zpracovány výpočtové modely v programu Chemcad. Experimentálně byla také provedena ...
 • Konstrukce natáčivé frézovací hlavy 

  Orság, Petr
  Cílem této práce je studie variant natáčivých frézovacích hlav pro CNC stroje.Zpráva popisuje konkrétní konstrukční řešení natáčivé frézovací hlavy pro frézovací stroj, součástí je také technická zpráva a ekonomické zhodnocení.
 • Elektronická jednotka pro sběr dat jizdni dynamiky vozidla 

  Machač, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu a konstrukce elektronické jednotky pro sběr dat jízdní dynamiky vozidla. Zabývá se však nejen návrhem, ale i testováním a srovnáním s podobnými jednotkami běžně ...
 • Řízení procesu třídění programovatelným automatem 

  Novák, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou jedné ze dvou částí zařízení pro řízení procesu třídění. Toto zařízení ke své činnosti využívá dva programovatelné automaty (dále PLC),společnosti Phoenix Contact, které ...
 • Optimierung eines FE-Modells auf Grundlage einer experimentellen Modalanalyse. 

  Hermsdorf, Nathanael
  Znalosti o dynamických vlastnostech jsou základní předpoklady pro bezpečný provoz moderních výrobních strojů. Získání numerických metod ke zprostředkování dynamických vlastností stoupají na významu. Výpočet komplexních ...
 • Řízení pohonů pomocí PLC s využitím sběrnice CAN 

  Polach, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a aplikací řídícího algoritmu všesměrového autonomního robotu. Robot je řízen pomocí PLC řady X20 společnosti Bernecker&Rainer. Pohon je realizován třemi integrovanými regulačními pohony ...
 • Metodika ustavení souřadného sytému pro optické měřící zařízení Pontos 

  Volek, Aleš
  V diplomové práci se zabývám vytvořením detailní a v praxi použitelné metodiky pro definování souřadného systému zařízení Pontos. Řešení spočívá v nalezení vhodného způsobu zaznamenání pozice referenčního bodu na povrchu ...
 • Otočný stůl pro horizontální vyvrtávačku 

  Obdržálek, Adam
  Diplomová práce řeší návrh otočného stolu o velikosti upínací plochy 2000x2500 mm pro horizontální vyvrtávačku WRF 130 CNC. Dle požadovaných parametrů zadavatelem, firmou Fermat CZ s.r.o., je zpracován návrh pohonu rotační ...
 • Výroba pístu diskové brzdy objemovým tvářením 

  Toman, Svatopluk
  Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 23-03-T002 předkládá návrh technologie výroby polotovaru pístu diskové brzdy osobního automobilu z uhlíkové oceli 12 010.3. Předpokládaná roční výrobní ...
 • Návrh hlavy válce typu triflux pro zážehový motor 

  Provazníková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá podstatou a možnostmi dnešní počítačové dynamiky tekutin neboli CFD. Dále se věnuje návrhu sacích kanálů hlavy válce typu triflux, a to na základě hlavy válce Škoda 1,2 HTP převedené do ...
 • Návrh algoritmů pro modul informačního systému 

  Weinlichová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro nový modul firemního informačního systému. V úvodní části se zabývá způsoby popisu informačních systémů. Pro upřesnění popisovaného systému stručně chrakterizuje prostředí ...
 • Zařízení na vkládání oplatků do kartónových krabic 

  Kobza, Milan
  Úkolem této diplomové práce je návrh konstrukce zařízení pro vkládání oplatků do kartónových krabic. Zařízení je ručně přestavitelné pro 3 typy oplatků a kartónů a není součástí žádné technologické linky. Součástí práce ...

View more