Now showing items 1-20 of 474

 • Výroba aretační páky přesným stříháním 

  Mikyska, Josef
  MIKYSKA Josef: Výroba aretační páky přesným stříháním. Diplomový projekt zpracovává inovační technologii „ARETAČNÍ PÁKY“ technologií přesného stříhání. Součást je vyrobena z ocelového plechu ČSN 12 041.20 tloušťky 3 mm. ...
 • Modernizace výtopny na biomasu. 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce má za úkol posoudit vhodnost použití kogenerační výroby elektrické energie a tepla v Bystřici nad Pernštejnem, která zatím využívá pouze teplo z obecní výtopny na biomasu. Text je koncipován tak, aby popsal ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Pistulka, Libor
  Hlavním zaměřením práce je optimalizace operativního plánování s výrazným zaměřením na zákazníky a splnění jejich požadavků v čase, nákladech a jakosti. Cílem je analýza současného operativního řízení výrobního procesu a ...
 • Sledovácí systém rozsáhlé počítačové sítě 

  Bill, Zdeněk
  Práce se zabývá problematikou sledování rozsáhlé sítě s řádově až se stovkami aktivních prvků a tisícovkami uživatelů. Studie problematiky je situována v prostředí studentské počítačové sítě KolejNet, kde je v provozu ...
 • Návrh a analýza konstrukční varianty pístu spalovacího motoru 

  Slezák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou napjatosti pístu vznětového motoru. Na základě výsledků provedených analýz je vypracován konstrukční návrh nových variant pístů se zaměřením na snížení hmotnosti a následně ...
 • Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů 

  Soukup, Jiří
  Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické ...
 • Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů 

  Cseh, Csaba
  Csaba CSEH Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů DP, ÚDT, 2008, str. 75, obr. 88. Cílem mé diplomové práce je výpočet napětí v materiálu ojnice během stacionárnímu režimu práce motoru. Do ...
 • Píst vznětového motoru 

  Tatíček, Marek
  Obsahem diplomové práce je provedení výpočtové MKP analýzy napjatosti současného konstrukčního provedení pístu vznětového motoru a navržení nových konstrukčních variant pístů včetně jejich napjatostní analýzy. Na základě ...
 • Návrh cvičného letounu s tandemovým uspořádáním sedadel 

  Dycka, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem kompozitní konstrukce trupu letounu VUT 001 Marabu a jeho MKP napěťově-deformační analýzou. Dále je zde řešen návrh pilotního prostoru s ohledem na základní ergonomické požadavky. Součástí ...
 • MES systémy ve strojírenství 

  Štrublíková, Iva
  Obsahem diplomové práce je popis funkcí a vlastností výrobních řídích systémů – MES (manufacturing execution systems), analýza těchto systémů implementovaných v České republice, rozpracování systémového návrhu inteligentního ...
 • Simulace nárazu vozidla na dolní končetinu chodce 

  Jaška, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je simulace nárazu lidské nohy na systém čelní ochrany automobilu. V úvodní části práce uvádí požadavky kladené na soudobé prvky pasivní bezpečnosti s ohledem na mírnění následků srážky vozidla a ...
 • Kotel na spalování výpalků lihovarů 

  Lípa, Viktor
  Bc. Viktor Lípa Kotel na spalování výpalků z lihovarů Diplomová práce, Ústav energetiky, 2008 Diplomová práce se zabývá projekčním návrhem kotle, včetně dimenzování teplosměnných ploch a konstrukčním návrhem komory ...
 • Trendy vývoje obráběcích strojů 

  Šenkýř, Pavel
  Diplomová práce se zabývá trendy vývoje obráběcích strojů, se zaměřením na technologie a obráběcí stroje pro výrobu lisovacích nástrojů a na výrobu tvarových dutin forem. Nejprve jsou popsány a definovány stávající stavy ...
 • Osvětlovací soustava pro konfokální mikroskop s duálním rastrováním 

  Slabý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu osvětlovací soustavy konfokálního mikroskopu s duálním rastrováním s využitím výkonných LED diod.
 • Programovatelná osvětlovací soustava pro optický mikroskop 

  Lošťák, Martin
  Programovatelná osvětlovací soustava (POS) využívá komerční dataprojektor a vhodnou optickou přenosovou soustavu za účelem osvětlení vzorku v optickém mikroskopu procházejícím světlem. Teoretická část diplomové práce se ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot při obrábění 

  Šťáva, Radek
  Cílem práce je začlenění bezdotykového měření povrchové teploty mezi ostatní způsoby měření a jeho využití při vyhodnocení teplot povrchu polotovaru vrtaného různými nástroji. Těmito nástroji je vrtán neprůchozí otvor v ...
 • Zlepšení zákaznického servisu 

  Deml, Kamil
  Diplomová práce se zabývá zlepšením zákaznického servisu v podniku poskytujícím finanční služby. Službou se v tomto případě rozumí převod peněz do celého světa. Pro jeho zkvalitnění jsou použity principy metody Six Sigma ...
 • Převedení výroby z linky Debako na obráběcí centrum Makina A71 

  Fucsek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá inovací technologie výroby strojních součástí ze stávající výrobní linky Debako na obráběcí centrum Makina A71, čímž souvisí změna technologických postupů, nástrojového vybavení, tvorba CNC ...
 • Měření rychlostního pole v proudu vzduchu z velkoplošné vyústky 

  Uhlář, Václav
  Diplomová práce se zabývá měřením proudu vzduchu z velkoplošné vyústky. Práce se skládá z několika částí. První část obsahuje měření sacích rychlostí (objemových toků) jednotlivých ventilátorů osazených v zařízení s ...
 • Programování dvouosého pohonu s EC motory typu Maxon 

  Toman, Jiří
  Tato práce popisuje řízení dvouosého servopohonu s EC motory typu MAXON, pomocí řídící jednotky EPOS. Kromě vlastního řízení EC motorů, obsahuje různé druhy postupů pro návrh parametrů spojitých i diskrétních regulátorů, ...