Now showing items 1-20 of 523

 • Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů 

  Soukup, Jiří
  Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické ...
 • Numerická simulace proudění nestlačitelných kapalin metodou spektrálních prvků 

  Pokorný, Jan
  Tato diplomová práce prezentuje metodu spektrálních prvků. Tato metoda je použita k řešení stacionárního 2-D laminárního proudění Newtonovské nestlačitelné tekutiny. Proudění je popsáno stacionarní Navier-Stokesovou rovnicí. ...
 • Řešení proudění v lidském oku 

  Pavlů, Karel
  The vitreous cavity, the largest chamber of the eye, is delimited anteriorly by the lens and posteriorly by the retina and is filled by the vitreous humour. Under normal conditions the vitreous humour has the consistency ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Šerák, Petr
  Metodologie Six Sigma se dnes používá v mnoha firmách a společnostech ke zlepšování kvality procesů a výrobků. Využívá k tomu různé statistické nástroje a jedním z hlavních je lineární regrese. Cílem této práce je stručný ...
 • Lomová houževnatost kompozitu s Al-matricí a uhlíkovými vlákny 

  Michalička, Jan
  Abstrakt V této studii byly stanoveny hodnoty lomové houževnatosti vlákno-kovového laminátu (VKL) CARE s uhlíkovými vlákny v epoxidové matrici a hliníkovými plechy o skladbě vrstev 6/5. Experimentálně byly zkoušeny vzorky ...
 • Výběr vhodného typu letounu pro dálkové tratě 

  Kedzior, Jakub
  Cílem mé práce je určit, na základě dostupných informací od leteckých společností a výrobců, vhodný typ dálkového letadla. Jako hlavní podklady při zpracování této práce mi sloužily knihy o letectví, letadlech, letecké ...
 • Brousící jednotka k svislému soustruhu 

  Pavlék, Radim
  Tato diplomová práce řeší výměnnou přímou brousicí jednotku pro svislý soustruh společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. Upnutí brousicí hlavy bude provedeno standardním způsobem používaným v ČKD Blansko. Náhon vřetene je ...
 • Optimalizace výrobního programu a výrobního profilu 

  Petr, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou uvedení do souladu mezi výrobním programem a výrobním profilem podniku. Dále jsou zde řešeny otázky stanovení optimálního výrobního programu a hodnocení investičních akcí. ...
 • Návrh cvičného letounu s tandemovým uspořádáním sedadel 

  Dycka, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem kompozitní konstrukce trupu letounu VUT 001 Marabu a jeho MKP napěťově-deformační analýzou. Dále je zde řešen návrh pilotního prostoru s ohledem na základní ergonomické požadavky. Součástí ...
 • Hodnocení čelního těsnícího provedení povrchu pomocí charakteristik textury povrchu 

  Kučera, Pavel
  Diplomová práce zabývající se hodnocením čelního těsnícího provedení povrchu popisuje a porovnává povrchovou topografii s cílem analyzovat nejvýznamnější charakteristické parametry ovlivňující rozhodujícím způsobem těsnost ...
 • Konstrukční a technologický návrh plastových dílů na motocykl Blata 125 

  Vejborný, Václav
  Diplomová práce řeší praktické konstruktérské úkoly z oblasti motocyklového průmyslu. V první části popisuje návrh několika plastových součástí pro český motocykl Blata125. Ve druhé části jsou popsány zkonstruované formy ...
 • Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů 

  Cseh, Csaba
  Csaba CSEH Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů DP, ÚDT, 2008, str. 75, obr. 88. Cílem mé diplomové práce je výpočet napětí v materiálu ojnice během stacionárnímu režimu práce motoru. Do ...
 • Srovnávací analýza napětí součástí s vruby pomocí fotoelasticimetrie a MKP 

  Bittner, Jiří
  Diplomová práce se zabývá srovnávací napjatostní analýzou součástí s vruby pomocí fotoelasticimetrie a metody konečných prvků (MKP). V rámci měření bylo provedeno srovnání u třech modelů: háku, J-tvaru a trámku s vrubem. ...
 • Manipulátor pro skleněné desky 

  Zach, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout manipulátor na pásky skla, který bude namontován k řezacímu zařízení RKP 01. Funkcí tohoto manipulátoru je přemisťování pásku skla ze zásobovacího stolu na dopravní pás. Toto zařízení ...
 • Návrh výfukového potrubí pro vůz Formule SAE 

  Chlíbek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh výfukového potrubí pro motor Formule SAE. Pohonnou jednotkou je zde atmosférický vodou chlazený spalovací motor z motocyklu Yamaha YZF R6, modelový rok 2005. Návrh výfukového ...
 • Rozměrová přesnost odlitků ze slitin Al vyráběných metodou vytavitelného modelu 

  Kučera, Tomáš
  Cílem diplomové práce bylo zjištění možností dosažení rozměrových tolerancí u jednotlivých fází zhotovení odlitků metodou vytavitelného modelu. Rozměrová přesnost vybraných voskových modelů a odlitků byla měřena posuvným ...
 • Návrh šnekového převodu pohonu výtahu 

  Otisk, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem šnekového převodu pohonu výtahu do stávající převodové skříně pohonné jednotky řady S3 pro pohon výtahu BOV 320/0,63. V této práci je obsažen rozměrový a kontrolní výpočet šnekového ...
 • Obrábění paprskem plazmy 

  Tejkal, Roman
  Práce se zabývá trendy v oblasti plazmového řezání a technologickými možnostmi plazmového paprsku, se zaměřením na jednotlivé parametry plazmových zařízení. Je zde popsán současný stav a směr vývoje spotřebních dílů, hořáků ...
 • Čtyřdobý motor pro malý motocykl 

  Břečka, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním řešení čtyřdobého motoru pro malý motocykl pro zadané parametry. Je zde popsáno konstrukční řešení jednotlivých dílů, rozbor kinematiky klikového mechanismu, návrhové výpočty ...
 • Současný stav a budoucnost nekonvenční technologie vodního paprsku v podmínkách průmyslu České republiky 

  Steiner, Martin
  Popis základního principu nekonvenční metody vodního paprsku. Popis a charakteristika obrábění vodním paprskem. Rozbor technologických možností a provozní náročnosti. Současný stav a budoucnost v podmínkách průmyslu České ...