Now showing items 1-20 of 523

 • Návrh dvounápravového podvozku traktorového nosiče 

  Pučálka, Lukáš
  Výměný systém nástaveb v oblasti zemědělství se jeví jako nejefektivnější způsob přepravy materiálů. Rychlá výměna nástaveb, to je největší trumf pro vyšší efektivitu investice, kterou zákazník udělá. Práce pojednává o ...
 • Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů čelního soukolí pomocí MKP 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním ozubení pomocí MKP. Byla sestavena metodika kontrolního výpočtu ozubených kol, které nelze kontrolovat pouze pomocí normy ČSN 01 4686. Byla provedena analýza vlivu blízkosti ...
 • Využití „Open Dynamics Engine“ pro modelování mobilních robotů 

  Kovář, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou virtuálního fyzikálního modelování mobilních robotů pro potřeby real-time řízení. Pro vytvoření virtuálního fyzikálního světa byl použit open-source projekt OPEN DYNAMICS ENGINE ...
 • Návrh větrání čistého pracoviště pro elektrotechnický průmysl 

  Tichý, David
  Diplomová práce zpracovává návrh klimatizace čistého pracoviště pro výrobu polovodičových součástek v elektrotechnickém průmyslu. Pro toto pracoviště jsou zadáním specifikovány vysoké nároky na čistotu vzduchu, toleranci ...
 • Manipulátor balíků 

  Raba, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí manipulátoru, který bude obracet balík s celulosou jedoucí po válečkové trati při výrobě papíru. Obracení balíku je nutné z důvodu rozbalení a kontroly čistoty celulosy. Návrh byl ...
 • Řídicí jednotka pro malé DC motory s univerzálním softwarovým rozhraním 

  Hlouš, Jaroslav
  Práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky pro stejnosměrné komutátorové motory (DC motory). Vychází při tom z koncepce řídicích jednotek s univerzálním komunikačním rozhraním, které byla navržena pro zjednodušení ...
 • Návrh technologie a uspořádání výroby držáku 

  Skrýval, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá ukázku technologie výroby držáku, dílčí součásti posouvacího mechanismu sedadla automobilu Peugeot 308, používané ve firmě UniTools Press CZ Valašské ...
 • Automatizace technologického projektování 

  Pavlíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem programu, který provádí technologa-projektanta základními úkoly spojenými s technologickým projektováním. Zabývá se metodami kapacitních propočtů a metodami technologického projektování. ...
 • Osobní výtah 

  Staněk, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci trakčního osobního výtahu TOV 250. První část pojednává o současném stavu výtahu před modernizací, druhá se zabývá způsobem modernizace výtahu a třetí část obsahuje základní ...
 • Návrh rámu horského kola a jeho deformačně napěťová analýza pomocí MKP 

  Jelínek, Martin
  Diplomová práce se zabývá částí vývoje rámu horského kola kategorie enduro. Nejdříve se zabývá tvorbou rozměrově modifikovatelného modelu rámu v CAD systému SolidWorks. Další část práce se zabývá deformačně-napěťovou ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti s úbytkem kostní tkáně 

  Krpalek, David
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou dolní čelisti s úbyt-kem kostní tkáně. Nejprve byl vytvořen model geometrie pomocí grafického programu Rhi-noceros 4.0 na základě získaných dat ze 3D skeneru. ...
 • Numerická simulace plnění a tuhnutí odlitku 

  Kolda, Vlastimil
  Cílem této diplomové práce je, na základě numerické simulace stávající technologie výroby hliníkového odlitku držáku kladky V9X, analyzovat příčiny vzniku vad typu zavaleniny a studené spoje. Následným cílem je vypracovat ...
 • Morfologie vad a opotřebení povlakovaných řezných nástrojů 

  Forejt, Miloslav
  Práce se zabývá teoretickým rozborem morfologie vad a příčin opotřebení u povlakovaných řezných nástrojů, popisem mechanizmu tvorby třísky a jeho účinky na obrobenou plochu. Praktická část je zaměřena na popis tvaru třísky ...
 • Zjišťování složek zátěžné síly u tvarově složitých součástí vozů Škoda 

  Bednarz, Tomáš
  Cílem práce bude zjištění složek síly Fx, Fy, Fz na poměrně složitě tvarovaných dílech automobilů škoda, např. konzola lůžka motoru, konzola lůžka převodovky, držák výfuku aj. s využitím aplikovaných odporových tenzometrů ...
 • Návrh nosné konstrukce pro fotovoltaické sluneční články 

  Kulhánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nosné konstrukce pro fotovoltaické sluneční panely o celkové ploše 200m2. Nosná konstrukce je navrhována jako součást sluneční elektrárny. V úvodní části práce pojednává o ...
 • Návrh repliky letounu L-40 "Meta Sokol" - trup 

  Růžička, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovové konstrukce trupu repliky letounu L-40 Meta Sokol dle předpisu CS-VLA. Pro tento letoun je stanoveno zatížení ocasních ploch, podvozku a motorového lože, dále je navržena konstrukce ...
 • Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie 

  Ruml, Jiří
  Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUF FSI v Brně Předložená diplomová práce se zabývá posouzením rizika a možným návrhem bezpečnostního opatření při zvýšení ...
 • Posouzení bezpečnosti chladicí stanice 

  Nedomová, Lenka
  Posouzení bezpečnosti chladicí stanice Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUF FSI v Brně Diplomová práce je zaměřena na posouzení bezpečnosti chladicí stanice zimního stadionu, která jako chladivo používá ...
 • Tlumič torzních kmitů pro řadový pětiválcový motor 

  Polášek, Michal
  Diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu klikového mechanismu v MBS systému ADAMS Engine. Je provedena výpočtová kontrola klikového hřídele z hlediska torzních kmitů a následně jsou navrženy základní parametry ...
 • Hnací ústrojí čtyřválcového leteckého motoru 

  Příborský, Vladimír
  Diplomová práce s názvem Hnací ústrojí čtyřválcového leteckého motoru se zabývá návrhem uspořádání klikového mechanismu plochého čtyřválcového motoru se zadanými základními parametry. Práce je zaměřena na návrh konfigurace ...