Now showing items 1-20 of 384

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mrkvová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku PREMO s.r.o. v letech 2005 až 2008 za pomocí účetních výkazů podle českých účetních standardů. V první části mé práce je vysvětleno, co je to finanční analýza ...
 • Informatizace státní správy 

  Kovář, Jiří
  Předmětem bakalářské práce „Informatizace státní správy“ je charakteristika činnosti Energetického regulačního úřadu, který je centrálním úřadem státní správy. Půjde zejména o deskripci odboru licencí, se zaměřením na popis ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Blahová, Markéta
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci obce Ratíškovice v letech 2005 – 2008. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky, druhá část obsahuje údaje o obci a obecním úřadě Ratíškovice, třetí část analyzuje a ...
 • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

  Veselý, Jiří
  Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Nagy, Jan
  Bakalářská práce se budu zaměřovat především na to jakou marketingovou strategii zvolila firma Klimatex, aby se co nejlépe prosadila na trhu funkčního prádla. Dále se bude zabývat tím, jakou reklamní kampaň pro ten to ...
 • Kriminalita na internetu 

  Žurek, Kamil
  Tato bakalářská práce se pokusí zmapovat internetovou kriminalitu v České republice a ve světě. Popisuje většinu kriminalit, které se dají na internetu páchat a také trestné činy, kde jsou počítače hlavním nástrojem. Cílem ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Procházka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci ve společnosti Vinium a.s. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, ve které jsou aplikovány vybrané metody finanční analýzy. Na základě finanční analýzy, která je provedena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krčová, Vendula
  Tato bakalářská práce se zabývá obecnou charakteristikou finanční analýzy, vymezením informačních zdrojů a přístupů k finanční analýze. Zvláštní pozornost je však věnována jednotlivým metodám finanční analýzy. Praktická ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Derych, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření studentské organizace BEST Brno působící při VUT v Brně. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje, zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout doporučení na zlepšení ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření Statutárního města Přerov 

  Malošková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření Statutárního města Přerov v letech 2004 – 2008. Cílem této práce je na základě analýzy rozpočtových příjmů a výdajů zhodnotit finanční situaci obce a dle zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Camfrla, Pavel
  Tato bakalářská práce je zpracována za účelem zhodnocení finanční situace společnosti PROFID s.r.o. Podle výsledků zvolených metod analýzy jsou dále tyto informace použity pro vytvoření návrhů, které budou sloužit jako ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Vrba, Patrik
  Tato práce analyzuje problematiku tvorby internetových prezentací a vývoje jejich redakčních systémů. Na základě zhodnocení dostupných technologií z oblasti internetových stránek a webových aplikací, je následně navrhnut ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení hudebního podniku 

  Miloševski, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje poznatky nezbytné pro zpracování podnikatelského plánu na založení hudebního podniku, jeho stabilizaci na trhu a překonání případné existenční krize. Analyzuje problémy přímo související s ...
 • Využití norem ISO v konkrétním podniku 

  Buďová, Radka
  Bakalářská práce obsahuje zhodnocení využití normy ČSN EN ISO 9001:2000 ve společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. a to v oblasti řízení nákupu. Při řešení vycházím z teoretických základů a z analýzy současného stavu ve společnosti ...
 • Startegie návrhu a řízení elektronického obchodu 

  Čermák, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizace a vylepšení elektronického obchodu a vytvářením modelu strategického řízení elektronického obchodu, který mohou využít jak začínající firmy, tak společnosti které ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Navrátil, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou firmy HEUS s.r.o.. Jejím cílem je předložení doporučení, která povedou ke změně hospodaření analyzované firmy. V teoretické části práce jsou popsány některé metody finanční analýzy, ...
 • Výběr ekonomického informačního systému 

  Zoubková, Markéta
  V bakalářské práci " Výběr ekonomického informačního systému" si v teoretické části představíme legislativní prostředí a prostředí informačního systému. V praktické části vytvoříme metodiku prodeje informačního systému K2, ...
 • Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi 

  Čechová, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a ...
 • Hodnocení informačního systému firmy iStyle Praha s. r. o. a návrhy na jeho zlepšení 

  Trefulka, Mojmír
  Tato práce se zabývá podnikovými informačními systémy. Podstatou práce je posouzení možností informačních systémů, jejich úspěšné začlenění do firemního provozu a zhodnocení prospěchu informačního systému pro chod podniku.
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Balga, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru. Vychází z nalezení podnikatelské příležitosti. Analyzuje potřeby nově založeného vinařství CROY, zabývající se výrobou a prodejem vína. Návrh podnikatelského záměru ...