Now showing items 157-176 of 439

 • Náhrada elektroohřevu primárního vzduchu na stendu Biofluid 100 

  Čukat, Stanislav
  Tato práce obsahuje v první části základní rozdělení výměníků, obecné principy a zákonitosti výměny tepla, dále pojednává o jednotlivých typech výměníků tepla používaných především v energetické sektoru jejich konstrukcí. ...
 • Nástroje managementu kvality. 

  Talanda, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma Nástroje managementu kvality za použití odborné literatury a pramenů. Na základě získaných podkladů je utvořen vlastní závěr o zadané problematice a ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Matějka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na nástroje pro soustružení z hlediska jejich rozdělení, značení, materiálu, použití a novodobých trendů vývoje a výroby u renomovaných producentů nástrojů, v materiálové i konstrukční oblasti.
 • Nástroje pro válečkování ve strojírenství. 

  Henzl, David
  Bakalářská práce se zabývá beztřískovou technologií obrábění válečkováním a nástroji se zaměřením na válečkování kruhových otvorů a navazujících ploch. V první části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se dokončování ...
 • Nástroje z rychlořezné oceli a jejich aplikace v současnosti 

  Nosek, Jan
  Práce na téma „Rychlořezné oceli a jejich aplikace v současnosti“ se zabývá popisem chemického složení, tepelného zpracování, řeznými vlastnostmi a zpracováním materiálu na požadované nástroje. Je zde zmíněna možnost ...
 • Návrh a realizace bezkontaktního otáčkoměru 

  Benda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezkontaktního otáčkoměru. Otáčkoměr byl navržen na základě rešeršní studie, která pojednává o jednotlivých senzorech a metodách bezkontaktního měření otáček. Měření umožnila ...
 • Návrh a realizace konstrukce jednoúčelové domácí frézky 

  Janoštík, Milan
  ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací jednoúčelové domácí frézky pro výrobu plátků na strojky, které se používají ke hraní na dechových nástrojích. Zejména se jedná o přímou specializaci na fagotové a ...
 • Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu 

  Ripel, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje návrh konstrukčního řešení základu autonomního mobilního robotu a jeho následnou realizaci. Jedná se o návrh a realizaci podvozku, řízení a o volbu pohonů. Řešení částečně vychází z pravidel soutěže ...
 • Návrh a realizace nejnižší vrstvy řízení čtyřnohého kráčivého robotu 

  Olša, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace nejnižší vrstvy řízení kráčivého robotu. Realizace nejnižší vrstvy řízení obsahuje: •zavedení souřadných systémů •řešení inverzní úlohy kinematiky robotu •vytvoření simulačního ...
 • Návrh a realizace regulátoru otáček stejnosměrného motoru pro mobilní robot 

  Hrbáček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obousměrného regulátoru otáček určeného pro stejnosměrný komutátorový motor do výkonu 250 W. V rešeršní části jsou diskutovány různé způsoby realizace jednotlivých subsystémů regulátoru ...
 • Návrh a realizace učební pomůcky „LOGIK“ 

  Pučegl, Pavel
  Postupné dosluhování a nepříliš velká spokojenost s provedením stávajících panelů pro výuku předmětu „Logické řízení a programovatelné automaty“ vedlo Ústav automatizace a informatiky Vysokého učení technického v Brně k ...
 • Návrh automatického generátoru prostředí pro mobilní robot 

  Schreiber, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace automatického generátoru virtuálního prostředí pro účely simulace autonomního robota. Autor popisuje různé přístupy k implementaci generátoru interiéru a jejich vazbu ...
 • Návrh diskrétního regulačního obvodu algebraickými metodami řízení 

  Jurča, Petr
  Bakalářská práce se zabývá diskrétními regulačními obvody, kde lze použít buď regulátor s pevně danou strukturou nebo obecný regulátor. Pro návrh optimálního regulátoru lze použít různé algebraické metody řízení, které ...
 • Návrh elektrického kladkostroje 

  Bádr, Miroslav
  Cílem práce bylo vytvořit technickou dokumentaci k elektricky poháněnému kladkostroji s ručně poháněným pojezdem. Zadány byly základní parametry jako nosnost, zdvih a rychlost zdvihu. Nejprve byl proveden výpočet zatížení ...
 • Návrh implementace tool data managementu do strojní firmy TIRAD. 

  Dohnal, Tomáš
  Cílem této práce je návrh koncepce implementace systému Tool Data Management do strojírenské kovoobráběcí společnosti TIRAD. V první části práce je naznačeno umístění TDM do vyššího celku zaváděných opatření pod souhrnným ...
 • Návrh konstrukce elektromagnetické části vibračního generátoru pro nízké frekvence vibrací 

  Konrád, Libor
  Práce se zabývá současným stavem vibračních generátorů založených na elektromagnetickém principu a nejvhodnějším konstrukčním řešením elektromagnetické části generátoru. Praktickou částí je nalezení vhodného řešení konstrukce ...
 • Návrh konstrukce hydraulicky ovládaného ramene 

  Vodrážka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce hydraulického ramene. Rameno slouží jako učební pomůcka pro navrhování hydraulicky ovládaných mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou spojeny rotačními ...
 • Návrh měření teploty na rotujících částech elektrického stroje 

  Přikryl, Drahomír
  Tato práce se zabývá měřením teploty na rotujících částech elektrického stroje, bezdrátovým přenosem získaných hodnot a jejich zpracováním. Byl navržen nový způsob zaznamenávání, přenosu a zpracování dat v reálném čase.
 • Návrh nového řešení těsnění nastavovacího šroubu světlometu 

  Lysa, Bohuslav
  Bakalářská práce zabývající se problematikou těsnění nastavovacího šroubu světlometu. Obsahuje analýzu uložení těsnícího O-kroužku a analýzu zajištění nastavovacího šroubu v pracovní pozici. Na základě analýzy je vypracován ...
 • Návrh optické soustavy na rozšíření svazku Nd:YAG laseru v aparatuře pro laserovou spektroskopii (LIBS) 

  Roščák, Michal
  Cielom bakalárskej práce je navrhnutie ďalekohžadu pre rozšírenie gaussovského zväzku Nd:YAG laseru používaného v aparatúre LIBS. V okolí stredu rozšíreného zväzku je intenzita žiarenia približne rovnaká a preto je táto ...