Now showing items 197-216 of 439

 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Kamenský, Petr
  Tato práce se zabývá klasifikací obnovitelných zdrojů energie a jejich porovnáním s ostatními energetickými zdroji. Vyjmenovává a charakterizuje zdroje sluneční, vodní, větrné, geotermální energie a biomasy, tedy energie ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Bulíček, Pavel
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše ve využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice, se zaměřením na větrnou energetiku. V práci je uvedena základ-ní charakteristika a problematika jednotlivých ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Dubový, Ľuboš
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která pojednává o obnovitelných zdrojích energie v České republice se zaměřením na sluneční energii. Práce obsahuje základní charakteristiku a problematiku sluneční energie, ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Drahokoupilová, Lucie
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie v České republice. V kapitolách jsou popsány jednotlivé druhy obnovitelné energie – sluneční energie, vodní energie, energie z biomasy, geotermální ...
 • Obrábění čelních ozubených kol 

  Jindra, Pavel
  Ve své bakalářské práci se zabývám oblastí Obrábění čelních ozubených kol. Cílem celé práce je vytvoření přehledu metod obrábění, používaných nástrojů u jednotlivých metod obrábění a použití strojů pro dané metody. V závěru ...
 • Obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. 

  Bílek, Josef
  V této práci bude rozebrána problematika obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. Samotná práce je rozdělena na dvě části. První pojednává o obrábění pomocí otočného stolu, druhá o obrábění bez ...
 • Obrábění korozivzdorných ocelí 

  Perončík, Martin
  Bakalářska práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu korozivzdorných ocelí z hlediska označování, chemického složení, fyzikál-ních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...
 • Obrábění součásti "Stator elektromotoru" ve firmě PBS Velká Bíteš. 

  Komínek, Jiří
  Ve své práci jsem představil nový způsob výroby součástí ,,stator elektromotoru“ ve firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s, kterým je možné nahradit stávající technologii. Při sestavování této práce jsem použil ...
 • Odlévání turbínových kol ze slitin TiAl 

  Vaško, Michal
  Práce obsahuje základní údaje o slitinách TiAl z hlediska jejich použití jako konstrukčního materiálu. Je zde dále uveden přehled vlastností těchto slitin, jejich aplikace a technologií výroby polotovarů a součástí z těchto ...
 • Odpružení kabin traktorů 

  Sýkora, Bohumír
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem konstrukce odpružení kabiny traktorů. V práci jsou popisovány jednotlivé skupiny výrobců traktorů, jaké používají odpružení a také jakým možným směrem postupují v dalším vývoji.
 • Ojnice čtyřdobého vznětového motoru pro užitkový automobil 

  Židek, Lukáš
  Stručný přehled řešené problematiky, trendy a nové technologie. Zpracování základních rozměrů a uspořádaní motoru a jeho využití. Návrh rozměrů ojnice a její konstrukční řešení s ohledem na pevnost, funkční vlastnosti, ...
 • Okružní potrubí Peltonovy turbíny 

  Halabrin, Robin
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku návrhu okružního potrubí Peltonovy turbíny a uvádí způsoby zjednodušení realizace tohoto potrubí. Srovnávána je zde varianta potrubí vyrobeného ze svařovaných plechů, s variantou ...
 • Optické scanovací systémy 

  Chren, Tibor
  Táto práca sa zaoberá optickými systémami používaných v reverznom inžinierstve. Práca má podať prehlad systémov určených na digitalizáciu z hlavným zameraním na optické skenery. Najskôr je krátko spomenutý vývoj a rozdelenie ...
 • Optimalizace teploty tváření ložisek za poloohřevu 

  Hrouzková, Andrea
  Bakalářská práce řeší problematiku optimalizace teploty tvařitelnosti ložiskových ocelí za poloohřevu. Jako experimentální materiál byla zvolena ložisková ocel 100CrMnSi6-4. Cílem práce bylo experimentální stanovení optimální ...
 • Ostwaldovo zrání – teoretický popis a simulace. 

  Čechal, Tomáš
  Tato práce se zabývá popisem Ostwaldova zrání trojrozměrných ostrůvků deponovaných na rovinných površích. V první kapitole jsou představeny dvě teorie Ostwaldova zrání: LSW teorie založená na aproximaci středního pole a ...
 • Paletové skladovací systémy 

  Vlasák, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je rešeršní studie způsobů skladování paletizovaného materiálu. V jejím obsahu jsou popsány jednotlivé nejrozšířenější typy paletizačních systémů včetně jejich konstrukčních řešení, použití a ...
 • Palivové články - alternativní zdroj elektrické energie 

  Peterka, Lubomír
  Práce se zabývá palivovými články, jejich principem činnosti a rozdělením. Dále je představena možnost využití zemního plynu jako paliva pro palivové články. V závěru jsou uvedeny hlavní výhody a nevýhody v porovnání s ...
 • Parní generátor vyhřívaný tekutým sodíkem 

  Kóša, Štefan
  Tato závěrečná práce se týká návrhu parního generátoru (sekunárního výměníku) pro rychlý množivý reaktor. Práce zahrňuje návrh projektové varianty, tepelný, hydraulický a pevnostní výpočet, dále posouzení navrženého výměníku ...
 • Parní turbina jednostupňová 

  Girman, Peter
  V bakalárskej práci, jednostupňová parná turbína sa zo zadaných parametrov prehriatej pary navrhuje predbežným výpočtom turbína s najvhodnejšou využitežnosťou a s najvyššou účinnosťou. Termodynamickým výpočtom prietočnej ...
 • Pásový dopravník 

  Černoch, Josef
  V této bakalářské práci je navrhnuto konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu stavební drti a proveden funkční výpočet podle normy ČSN ISO 5048. Bakalářská práce obsahuje i popis jednotlivých částí pásového ...