Now showing items 272-291 of 439

 • Racionalizace manipulace s materiálem v Bosch Diesel s.r.o. 

  Novák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémy s rozmístěním strojů a pracovišť a tokem materiálu v dílně sériových oprav vysokotlakých vstřikovacích čerpadel v závodě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Impulzem pro vypracování této ...
 • Racionalizace skladového hospodářství a manipulace s materiálem v 1. Brněnské strojírně 

  Svoboda, Marek
  Tato diplomová práce se ve své první části zabývá rozborem a technologické dokumentace, manipulace s materiálem, strojů a manipulačních zařízení.Cílem těchto rozborů je vytipování nedostatků současného stavu.V druhé části ...
 • Rám sportovní čtyřkolky. 

  Prášek, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření uceleného přehledu sportovně užitkových vozidel (čtyřkolek). V úvodu je použito, pro vytvoření této rešerše, základní kritérium, a to rozdělení podle použití. V další části ...
 • Rám výtahu 

  Seják, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na několik částí osobního elektrického trakčního výtahu. Hlavním úkolem je navrhnout koncepci rámu pro výtahový stroj Sassi Toro s odkláněcí kladkou pro nosnosti 1000 až 1600 kg. Je nezbytné ...
 • Realizace hardware laboratorního testovacího přípravku pro aktivní magnetické ložisko 

  Petrušek, Marek
  Práce se zabývá návrhem a realizací hardware pro aktivního magnetického ložiska a také samotného přípravku pro jeho upevnění. Hardware je navržen tak, aby byl schopen kvalitně řídit aktivní magnetické ložisko, realizuje ...
 • Rekonstrukce kompresoru pro pohon elektromotorem 

  Mikulka, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí kompresoru pro pohon elektromotorem. První část se věnuje základnímu principu kompresorů, jejich vývoji a dělení. Dále pak je pojednáno o pohonu strojů. V další části je popsán ...
 • Rekonstrukce topného systému vícepodlažního obytného domu - II 

  Vohralík, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení možností řešení rekonstrukce vytápění bytových domů. Návrh nového způsobu vytápění se řeší s ohledem na umístění domu, dostupnosti topného media a finanční možnosti vlastníka domu. ...
 • Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku 

  Kubíček, Jan
  Rekultivace krajiny po těžbě nerostů je nezbytnou součástí procesu při jejich získávání. Navrací krajinu do stavu blízkého před těžbou a obnovuje poškozené biologické složky devastovaného území. Vytváří esteticky a funkčně ...
 • Rovinné rámy a zakřivené pruty. Studie významnosti vlivu normálné a posouvající síly na deformaci střednice 

  Donát, Martin
  Cílem této práce je posoudit významnost vlivů jednotlivých výsledných vnitřních účinků (dále jen VVÚ) na deformaci střednice prutů a rovinných rámů. V demonstračních příkladech analyzujeme významnosti vlivů jednotlivých ...
 • Rozbor a využití vysoce výkonných kotoučových fréz. 

  Možný, Radek
  V této bakalářské práci byla provedena studie frézování jako důležitého oboru strojírenské technologie .Bylo provedeno seznámení s frézovacími nástroji , jejich analýza a především byla věnována pozornost rozboru kotoučových ...
 • Rozbor a využití vysoce výkonných nástrojů na vyhrubování a zahlubování. 

  Svoboda, Lubomír
  Cíle této bakalářské práce jsou studie a rozbor nástrojů na vyhrubování a zahlubování, porovnání nástrojů jednotlivých výrobců a doporučení využití.
 • Rozbor a využití vysoce výkonných vrtacích nástrojů. 

  Malina, Jiří
  Všeobecný popis technologie vrtání se zvláštním zaměřením na vysoce výkonné vrtací nástroje. Jejich rozdělení jak typové, tak z hlediska využití. Rozbor a porovnání nástrojů od jednotlivých předních výrobců s doporučením ...
 • Rozbor požadavků předpisu CS-25 na stoupání po vzletu a na trať 

  Poláš, Přemysl
  Závěrečná bakalářská práce zpracovává požadavky předpisu CS-25 na stoupání po vzletu a natrať pro letouny výkonnostní kategorie A. Definuje a bliže rozebírá výkony ve stoupání, popisuje jednotlivé segmenty trajektorie a ...
 • Rozbor výpočtů šnekového ozubení 

  Adamík, Jan
  Předmětem úkolu je posoudit výpočet a účinnost šnekových převodů, což zahrnuje stručný popis rozměrového a pevnostního výpočtu převodu a sestavení závislosti účinnosti převodu na celém vhodném rozsahu převodových poměrů ...
 • Rozvoj zobrazovacích metod a jeho význam pro biomechaniku 

  Sedláček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s jednotlivými zobrazovacími metodami. Ty jsou rozděleny podle fyzikálního původu do čtyř základních skupin - rentgenové ...
 • Řemenové pohony ventilového rozvodu 

  Tomanec, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá řemenovými pohony rozvodových mechanismů, zhodnocením jejich výhod a nevýhod. V první části pojednává o pohonu rozvodů obecně, stručný popis různých způsobů pohonu a porovnání jejich vlastností, ...
 • Řešení diferenciálních rovnic metodou Laplaceovy transformace 

  Klimeš, Lubomír
  Laplaceova transformace je velmi silným matematickým nástrojem pro řešení obyčejných lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Její využití je široké - lze ji použít na lineární rovnice prvního i vyšších ...
 • Řešení obyčejných diferenciálních rovnic metodou nekonečných řad 

  Dražková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením obyčejných diferenciálních rovnic metodou nekonečných řad, konkrétně mocninných a Fourierových řad. Cílem této práce je na příkladech ukázat řešení počátečního problému pro ODRn ...
 • Řešení parciálních diferenciálních rovnic Fourierovou metodou 

  Barvenčík, Oldřich
  Práce je prehledovým textem, který se zabývá rešením parciálních diferenciálních rovnic Fourierovou metodou, tj. metodou, kdy rešení (pocátecne) okrajové úlohy hledáme ve tvaru nekonecné Fourierovy rady. Klícovým krokem ...
 • Řešení technologie výroby součásti v podmínkách firmy "Jiří Krejčí - Brukr". 

  Pilný, Lukáš
  Návrh technologie výroby stavěcího šroubu v podmínkách firmy „Jiří Krejčí – Brukr“. Volba strojů pro zajištění výroby. Návrh polotovarů a výběr jejich optimálních variant pro uvažované alternativy výroby. Nalezení ...