Now showing items 335-354 of 439

 • Technická řešení soudobých nákladních vozidel 

  Slavíček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá technickými řešeními soudobých nákladních vozidel. Jaké jsou druhy nákladních vozidel podle účelu. Dále popisuje podvozky, převodovky, motory, kabiny, bezpečnost, el. systémy a výhled do budoucna. ...
 • Technologické aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů 

  Brlica, Vlastimil
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 na fakultě strojního inženýrství se zabývá problematikou řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Z literární studie jsou charakterizovány obecné informace, ...
 • Technologické aspekty opotřebení řezného nástroje 

  Abraham, Martin
  Abraham, M. Technologické aspekty opotřebení nástroje. Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, 34s. Bakalářská práce.
 • Technologické vlivy na parametry struktury povrchu obrobené plochy 

  Kunz, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů struktury povrchu u obráběných součástí, obsahuje jejich rozdělení a popis včetně názorných obrázků. Dále práce popisuje technologické vlivy, které je nejvíce ovlivňují, ...
 • Technologie obrábění na CNC obráběcích centrech 

  Martiňák, Marek
  Cílem bakalářské práce bylo prokázat zvládnutí základních pravidel zpracování technologických podkladů pro CNC obráběcí centrum CW 800.Po prostudování odborné literatury a získání praktických zkušeností z práce na daném ...
 • Technologie obrábění vnějších závitů 

  Dlouhý, Michal
  Tato práce se zabývá metodami obrábění vnějších závitů. Cílem této práce je popsat technologické podmínky a parametry obráběných vnějších závitů. Nejprve jsou popsány základní metody obrábění vnějších závitů. Dále jsou ...
 • Technologie plošného tváření v hromadné výrobě 

  Spurný, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2341 předkládá literární studii problematiky technologie stříhání plošného a objemového materiálu. Tato práce je zaměřena na obecné rozdělení a stručný popis jednotlivých ...
 • Technologie tažení nerotačních výtažků 

  Vítek, Roman
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci studia oboru 2301R016 je zaměřena na teorii technologie tváření nerotačních součástí. Téma je vypracováno na základě literárních informačních pramenů a to od základů teorie tažení ...
 • Technologie tváření tenkých plechů stříháním 

  Musil, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií tváření ocelových tenkých plechů stříháním pro rotační i nerotační součásti. První část je věnována obecnému pojednání o plošném tváření, především o stříhání a významu velikosti ...
 • Technologie využívající kapaliny jako tvářecího média 

  Tůma, Martin
  Cílem této práce je provedení průzkumu výrobních metod využívajících kapaliny jako tvářecího média a zhodnocení míry jejich využití v současné době. Vytvoření přehledu všech metod, které pro výrobu součástí využívají ...
 • Teniferace - nekonvenční metoda karbonitridace 

  Krejčí, Martin
  Teniferace je způsob chemickotepelného zpracování, konkrétně z oblasti metod karbonitridace. Proces sycení dusíkem a uhlíkem probíhá ve zvláštní solné lázni. Umožňuje dosahovat rozličných výsledných vlastností zpracovávaných ...
 • Teorie grafů a její využití 

  Huclová, Alena
  Často je třeba orientovat se v komplikovaných vztazích mezi částmi nějakého celku. Tento problém lze pěkně řešit pomocí teorie grafů. Graf G je uspořádaná dvojice (V, E), kde V je neprázdná množina vrcholů (naše části ...
 • Tepelná bilance anaerobní části ČOV 

  Řezáč, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem anaerobní stabilizace kalu produkovaného komunální aktivační ČOV. Pro danou komunální ČOV s mezofilní stabilizací. První část je věnována obecnému pojednání o ČOV anaerobnímu procesu ...
 • Tepelné čerpadlo pro RD 

  Sobotka, Tomáš
  Tato práce pojednává o vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro rodinné domy pomocí tepelných čerpadel. První část se zabývá vysvětlením základních pojmů o tepelném čerpadle a o jeho nízkopotenciálních zdrojích tepla. ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

  Ondráček, Miroslav
  Tato práce pojednává o moderním vytápění rodinných domů pomocí tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a ...
 • Tepelné čerpadlo země-voda 

  Hynčica, Martin
  Bakalářská práce byla vytvořena jako rešerše popisující využití tepelného čerpadla pro vytápění. V práci je uveden princip funkce tepelného čerpadla a základní rozdělení čerpadel podle způsobu získávání nízkopotenciální ...
 • Tepelné výměníky pro klimatizaci 

  Pavlíček, Michal
  Teze je rozdělena na 2 části. V první části se zaměřuje na klasifikaci a charakterizaci jednotlivých typů výměníků. V druhé části je popsán postup návrhu a teoretický výpočet tepelného výměníku. Získané výsledky jsou pak ...
 • Tepelné výměníky pro vytápění 

  Blažek, Miroslav
  Tepelné výměníky jsou důležitou součástí při přenosu tepla mezi dvěmi látkami. Bakalářská práce se zabývá problematikou volby tepelných výměníků. Je rozdělena na dvě části. V první teoretické části jsou uvedena základní ...
 • Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů 

  Jankůj, Josef
  Cílem bakalářské práce na téma „Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů“ je shrnout používané systémy, jejich jednotlivé komponenty, posoudit přednosti a nedostatky tohoto systému. První část je zaměřená na všeobecné ...
 • Termodynamika roztoků 

  Macháč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými základy termodynamiky roztoků. V teoretické části je zpočátku pojednáno o problematice roztoků obecně, tj. například je řešena otázka rozdělení roztoků, vyjádření jejich složení ...