Now showing items 361-380 of 439

 • Ukončení životnosti pneumatik 

  Poul, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je popis likvidace pneumatik. S tím souvisí zjištění počtu vyřazovaných pneumatik, možnost a způsobů recyklace a jejich zhodnocení. Součástí je také argumentace o možnosti dalšího využití ...
 • Uplatní se technická kontrola v moderním řízení kvality? 

  Prokop, Josef
  V této bakalářské práci se zabýváme úlohou technické kontroly v podniku. V první části popisujeme nástroje statistického řízení procesů s důrazem na vývojové, bodové, regulační diagramy, Ishikawův diagram, histogramy a ...
 • Užití elastomerů v oblasti tváření 

  Knebl, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia (obor B2339-00 Strojní inženýrství) se zabývá vytvořením přehledu technologií v oblasti tvářeni využívajících elastomerů ke zhotovení požadovaných součástí. Na základě studie ...
 • Úloha maziva v technologii tváření 

  Čvanda, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá přehled maziv v technologii tváření. Na základně literární studie problematiky maziv v technologii tváření byla udělána rešerše jednotlivých druhu maziv a jejich ...
 • Větrání a klimatizace kabin automobilů 

  Viščor, Petr
  V této práci jsou popsány jednotlivé druhy a funkce klimatizačních soustav užívaných v automobilech, je zde popsán přenos tepla mezi kabinou automobilu a okolním prostředím a problematika redukce energie vynaložené na ...
 • Větrání nízkoenergetických rodinných domů 

  Kubisz, Pavel
  Práce je zaměřena na rozdělení a vysvětlení současných trendů větrání nízkoenergetických domů. Jelikož má větrání nemalý podíl na celkové tepelné ztrátě, je zde uveden také praktický příklad výpočtu, jak závisí celková ...
 • Věž větrné elektrárny - výpočet 

  Stein, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je podat přehled současného stavu konstrukce věže větrné elektrárny. V první části popisuje význam a vývoj alternativních zdrojů energie, zejména větrné energetiky na českém území. V dalším se ...
 • Vícebodové vstřikování paliva 

  Slavík, Tomáš
  Cílem této práce je popsat a přiblížit funkci vícebodového vstřikování paliva u zážehových spalovacích motorů, vytvořit přehled jednotlivých komponentů vstřikovacích systemů a popsat jejich funkci a porovnat vstřikovací ...
 • Vliv frekvence zatěžování na únavové vlastnosti konstrukčních materiálů 

  Kašpar, Jan
  Tato práce se zabývá vlivem frekvence zatěžování na únavu konstrukčních materiálů. Nízkofrekvenční zatěžování (do 200 Hz) nemá ve většině případů na únavové vlastnosti vliv. Vysokofrekvenční zatěžování (1 a více kHz) má ...
 • Vliv homogenizace na mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 

  Provazníková, Andrea
  Tato bakalářská práce obsahuje fotografie i grafické znázornění vlivu tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91. Na snímcích ze světelné mikroskopie jsou zaznamenány struktury slitiny, ...
 • Vliv niklu na mechanické vlastnosti ADI 

  Křemen, Jan
  Tato bakalářská práce zkoumá vliv niklu na mechanické vlastnosti ADI. Zabývá se také mikrostrukturou, vlivem strukturních složek a doby izotermické transformace na mechanické vlastnosti ADI.
 • Vliv procesních kapalin na tření a opotřebení nástrojů 

  Holý, Jan
  Tato bakalářská práce je převážně zaměřena na analýzu vzniku mechanismu třísky, tření a opotřebení nástrojů při řezném procesu. Také je zde zahrnuta jejich eliminace za použití procesních kapalin. Je poukázáno na charakter ...
 • Vliv složení ochranné atmosféry na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli 

  Dohnal, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit jaký vliv má ochranný plyn na kvalitu svaru a přenos kovu do svarové lázně při MIG/MAG svařování. Také je zde popsáno jaké druhy sil mohou působit při této metodě svařování. Dále ...
 • Vliv teploty na snímače vibrací 

  Kadubec, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem teploty na snímače vibrací. Snímače vibrací jsou osazeny na zařízeních, jenž svou činností mnohdy vytváří teplo, nebo jsou osazeny v prostředí, kde jsou jiné zdroje tepla. Teplem ...
 • Vliv velikosti zaoblení ostří na trvanlivost VBD 

  Tomis, Jan
  Vyhodnocení zkoušek trvanlivosti vyměnitelné břitové destičky APKX1505PDER-M firmy Pramet Tools s. r. o., zaměřených na posouzení vlivu velikosti zaoblení ostří nástroje. Určení nejvhodnější velikosti zaoblení ostří pro ...
 • Vliv změny teploty během technologického procesu na klopný a výkyvný moment axiálního táhla řízení. 

  Novotný, Petr
  Účelem této práce bylo nalézt optimální kalibrační teplotu pro docílení požadovaného klopného a povolovacího klopného momentu axiálního táhla řízení bez změny výrobního postupu. Teoretická část práce je zaměřena na jednotlivé ...
 • Vodní turbíny a jejich využití 

  Machát, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice vodních turbín. Obsahuje základní rozdělení vodních turbín, popis jejich činností a užití. Dále je zde popsána konstrukce tří nejpoužívanějších turbín a to Francisovy, Kaplanovy ...
 • Vodorovný pásový dopravník 

  Korčián, Michal
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním řešení vodorovného pasového dopravníku na přepravu kovových třísek od výrobního stroje na vzdálenost 5m. V této práci je proveden funkční vypočet, který obsahuje stanovení ...
 • Vodorovný pásový dopravník 

  Novotný, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vodorovný pásový dopravník o dopravním výkonu 80 t/hod . Přepravovaným materiálem je písek a štěrk. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, která stanovuje hlavní ...
 • Vodorovný pásový dopravník 

  Šmotlák, Juraj
  Cielom tejto bakalárskej práce je návrh konštrukčný vodorovného pásového dopravníka dĺžky 50m s prepravnou kapacitou 160 t/hod. Prepravovaným materiálom je kamenivo. Táto práca obsahuje funkčný výpočet a určenie hlavných ...