Now showing items 424-439 of 439

 • Zajištění QoS v rozsáhlých sítích 

  Koblížek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá řízením provozu v počítačových sítích založených na protokolu TCP/IP. Cílem je řídit pakety tak, aby se síťový provoz provoz choval předvídatelně podle našich pravidel. K tomuto řízení použijeme ...
 • Zařízení na měření a seřízení závodního automobilu 

  Andrys, Michal
  Práce pojednává o zařízeních a přístrojích používaných pro seřizování a měření závodních automobilů. Vytváří stručný přehled nejpoužívanějších přístrojů pro základní a nejdůležitější nastavení vozu a měření důležitých ...
 • Zařízení pro vnos kyslíku do vody 

  Chmatil, Ľuboš
  Předložená práce obsahuje teoretickou část, která podrobněji vysvětluje problematiku zařízení na vnos kyslíku do vody, principy, které je možné využít pro vnos kyslíku do vody, oblasti v kterých je tyto zařízení možné ...
 • Zápustkové kování náboje kola 

  Vostřel, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výkovku – náboje kola – součásti převodové skříně zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 231.0. Na základě literární ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Vítek, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného kola – součásti převodové skříně zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 223.0. Na základě literární ...
 • Zásobování energiemi v potravinářském podniku 

  Hrubý, Vojtěch
  Větrání, ventilace, klimatizování a vytápění sloužící k udržování stanovených podmínek, tj. teploty, vlhkosti a hygienických požadavků na čistotu vzduchu výrobních a jiných prostorách sebou přináší různé složité procesy ...
 • Závislost funkčních výpadků na měřícím systému montážních linek DRV 2. 

  Barták, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na montáž tlakového regulačního ventilu (DRV), který je součástí vstřikovacího systému Common rail vyráběného ve společnosti Bosch Diesel s.r.o.. Cílem této práce je zvážit možnost vlivů procesu ...
 • Zemní zdroje tepla pro tepelná čerpadla – plošné kolektory 

  Houdek, Milan
  Cílem této bakalářské práce je stručně popsat typy plošných kolektorů a porovnat je s ostatními zdroji tepla pro tepelná čerpadla z investičního hlediska. Dále srovnat tento způsob vytápění s jinými druhy tepelných zdrojů ...
 • Zemní zdroje tepla pro tepelná čerpadla – vertikální vrtané kolektory 

  Pech, Ondřej
  Práce se zabývá využitím vrtaných zemních kolektorů jako zdroje tepla pro tepelná čerpadla. Teoretická část obsahuje seznámení s historií a principem tepelného čerpadla, jeho provozními režimy, vysvětlením topného faktoru, ...
 • ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI APLIKACE STACIONÁRNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ A MOBILNÍCH ROBOTŮ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ 

  Florián, Michal
  Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace v oblasti průmyslových robotů a posouzení hlavních kritérií, dle kterých se třídí mobilní a stacionární roboti. Pro názornou ukázku bylo vybráno několik typických ...
 • Zhodnocení výroby ultralehkých letadel v České republice 

  Zvolánek, Jiří
  Závěrečná bakalářská práce rozebírá postavení českých výrobců ultralehkých letadel na zahraničním trhu a hodnotí jejich výrobu. Popisuje historii a vznik ultralehkého letectví v České republice a také zrod Letecké amatérské ...
 • Zjišťování mechanických vlastností tvářených materiálů 

  Záškoda, David
  Literární studie vypracovaná v rámci bakalářského studia pojednává formou rešerše o metodách zjišťování mechanických vlastností tvářených materiálů a o jejich základních principech. Jedná se o základní mechanické zkoušky ...
 • Zkušební metody kompozitních materiálů 

  Cieslar, Bogdan
  Stručná příručka o normovaných zkouškách mechanických vlastností kompozitních materiálů zpevněných uhlíkovými, skleněnými a aramidovými vlákny. Práce obsahuje přehled nejdůležitějších normovaných zkoušek používaných v ...
 • Způsoby odstraňování perzistentních látek (dioxinů) 

  Ferdan, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vznikem dioxinů při energetickém využití odpadů ve spalovně komunálních odpadů a technologiemi pro jejich odstraňování. V první části je obecně pojednáno o charakteristice dioxinů, vlivu na životní ...
 • Způsoby rekultivace tělesa skládky komunálnícho odpadů 

  Liška, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rekultivace tělesa skládky komunálního odpadů. Popisuje jednotlivé kroky a opatření pro její výstavbu a následné provozování.
 • Zvyšování výkonu spalovacích motorů 

  Ehrenberger, Pavel
  Bakalářská práce obsahuje souhrn informací, týkající se problematiky zvyšování výkonu spalovacích motorů. Popisuje známé způsoby přeplňování, zhodnocuje kladné a záporné stránky realizace. Poskytuje informace o konstrukčním ...