Now showing items 1-12 of 12

 • Mechanické čištění odpadních vod 

  Žemlička, Martin
  Bakalářská práce zpracovává přehled nabídky strojně stíraných česlí pro čističky odpadních vod. Práce porovnává strojně stírané česle mezi sebou s ohledem na konstrukční řešení.
 • Pásový dopravník 

  Černoch, Josef
  V této bakalářské práci je navrhnuto konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu stavební drti a proveden funkční výpočet podle normy ČSN ISO 5048. Bakalářská práce obsahuje i popis jednotlivých částí pásového ...
 • Pásový dopravník 

  Dvořáček, Michal
  Cílem mé bakalářské práce na téma Pásový dopravník bylo navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku na přepravování stavební drti na vzdálenost 22 m s převýšením 5 m. Práce obsahuje stručný popis základních prvků ...
 • Pásový dopravník na slévárenský písek 

  Mátl, Pavel
  Podstatou této bakalářské práce je provést konstrukční návrh a výpočet pásového dopravníku, pevnostní výpočet hřídele hnacího bubnu, určení hlavních parametrů a konstrukční návrh pohonu. Dopravník bude určen k přepravě ...
 • Pásový dopravník z odprašovače 

  Balcar, Petr
  Cílem této bakalářské práce je provést funkční výpočet pásového dopravníku pro dopravu popílku z odprašovače, dle zadaných parametrů. Navrhnout vhodnou koncepci dopravníku, jeho poháněcí a napínací stanici, uložení bubnů ...
 • Pásový šikmý dopravník 

  Hájek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu obilního zrna ve vzdálenosti přesypu 26 metrů a výškovém rozdílu 6 metrů. Práce je zaměřena především na funkční výpočet, určení hlavních ...
 • Pružinový závěs pece parního reformingu 

  Horsák, Libor
  Návrh pružinového závěsu pece parního reformingu. Předmětem práce je kompenzace posuvů prostřednictvím vhodného uložení, vzniklých tepelnou dilatací potrubí v peci parního reformingu. Nastíněny jsou různé systémy řešení ...
 • Rozbor výpočtů šnekového ozubení 

  Adamík, Jan
  Předmětem úkolu je posoudit výpočet a účinnost šnekových převodů, což zahrnuje stručný popis rozměrového a pevnostního výpočtu převodu a sestavení závislosti účinnosti převodu na celém vhodném rozsahu převodových poměrů ...
 • Stohovací zařízení 

  Kopecký, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem stohovacího zařízení, které je součástí dopravní linky německého výrobce kompresorů. Obsahuje nejen samotnou konstrukční, ale i její výpočtovou část. Cílem je zajistit maximální ...
 • Šnekový dopravníku cementu 

  Radoš, Pavel
  Tato práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu cementu pro dopravované množství 50 t/hod. Úvodní část popisuje návrh a realizaci daného zařízení. Ve výpočtové části je uveden výpočet hlavních ...
 • Šnekový dopravníku drobného kameniva 

  Vosika, Jan
  Prvotním úkolem této práce je konstrukčně a pevnostně navrhnout vodorovný šnekový dopravník na dopravu drobného kameniva o maximální zrnitosti 45 mm. V návrhu se zaobírá realizací vhodného pohonu a bezpečnostní spojky na ...
 • Vodorovný šnekový dopravník 

  Nadymáček, Tomáš
  Obsahem této bakalářská práce je konstrukce vodorovného šnekového dopravníku pro přepravu vápenného hydrátu na dopravní vzdálenost 15 m. V práci je proveden funkční výpočet dopravníku, určení hlavních rozměrů a také návrh ...