Now showing items 1-20 of 439

 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při 3D obrábění 

  Hosch, Pavel
  Rozbor technologii a strategii 3D frézování modelu formy v softwaru PowerMILL PRO 8.0. Kvantifikování rozdílů strojních časů při aplikování různých strategií obrábění. Naprogramování kompletního obrábění navržené součásti ...
 • Analýza hlučnosti výtahu 

  Prokeš, Jaroslav
  Analýza hluku v obytných prostorách sousedících se strojovnou výtahu. Návrh a diskuse účinnosti případných protihlukových opatření.
 • Mechanické čištění odpadních vod 

  Žemlička, Martin
  Bakalářská práce zpracovává přehled nabídky strojně stíraných česlí pro čističky odpadních vod. Práce porovnává strojně stírané česle mezi sebou s ohledem na konstrukční řešení.
 • Pásový dopravník z odprašovače 

  Balcar, Petr
  Cílem této bakalářské práce je provést funkční výpočet pásového dopravníku pro dopravu popílku z odprašovače, dle zadaných parametrů. Navrhnout vhodnou koncepci dopravníku, jeho poháněcí a napínací stanici, uložení bubnů ...
 • Zápustkové kování náboje kola 

  Vostřel, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výkovku – náboje kola – součásti převodové skříně zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 231.0. Na základě literární ...
 • Biokeramické materiály a jejich biokompatibilita s kostními tkáněmi 

  Novotná, Lenka
  Práce je zaměřena na studium keramických povlaků na bázi nanočásticového oxidu zirkoničitého, nanesených metodou sprejové depozice na substráty z oxidu zirkoničitého, hlinitého a skla. Byla zkoumána kvalita nanesených ...
 • Použití odlitků z hořčíkových slitin 

  Pernica, Vítězslav
  Slitiny hořčíku mají pro své vlastnosti stále nevyužitý potenciál v technických aplikacích. Historie kovu není dlouhá, první aplikace jeho slitin začaly na začátku 20. století. Hořčík má tu vlastnost, že je velmi lehký. ...
 • Vývoj vozů Formule 1 

  Studeník, Juraj
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem vývoje, výzkumu, výroby a zkoušení komponentů pro vozy formule 1. Na základě těchto zlepšení dochází k posunu ve vývoji technologií, které podporují větší bezpečnost pro jezdce a ...
 • Návrh zdroje elektrické energie se Darriusovým rotorem 

  Novotný, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití alternativního zdroje energie - větru. Byl sestaven model Darrieusova rotoru pro výukové účely podle dostupných materiálů a možností. Pak bylo provedeno několik měření, ...
 • Algebraické metody řešení kubické rovnice 

  Sladká, Vladimíra
  Algebraickým řešením kubických rovnic se snažíme získat tři kořeny, z nichž jeden je reálný a zbývající dva mohou být jak reálné, tak kompexně sdružené. Výpočty jsou v této práci prováděny pomocí Cardanových vzorců. V ...
 • Příprava a vlastnosti fotokatalytických keramických materiálů 

  Strejček, Josef
  V práci byly studovány dvě metody přípravy keramických katalytických perovskitových materiálů pro fotochemický rozklad vody nebo pro parciální oxidaci metanu. Metoda založená na mechanochemické aktivaci a vysokoteplotní ...
 • Inženýrské optimalizační modely 

  Tydlačka, Martin
  Průřez nosníku vyrobeného z profilu I je navrhován s ohledem na náhodná zatížení, kterým čelí během provozu. Jelikož se zde tyto náhodná zatížení vyskytují, bylo potřeba zvolit jiný přístup k řešení této úlohy. Vhodným ...
 • Provedení rešeršní studie v oblasti metod simultánní lokalizace a mapování. 

  Gärtner, Jan
  Tato práce se zabývá metodami simultánní lokalizace a mapování používanými v aplikacích mobilní robotiky ve světě. Cílem této práce je popsat existující a používané metody simultánní lokalizace a mapování. V první části ...
 • Posouzení bezpečnosti prostorového rámu při statickém zatížení 

  Málek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o posouzení bezpečnosti prostorového rámu při statickém zatížení. Toto posouzení se demonstrovalo na konkrétním příkladu. Při řešení jsme využili vlastností symetrie rámu. Neznámé parametry se ...
 • Čistírenské kaly - současnost a budoucnost 

  Žerava, Zdeněk
  Bakalářská práce přehledně hodnotí možnosti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Dále je v práci zdokumentováno zacházení s kaly v letech 2003 – 2006 v České republice. Tato práce je zaměřena především na faktory ...
 • Aplikace algoritmu metody konečných prvků na rovinnou úlohu 

  Pavlů, Jiří
  Cílem práce je naprogramovat algoritmus metody konečných prvků pro jednoduchou rovinou úlohu. Programový systém ANSYS bude využit pro přípravu modelu, pro zobrazení vypočtených výsledků a pro verifikaci algoritmu
 • Výroba šroubu vozového kola protlačováním 

  Ostřížek, Lukáš
  OSTŘÍŽEK LUKÁŠ: Výroba šroubu vozového kola objemovým tvářením. Bakalářská práce prezenčního bakalářského studia, 3. ročník, letní semestr, akademický rok 2007/2008, studijní skupina 3P/2 Strojírenství - Strojírenská ...
 • Moderní způsoby vytápění rodinných domků. 

  Vedra, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá moderními způsoby vytápění tepelnými čerpadly, zemním plynem a obnovitelnými zdroji. Obsahuje princip, technické parametry, charakteristiky a cenové údaje kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel, ...
 • Řešení diferenciálních rovnic metodou Laplaceovy transformace 

  Klimeš, Lubomír
  Laplaceova transformace je velmi silným matematickým nástrojem pro řešení obyčejných lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Její využití je široké - lze ji použít na lineární rovnice prvního i vyšších ...
 • Komplexní přístup k řešení systému nakládání s odpady s využitím recyklačních strojů 

  Černý, Ondřej
  Tato práce má za úkol popsat a zhodnotit současný stav odpadového hospodářství, jak v ČR, tak komplexně v porovnání s EU. Jedním z jejich cílů je také poukázat na stále se zvyšující množství odpadů, které lidé neustále ...