Now showing items 1-20 of 512

 • Výroba plechové součásti stříháním 

  Žák, Ondřej
  ŽÁK Ondřej: Výroba plechovky hlubokým tažením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh Výroba podávacího plíšku technologií stříhání ocelového plechu 11 320. Na základě literární studie ...
 • Měření teploty v technické diagnostice 

  Szmek, Tomáš
  Bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi měření teploty, s konstrukcí a funkcí jednotlivých měřidel a ukázat jejich přednosti a nedostatky. Jsou zde popsány jak jednoduché dotykové přístroje používané v běžném ...
 • Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 66kW 

  Mikulka, Václav
  Obsahem této bakalářské práce je zpracovat výpočtový návrh a konstrukční řešení pístu pro čtyřdobý vznětový motor. V úvodu stručně popisuje píst jako součást pístní skupiny, základní konstrukční provedení pístů pro vznětové ...
 • Výpočtové systémy na bázi MKP určené pro konstruktéry 

  Frémund, Libor
  Tato práce se zabývá výpočtovými systémy na bázi metody konečných prvků určené pro konstruktéry. Jsou zde popsány nejčastěji používané systémy, jejich funkce a obsažené moduly, které pomáhají konstruktérovi při práci. Práce ...
 • Deskripce různých druhů převodovek HARMONIC-DRIVE 

  Brus, Jan
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši, popisující různé druhy harmonických převodovek. Rešerše se zabývá popisem vlastností a možností aplikace jednotlivých druhů harmonických převodovek, včetně pracovních charakteristik ...
 • Mobilní kolové teleskopické manipulátory 

  Buchta, Vladislav
  Cílem této bakalářské práce je přehled současného stavu mobilních kolových teleskopických manipulátorů. Tato práce také zahrnuje kritický rozbor jednotlivých konstrukčních řešení s ohledem na využití stroje s nosností vyšší ...
 • Pásový dopravník na slévárenský písek 

  Mátl, Pavel
  Podstatou této bakalářské práce je provést konstrukční návrh a výpočet pásového dopravníku, pevnostní výpočet hřídele hnacího bubnu, určení hlavních parametrů a konstrukční návrh pohonu. Dopravník bude určen k přepravě ...
 • Návrh elektrického kladkostroje 

  Bádr, Miroslav
  Cílem práce bylo vytvořit technickou dokumentaci k elektricky poháněnému kladkostroji s ručně poháněným pojezdem. Zadány byly základní parametry jako nosnost, zdvih a rychlost zdvihu. Nejprve byl proveden výpočet zatížení ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Varjan, Matúš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia oboru B2307-00 predkladá návrh technológie výroby účiastky, výstrižku, strihaním z konštrukčného nelegovaného ocežového plechu 12010. Na základe literárnej štúdie problematiky ...
 • Píst čtyřdobého zážehového přeplňovaného motoru pro osobní automobil 

  Procházka, Miloslav
  Tato práce se zabývá návrhem základních rozměrů čtyřtaktního čtyřválcového zážehového motoru, návrhem základních rozměrů klikového mechanismu, návrhem rozměrů pístu a pevnostní kontrolou nebezpečných průřezů pístu. Pro ...
 • Návrh řídicího členu s použitím metody CARLA 

  Jasanský, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřená na aplikaci metody opakovaně posilovaného učení známou pod názvem „Continuous Action Reinforcement Learning Automata“ (CARLA). V práci je shrnut základní popis metod umělé inteligence, ale ...
 • Možnosti při programování CNC soustruhu SP280SY. 

  Vondrák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na dílensky orientované CNC programování součástí v systému Sinumerik 840D. První část obsahuje rozbor možností dílensky orientovaného soustružení. Další část obsahuje program navržené rotační ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot ve strojírenství. 

  Merenda, Petr
  Tématika zpracovaná v rámci bakalářské práce se zaměřuje na začlenění bezdotykového měření povrchových teplot mezi ostatní způsoby měření teploty. Analýza změn teplotních polí v průběhu třískového obrábění je vztažena k ...
 • Přípravek pro měření časování vačkových hřídelí 

  Jozíf, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh přípravku pro měření časování vačkových hřídelí a jejich opotřebení. Po krátkém úvodu a vysvětlení základních pojmů je rozebrána problematika měření geometrie vaček a přehled ...
 • Aplikace systému ShopTurn při programování CNC soustruhu SP280SY. 

  Kolkop, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem možností dílensky orientovaného soustružení a frézování na soustružnickém centru SP280SY, návrhem technologie výroby a nástrojovém vybavení pro obrábění navržené součásti. Vypracování ...
 • Rekonstrukce kompresoru pro pohon elektromotorem 

  Mikulka, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí kompresoru pro pohon elektromotorem. První část se věnuje základnímu principu kompresorů, jejich vývoji a dělení. Dále pak je pojednáno o pohonu strojů. V další části je popsán ...
 • Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku 

  Uttendorfský, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o koncentraci vzduchu ve vodě. Hlavní koncepce vychází z Henryho zákona o rozpouštění plynů v kapalinách v závislosti na tlaku. Je zde uvedeno jeho základní odvození, faktory ovlivňující ...
 • Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí 

  Horák, Aleš
  Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí. Bakalářská práce bakalářského studia 3.roč., šk.r. 2007/2008, obor strojní inženýrství, obor strojní inženýrství (2301R0160). FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské ...
 • Aplikace systému ShopTurn při programování CNC soustruhů s hnanými nástroji. 

  Šeda, Martin
  Práce je zaměřena na rozbor funkcí a editorů dostupných pro programování hnaných nástrojů soustruhů v systému ShopTurn, včetně praktické aplikace na zadané součásti. Zpracování technické dokumentace, vytvoření NC programu ...
 • Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku 

  Kubíček, Jan
  Rekultivace krajiny po těžbě nerostů je nezbytnou součástí procesu při jejich získávání. Navrací krajinu do stavu blízkého před těžbou a obnovuje poškozené biologické složky devastovaného území. Vytváří esteticky a funkčně ...