Recent Submissions

 • Zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí 

  Rousová, Michaela
  Diplomová práce řeší možnosti zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí. Malosériová výroba neposkytuje příliš mnoho možností k využití mechanizace anebo automatizace. Naopak při sériové výrobě se dá efektivita ...
 • Studie systémové a procesní optimalizace servisního řízení 

  Prokeš, Viktor
  Diplomová práce je orientována na automobilový průmysl se zaměřením na domácího producenta vozidel Škoda Auto. Popisuje předmět podnikání ve jmenovaném subjektu a následně poukazuje na současný trend automobilového trhu v ...
 • Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. 

  Matejková, Monika
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. Nasleduje zmapovanie ...
 • Frézování vnitřních závitů na tělesech vstřikovacích jednotek Bosch 

  Krčál, Petr
  Tato diplomová práce se v úvodu zabývá různými druhy výroby závitů (zvláštní důraz je kladen na výrobu vnitřních závitu), odlišnými druhy nanášení otěruvzdorných povlaků metodami PVD a CVD, popsání jejich hlavních výhod a ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu 

  Valešová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotního vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Úvod obsahuje zamyšlení nad nutností využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění. Druhá, praktická část je věnována popisu ...
 • Akcelerované zkoušky kulového kloubu vozidla 

  Sýkora, Bohumír
  Cílem této diplomové práce je návrh a vypracování akcelerované zkoušky životnosti kulového kloubu ve spolupráci s firmou TRW-DAS a.s. Diplomová práce obsahuje rešerši problematiky akcelerovaných zkoušek životnosti, se ...
 • Kinematický model mechanismu natáčení lopatek turbodmychadla 

  Tomanec, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou parametrického modelu kinematiky mechanismu natáčení rozváděcích lopatek turbodmychadla, který je označován jako VNT ("Variable nozzle turbine"). V první části pojednává o turbodmychadlech ...
 • Analýza torzní tuhosti upravené varianty rámu vozidla Formule Student 

  Chalupa, Pavel
  Pavel Chalupa Analýza torzní tuhosti upravené varianty rámu vozidla Formule Student DP, ÚADI, 2010, 66 str., 66 obr. Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou rámové konstrukce Formule Student. Základní návrh této ...
 • Simulace chlazení skříně turbodmychadla 

  Zahradský, Vít
  Cílem diplomové práce bylo simulovat proudění chladící kapaliny ložiskovou skříní turbodmychadla a porovnat důsledky chlazení tří různých geometrií. Výstupem bylo porovnání teplot v geometrii ložiskové skříně a zjištění ...
 • Analýza mechanického chování synchronního generátoru 

  Donát, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou mechanického chování synchronního generátoru a posouzením možnosti snížení hmotnosti kostry generátoru. Cílem práce bylo provést deformačně napěťovou a modální analýzu konkrétního ...
 • Aerodynamická interakce dvou vozidel 

  Tárnok, Gábor
  Diplomová práce je věnována problematice aerodynamická interakce dvou vozidel, modelovaní pomocí CFD softwaru, jak se chová vozidlo v úplavu.
 • Slinování pokročilých keramických materiálů 

  Průdek, Miloš
  V předložené diplomové práci bylo studováno slinování hexagonálního Al2O3 a kubického MgAl2O4 pomocí slinovacích cyklů složených z beztlakého předslinutí metodou dvojstupňového slinování s následným doslinutím s využitím ...
 • Návrh výměníků tepla pro vysokoteplotní aplikace 

  Jonák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá tepelně-hydraulickým návrhem a kontrolou výměníků tepla pomocí specializovaného komerčního softwaru HTRI. Řešené výměníky tepla jsou určeny pro konkrétní vysokoteplotní aplikace, kde horkou ...
 • Vliv termické dezintegrace kalu na jeho další zpracování 

  Žerava, Zdeněk
  První část diplomové práce je věnována problematice produkce kalů, přehledně hodnotí nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Jsou zde uvedeny faktory ovlivňující výběr způsobů nakládání s kaly a porovnání nakládání s ...
 • Koncepční návrh sportovního dvousedadlového vozu 

  Straka, Martin
  V této diplomové práci se zabývám návrhem koncepce dvousedadlového sportovního automobilu se zaměřením na torzní tuhost rámu a kinematiku náprav. Vypracování diplomové práce probíhalo od náčrtů, přes tvorbu modelu vozu s ...
 • Fázový diagram chladiva LiF-NaF-KF 

  Mikula, Hynek
  Tato diplomová práce v úvodu pojednává obecně o fázových diagramech a jejich rozdělení. V další části pak o konkrétních fázových diagramech NaF – KF, NaF – LiF, KF – LiF. Jejich stanovení pomocí křivek chladnutí a zpřesnění ...
 • Analýza rizik výrobního systému 

  Motyka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá posouzením rizik ve výrobním systému na montážní lince. Pomocí analýzy rizik jednotlivých výrobních částí systému bude provedeno vyhodnocení vlivu strojního zařízení na obsluhu. Dále pak posouzením ...
 • Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska 

  Křížek, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá centralizací výroby mosazných ložiskových klecí ve firmě ZKL Hanušovice, a.s. První část je zaměřena na popis stávající situace výrobního procesu, který má v současné době řadu nevýhod. Z těchto ...
 • Realizace vybraných výpočtů pomocí grafických karet 

  Schreiber, Petr
  Práce pojednává o současných možnostech využití grafického hardware jakožto platformy pro provádění paralelních výpočtů. Text se zaměřuje na novou technologii OpenCL, která umožňuje pomocí stejného vysokoúrovňového kódu ...
 • Design motocyklu 

  Čípek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu motocyklu. Konkrétně se jedná a motocykl určený do města a jeho širšího okolí, jehož charakter nejvíce odpovídá kategorii motocyklů zvané Naked bikes. Pro pohon motocyklu je ...

View more