Now showing items 1-20 of 299

 • Analýza vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů 

  Pavelka, Rudolf
  Předkládaná studie se zabývá technologickými aspekty obrábění kovů vyměnitelnými břitovými destičkami, se zvláštním důrazem na VBD z povlakovaných slinutých karbidů. Mimo jiné je popsána teorie opotřebení břitu a jeho ...
 • Třístranně sklápěná korba návěsu 

  Peňáz, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem třístranně sklápěné korby pro traktorový návěs s maximální hmotností 23 tun. Práce v úvodní části obsahuje rešeršní část a návrh koncepce korby včetně zadního čela. Prostřední část ...
 • Kalibrace geometrie vln vytvořených na matrici(lisovnici) z plechu 

  Stupárek, Daniel
  V této diplomové práci je řešena problematika navracení původního geometrického tvaru vlně, která je vytvořena na plechovém panelu-matrici. Matrice je používána jako nosný prvek pod vlákno-cementovou střešní krytinu, při ...
 • Svařování žárupevných ocelí metodou 121 do úzké mezery. 

  Lukosz, Ondřej
  LUKOSZ Ondřej: Svařování žárupevných ocelí metodou 121 do úzké mezery. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia, oboru 2307, předkládá návrh svařovacího postupu žáropevné oceli. Ta se užívá na výrobu energetických ...
 • Deformačně-napěťová analýza protézy dolní končetiny 

  Musilová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá protézou dolní končetiny. Cílem první části je deformačně-napěťová analýza transtibiální protézy, která je uvažována bez protetického lůžka a bez protetického pěnového chodidla. Analýza je ...
 • Výroba separačního rámu pro válcovací stolici. 

  Trčka, Libor
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia se zabývá návrhem výrobního postupu svařence separátoru a ekonomickým zhodnocením výroby jednoho kusu svařence a jednoho kusu odlitku. Při zpracování projektu bylo využito ...
 • Návrh nástroje pro výrobu tvarových přístřihů 

  Řáda, Aleš
  Diplomová práce se zabývá problematikou nákupu vstupního materiálu pro lisovnu, konkrétně otázkou, zda je ekonomicky výhodné namísto přístřihů nakoupit svitky plechu a ve volné kapacitě lisu Raster 250 z nich vyrábět ...
 • Metody měření parametrů ve tváření kovů. 

  Knebl, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření termomechanických parametrů při tváření kovů za vyšších rychlostí deformace. V první části je vypracována obecná literární studie, obsahující přehled metod měření požadovaných ...
 • Kontrola těsnosti světlometů 

  Maule, Jiří
  Úkolem této práce je popis a rozbor kontroly těsnosti předních světlometů v automobilovém průmyslu. V úvodní části se tato práce zabývá teoretickým rozdělením dle zdroje světla, vývojem a stavbou světlometu. V další části ...
 • Technologie výroby součásti tvářením 

  Litochlebová, Soňa
  Tato diplomová práce řeší zefektivnění výroby víka z plechu. Nový technologický postup ušetří dvě výrobní operace tažení. Zvoleno je tažení válcové nádoby s přírubou a její následné kalibrování podle zadané výkresové ...
 • Technologie řezání laserem 

  Kolkop, David
  Tato diplomová práce pojednává o technologii laseru a jeho možností využití v praxi. Popisuje princip, rozdělení a možnosti použití laseru při obrábění. Cíleně se zaměřuje na technologii řezání laserem. Diplomová práce ...
 • Návrh tvářecího nástroje a zařízení k vystřižení podložky 

  Kolář, Milan
  Diplomová práce řeší návrh jednoúčelového automatického zařízení pro vystřižení a montáž podložky do regulačního tlakového ventilu (DRV2). Teoretická část diplomové práce obsahuje vybrané poznatky z teorie a technologie ...
 • Mechanismy únavového poškození niklové superslitiny Inconel 713LC za teploty 800°C 

  Smékalová, Jana
  Niklové superslitiny jsou používány pro vysokoteplotní aplikace v energetickém a leteckém průmyslu. Jsou namáhány v agresivním prostředí za vysokých teplot při spolupůsobení únavových a creepových procesů, vysokoteplotní ...
 • Klimatizační komora pro teplotní zkoušky 

  Benáček, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření teploty. Hlavní jejím cílem je návrh a realizace modelu klimatizační komory pro teplotní zkoušky snímačů a malých přístrojů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Analýza rozměrového účinku při řezání a jeho význam pro posouzení minimální tloušťky třísky 

  Kraváček, Radek
  Při obrábění sehrávají rozměry součásti rozhodující úlohu z hlediska jejich chování. To je důsledkem „rozměrového účinku“, který mění obecné charakteristiky procesu řezání. Cílem diplomové práce bylo přispět k ověření ...
 • Stanovení druhé viskozity kapaliny z měřených tlakových pulsací. 

  Černý, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problémem stanovení druhé viskozity kapaliny a rychlosti zvuku při různém průtoku kapaliny v trubici z naměřených tlakových pulsací vyvolaných membránovým pulsátorem. Při řešení je použit model ...
 • Testování řezivosti vybraných druhů PVD povlaků pro frézování. 

  Skrbek, Jan
  Cílem práce je popsat postup návrhu metodiky a realizace experimentu řezné zkoušky frézováním. Zadavatelem zkoušky je výrobce PVD povlaků. Požadavkům zadavatele odpovídá i volba parametrů zkoušky. V práci je popsána volba ...
 • Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži. 

  Holub, Přemysl
  Diplomová práce Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži se zabývá popisem proudění kapaliny a částic pevné fáze v nádrži. Míchání ve válcové nádrži je provedeno pomocí radiální trysky. Cílem práce je popsat ...
 • Výroba a vady masivních odlitků 

  Doležal, Petr
  Cílem této diplomové práce je provést analýzu sortimentu slévárny oceli ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou a dále provést pro typové masivní ocelové odlitky a stávající technologii analýzu vzniku slévárenských a metalurgických ...
 • Nekonvenční technologie obrábění vodním paprskem 

  Šimíček, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá nekonvenční technologií obrábění vodním paprskem. Jejím cílem je rozbor technologických možností vodního paprsku, dále možné způsoby řízení a zadávání technologických dat a vliv technologických ...