Now showing items 93-112 of 299

 • Namáhání ojnice v multi-body systému 

  Malinský, Marek
  Diplomová práce se zabývá vytvořením metodiky pro výpočet namáhání ojnice spalovacího motoru v MBS softwaru. Samotná práce je rozdělena do několik etap, a to krátké rešerše soudobých ojnic, modelování ojnice za využití ...
 • Navigace mobilního robotu pomocí fuzzy logiky 

  Janovec, Aleš
  V úvodní části diplomové práce je provedena analýza metod, jež se využívají k navigaci mobilních robotů. Hlavní část diplomové práce tvoří návrh systému řízení mobilního robotu. Řídicí systém robotu je založen na fuzzy ...
 • Navíječ pryžových dopravníkových pásů 

  Richtr, Pavel
  Cílem diplomové práce je navrhnout zařízení pro navíjení pryžových dopravníkových pásů o šířce 1830 mm do svitků o maximálním průměru 4500 mm.
 • Náhrada klasického zemního výměníku tepla solankovým u rodinného domu s teplovzdušným vytápěcím systémem 

  Sokola, Robert
  Obsahem diplomové práce je energetická simulace zemního výměníku tepla (ZVT) v klasickém a solankovém provedení, který slouží jako doplněk teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla v nízkoenergetickém rodinném domě. Na ...
 • Náhrada šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem 

  Lysa, Bohuslav
  Diplomová práce zabývající se problematikou náhrady šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem. Obsahuje analýzu technologie světlometu včetně popisu předepsaných zkoušek životnosti. Na základě analýzy jsou vypracovány ...
 • Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů 

  Dvořáček, Michal
  Cílem mé diplomové práce na téma Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů je navrhnout funkční koncepci zadních dělených sklápěcích nájezdů pro přívěs na přepravu stavebních strojů s pásovým a kolovým podvozkem. ...
 • Nákladní manipulační výtah 

  Málek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá přepracováním výtahu o nosnosti 1000 kg na nosnost 1500 kg. Zaměřuje se především na dimenzování pohonu a volbu tažných prostředků. Rám klece výtahu je počítán pomocí MKP analýzy.
 • Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu 

  Ripel, Tomáš
  Diplomová práce popisuje komplexní návrh konstrukčního řešení autonomního mobilního robotu a jeho následnou realizaci. Jedná se o návrh podvozku, pohonů, bezpečnostních prvků a elektroniky. Řešení vychází ze zadání externího ...
 • Návrh dvouosé automatické univerzální frézovací hlavy osazené elekrovřetenem s aplikací pohonů Harmonic-Drive 

  Uhlíř, Jaromír
  Úkolem této diplomové práce je vytvořit přehled současných možných konstrukčních řešení pohonů frézovací hlavy. Vyhodnotit je po stránce ekonomické i technické a poté navrhnout univerzální frézovací hlavu tak, aby byly co ...
 • Návrh dvouosé automatické vidlicové frézovací hlavy osazené elekrovřetem s aplikací pohonů Harmonic-Drive 

  Tkadlec, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvouosé vidlicové frézovací hlavy s možnými variantami náhonu jednotlivých os. Součástí práce je i technicko – ekonomické zhodnocení jednotlivých variant, výpočet ...
 • Návrh dynamických modelů pro řízení trakce experimentálního vozidla 

  Jasanský, Michal
  Diplomová práce se zabývá modelováním kinematiky a dynamiky experimentálního vozidla se všemi hnanými a natáčecími koly s následným návrhem systému jízdní stability ABS/ASR pro řízení trakce. V práci je vytvořeno několik ...
 • Návrh koncepce systému vztlakové klapky pro novou generaci sportovního letounu 

  Rensa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce sportovního letounu pro základní výcvik, leteckou turistiku a aerovleky s využitím v aeroklubech a privátním sektoru. Cílem práce bylo navržení vnějších tvarů letounu, ...
 • Návrh konstrukce mobilního autonomního robotu 

  Vodrážka, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce prostředku pro testování lokalizačních metod pro indoor navigaci. Jako vhodný prostředek pro testování byl navržen autonomní robot. Práce je rozdělena do tří částí. V první ...
 • Návrh letadlové energetické jednotky 

  Poledno, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá základním konstrukčním návrhem letadlové pomocné energetické jednotky (LPEJ). Pro požadovaný výkon na hřídeli je navržen tepelný oběh, na základě kterého jsou určeny základní geometrické ...
 • Návrh letounu pro vlekání a základní akrobacii 

  Loutocký, Jiří
  Tato diplomová práce řeší koncepční návrh letounu pro vlekání a provádění základní akrobacie. Letoun je navržen dle předpisu CS-23. První část práce řeší koncepční návrh. Přesněji možné koncepce a výběr nejlepší z nich na ...
 • Návrh lineárního oscilačního pohonu s vnějším buzením 

  Gärtner, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem lineárního oscilačního pohonu s vnějším bu-zením. V první části je uveden popis typů lineárních motorů. Dále je součástí také analýza konkrétních lineárních pohonů z patentové databáze. ...
 • Návrh nástroje pro výrobu tvarových přístřihů 

  Řáda, Aleš
  Diplomová práce se zabývá problematikou nákupu vstupního materiálu pro lisovnu, konkrétně otázkou, zda je ekonomicky výhodné namísto přístřihů nakoupit svitky plechu a ve volné kapacitě lisu Raster 250 z nich vyrábět ...
 • Návrh olejové nádrže pro turbínu SST 300 

  Janoštík, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem olejového rámu pro turbíny SST 300 podle vzoru SST 400. Tato práce je rozdělena do několika bloků. V úvodu diplomové práce se řeší popis a problematika olejového hospodářství, dále pak 3D ...
 • Návrh plnicího systému motoru s uvažováním recirkulace výfukových plynů 

  Vojkůvka, František
  Cílem diplomové práce je optimalizace podtlakové funkce ejektoru s využitím počítačové dynamiky tekutin neboli CFD. Ejektor je vřazen do plnicího systému šestiválcového vznětového motoru pro zvýšení tlakového spádu systému ...
 • Návrh podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů hřídelových součástí. 

  Musil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů hřídelových součástí. Práce obsahuje popis problematiky technologických postupů, hřídelových součástí a podpůrných aplikací ...