Now showing items 135-154 of 299

 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Perončík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění těžkoob-robitelných materiálů. Provádí analýzu těžkoobrobitelných materiálů z hlediska chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...
 • Optimalizace bezdrátových WiFi distribuovaných sítí 

  Žlůva, Ivan
  Práce se zabývá teoretickým návrhem a následnou praktickou realizací vícebodové bezdrátové sítě, pro variantu spoje dvou míst a pokrytí strukturovaného prostoru WiFi signálem. Síť je realizována pomocí zařízení fungujících ...
 • Optimalizace experimentálních parametrů v sestavě dvoupulzní LIBS 

  Roščák, Michal
  V diplomovej práci je opísaná metóda spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) ako aj možnosť zníženia detekčných limitov použitím metódy dvojpulznej LIBS (DP-LIBS). Práca taktiež pojednáva o vlastnostiach laserom ...
 • Optimalizace konstrukce rámu vozidla Formule Student 

  Krkoška, Kamil
  Cílem této diplomové práce bylo vypracovat optimalizovaný návrh rámu Formule Student. Základním požadavkem nové konstrukce bylo, aby splňovala nejnovější pravidla soutěže Formula Student/SAE a také lépe plnila řadu dalších ...
 • Optimalizace nabídkového procesu 

  Koryciński, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací nabídkového procesu. Popisuje praktické využití mapování hodnotového toku metodou VSM – value stream mapping za úcelem predevším ekonomických úspor. Dále seznamuje se tremi zpusoby ...
 • Optimalizace pasivních metod snižování hluku počítačů pomocí modelování 

  Nešetřil, Čeněk
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku uvnitř osobních počítačů a možnostmi jeho snižování. Pro vytvoření této práce byl použit program Ansys, ve kterém byly provedeny simulace šíření hluku a účinnost protihlukových ...
 • Optimalizace použití chladítek u výroby masivních odlitků 

  Rybička, Petr
  Diplomová práce se zabývá optimalizací použití chladítek u výroby masivních odlitků. První část zpracovává přehled o chladítkách ve slévárenské praxi. Druhá část popisuje tepelné procesy v soustavě odlitek-chladítko-forma. ...
 • Optimalizace procesu tepelného zpracování LKG legovaných niklem 

  Klimentová, Jiřina
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky vlivu tepelného zpracování na segregační procesy probíhající v matrici litiny s kuličkovým grafitem s odstupňovaným obsahem křemíku a niklu. Cílem práce je posouzení rozdílů ...
 • Optimalizace předmontáže planetových koleček 

  Krejcar, Pavel
  Cílem mé diplomové práce je za spolupráce s pracovníky Linde Pohony s.r.o. navrhnout realizaci strojní kontroly předmontovaných koleček planetové převodovky na přítomnost jistícího kroužku formou kamer nebo kamerových ...
 • Optimalizace řídicího algoritmu pomocí evolučního algoritmu 

  Lang, Stanislav
  Práce se věnuje možnostem využití evolučních výpočetních technik v oblasti automatizace. Teoretická část práce popisuje používané techniky v automatizaci a optimalizaci. Praktická část uvedené disciplíny propojuje, výstupem ...
 • Optimalizace technologie výroby Al odlitku litého metodou vytavitelného modelu 

  Mikulka, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití numerické simulace při optimalizaci výroby vysoce náročných tenkostěnných odlitků litých metodou vytavitelného modelu. Byl vybrán konkrétní odlitek ze slitiny hliníku, jehož ...
 • Optimalizace tloušťky stěny tělesa světlometu 

  Prokeš, Radim
  Tento projekt se zabývá problematikou optimalizace tloušťky stěny plastového tělesa světlometu pomocí simulační moldflow analýzy. Jsou zde zmíněny základní informace o plastech a jejich dělení. Dále pak popis vstřikovacího ...
 • Optimalizace vnitřního materiálového toku 

  Kovář, Miroslav
  Tato diplomová práce se týká optimalizace vnitřního podnikového logistického systému. Jejím záměrem je zmapovat a navrhnout nové řešení systému interní dopravy materiálu ve výrobním podniku. Cílem je najít vhodnou metodiku ...
 • Optimalizace výfukového potrubí přeplňovaného zážehového motoru 

  Andrys, Michal
  Michal ANDRYS Optimalizace výfukového potrubí přeplňovaného zážehového motoru DP, ÚADI, 2010, str. 67, obr. 75. Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sběrného potrubí přeplňovaného zážehového motoru. Specifikuje ...
 • Optimalizace výrobní a montážní technologie ventilového čepu 

  Hrouzková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu výrobní a montážní technologie ventilového šroubu montovaného do dieslového vysokotlakého čerpadla CP3 ve firmě Bosch, u kterého byla zjištěna netěsnost. Jako experimentální ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Pappová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu systému managementu kvality v organizaci Brněnská Drutěva výrobní družstvo v závodu kartonáže. Právě na tento závod se nově rozšířila certifikace podle normy ČSN EN ...
 • Optimalizační modely v logistice 

  Huclová, Alena
  Práce je zaměřena na optimalizaci modelů dopravního a přepravního problému s náhodností poptávky, přidáním hran a dynamickým oceňováním. V teoretické části práce jsou uvedeny matematické modely dopravy a popsán software ...
 • Organizace technické přípravy výroby 

  Šípková, Nela
  Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit stávající činnosti v oblasti technické přípravy. Na základě získaných poznatků doporučit vhodný informační systém a navrhnout metodiku implementace do firmy. Problém je aplikován ...
 • Parametrické zkoušky plazmové svařování kořene svaru 

  Záškoda, David
  Předmětem této diplomové práce je posoudit vhodnost nového postupu svařování kořenů svarových spojů u rotorů parních turbín plazmovým paprskem. Nově navržená metoda využívá kombinace svařování kořene svaru plazmou s metodou ...
 • Pasivace hliníku a hliníkových slitin v pasivačních lázních bez sloučenin Cr6+ 

  Macháč, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti ochranných konverzních povlaků vzniklých pasivací kovů a jejich slitin v přípravcích bez sloučenin chromu. V teoretické části je nejdříve přiblížena problematika ...