Now showing items 153-172 of 299

 • Parametrické zkoušky plazmové svařování kořene svaru 

  Záškoda, David
  Předmětem této diplomové práce je posoudit vhodnost nového postupu svařování kořenů svarových spojů u rotorů parních turbín plazmovým paprskem. Nově navržená metoda využívá kombinace svařování kořene svaru plazmou s metodou ...
 • Pasivace hliníku a hliníkových slitin v pasivačních lázních bez sloučenin Cr6+ 

  Macháč, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti ochranných konverzních povlaků vzniklých pasivací kovů a jejich slitin v přípravcích bez sloučenin chromu. V teoretické části je nejdříve přiblížena problematika ...
 • Pevnostní analýza řezných nástrojů 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu řezného nástroje. V úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury a odborných článků zaměřené na témata souvisejícím s řešením. Řešení deformace a napjatosticelé ...
 • Plánování cesty neholonomního mobilního robotu 

  Šindelář, Jiří
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí vybraných algoritmů. Konkrétně se jedná o metody: RRT (Rapidly-Exploring Random Trees), IGPPR (The Intelligent Global Path Planner With Replanning) a ISSD (Incorporating ...
 • Počítačem generované hologramy 

  Tvarog, Drahoslav
  Práce se pojednává o problematice počítačem generovaných difrakčních struktur, resp. počítačem generovaných hologramů. Vycházíme ze základních principů klasické holografie a v jejich kontextu definujeme syntetickou holografii. ...
 • Počítačová aplikace pro podporu obchodní činnosti firmy 

  Skoták, Leo
  Cílem této diplomové práce je analyzovat stávající situaci v oblasti řešení internetových obchodů a navrhnout a implementovat vlastní aplikaci, která bude řešit administraci zákazníku a produktů firmy zabývající se prodejem ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Bernard, Vladislav
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu a výpočtu manipulačního zařízení určeného k přepravě vrtulníku BELL mezi hangárem a letištní plochou. V první části práce je uveden rozbor možných mechanismů použitelných k manipulaci ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Kukla, Antonín
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a zkonstruovat pojezdové a zvedací zařízení pro přemisťování vrtulníku BELL s lyžinami. Manipulační zařízení slouží k transportu vrtulníku mezi letištní plochou a hangárem. ...
 • Polohovací zařízení radaru 

  Černohous, Josef
  Diplomová práce se v první části zabývá současným poznáním v oblasti elektromagnetických vln, historií, vývojem a rozdělením radiolokátorů, druhy radarových antén a rozdělením nosných konstrukcí radiolokátorů. V druhé části ...
 • Polykrystalická keramika transparentní pro viditelné a infračervené vlnové délky 

  Veselý, Jan
  Tato práce se zabývá přípravou průhledných keramických plátů vyrobených ze sub-µm prášku oxidu hlinitého. Zhutnělá keramická tělesa jsou připraveny ultrafialovým (UV) vytvrzováním UV vytvrzovací pryskyřice obsahující ...
 • Postupy pro dosažení vyšší povrchové jakosti ocelových odlitků 

  Tomková, Jana
  Předmětem této diplomové práce je ověřit účinky hliníkového prášku v základním žáruvzdorném nátěru určeného pro odlévání ocelových odlitků do organicky pojených forem. Přítomnost hliníkového prášku v základním nátěru byla ...
 • Programové moduly pro řízení řetězového zásobníku nástrojů 

  Kempa, Miloslav
  Cílem této diplomové práce je zprovoznění řetězového zásobníku nástrojů. Hlavním záměrem práce je vytvoření ovládacího programu pro programovatelný automat a HMI interface (Human Machine Interface). Do práce je také zahrnuta ...
 • Provozní aspekty a konkurenceschopnost letounů kategorie VLJ 

  Machala, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozních aspekt a konkurenceschopností letounů kategorie VLJ na českém a evropském trhu. Práce obsahuje informace o jednotlivých typech VLJ, jejich provozní náklady a srovnání s ...
 • Průběh zakázky firmou s využitím projektového řízení 

  Cagášek, Tomáš
  CAGÁŠEK Tomáš: Průběh zakázky firmou s využitím projektového řízení. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Výrobní technologie a průmyslový management popisuje varianty možného průchodu zakázky vý-robní ...
 • Přechod od Programu prevence nehod a bezpečnosti letů k Systému řízení bezpečnosti u malého leteckého dopravce 

  Hloucal, Aleš
  Cílem této diplomové práce je návrh postupu přechodu na plně integrovaný systém řízení bezpečnosti, s přihlédnutím ke specifikům malého leteckého provozovatele. To znamená popsání výchozího stavu, prostudování požadavků a ...
 • Přenos zvukových signálů do vnitřního ucha přes okrouhlé okénko 

  Kupka, Jiří
  Ověření funkce bazilární mebrány jako frekvenčního analyzátoru při buzení tlakovou vlnou. Výpočet přenosové funkce zvukových signálů do vnitřního ucha pro případ přerušení řetězce osikulárních kůstek. Výpočtové modelování ...
 • Přesné polohování pneumatických pohonů 

  Volf, Marek
  Práce se v úvodu zabývá stručným přehledem současné úlohy pneumatických pohonů. Dále je provedena rešerše v oblasti modelování a řízení pneumatických pohonů. Je zde uveden základní přehled termodynamických zákonu. Ty jsou ...
 • Přestavba letounu L-410 pro potřeby hašení požárů 

  Hlavačka, Miroslav
  Práce se zabývá přestavbou letounu L 410UVP-E20 pro potřeby hašení požárů. Je zde představena činnost letecké hasičské služby v České republice. Práce také řeší využití modifikace pro hlídkovou činnost a pro převoz raněných.
 • Převedení výroby litiny z kuplovny na indukční pec 

  Sedláková, Jitka
  Předmětem této práce je ověřit možnost řízení pevnosti litiny pomoci obsahu zbytkového hořčíku a metodicky zjistit, zda je možné tuto technologii použít v provozu slévárny. Dále je předmětem zjistit ekonomickou stránku ...
 • Připojení vyvrtávacích hlav s CNC řízenou U-osou na horizontálních centrech Tajmac-ZPS 

  Nohál, Libor
  Předmětem této diplomové práce je návrh zařízení pro automatické připojení vyvrtávacích CNC řízených hlav s U-osou na horizontálních obráběcích centrech firmy Tajmac-ZPS. A v závěru práce je provedena modální analýza pro ...