Now showing items 198-217 of 299

 • Samonasávací čerpadlo 

  Kusý, Jan
  Cílem této diplomové práce je rozbor a popis principů samonasávacích čerpadel, popis fyzikálních dějů umožňujících samonasávání a na těchto základech navrhnout konstrukční zlepšení pro vybraný druh čerpadla.
 • Sestavení technologie součásti "skříň bezpřevodového výtahového stroje" pro TPV sériové výroby. 

  Bílek, Josef
  Tato diplomová práce analyzuje problematiku sestavení technologie výroby skříně bezpřevodového výtahového stroje pro sériovou výrobu. Obsahuje konstrukčně technologický rozbor skříně, návrh dvou materiálů polotovaru – ...
 • Simulace průběhu řezné síly při obvodovém frézování válcovou frézou s přímými zuby. 

  Zemčík, Tomáš
  Cílem této práce je provést simulaci průběhu řezných sil při frézování válcovou frézou. Úvodní část práce je věnována technologii frézování, nástrojům pro frézování a řezným materiálům. Další část práce je zaměřena na ...
 • Simulace vstřelování pískových směsí do jaderníků 

  Abraham, Martin
  Tato práce se zaměřuje na simulaci vstřelování pískových směsí do jaderníků. Strojní výroba jader je dnes běžnou součástí v jakékoli slévárně. Avšak nelze nikdy předpovědět, jestli se jádro podaří vyrobit hned na poprvé. ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Dembek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na řezné nástroje vyráběné ze slinutých karbidů. Charakterizuje značení, výrobu a vlastnosti nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů a přibližuje nejnovější trendy v povlakování. ...
 • Snížení nákladů na výrobu odlitků ze slitin hliníku 

  Nováková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá řešením nejzávažnějších vnitřních vad odlitků ze slitin hliníku litých do pískových forem ve společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Řešení problematiky obsahuje popis problémových ...
 • Software pro ovládání programovatelných regulátorů s webovým rozhraním 

  Matějka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením software, který umožní přístup a ovládání programovatelných regulátorů přes webové rozhraní. Software je postaven na architektuře klient-server, přenos dat mezi serverem a klientem ...
 • Spojité matematické modely dynamiky populací 

  Pecka, Luboš
  V této práci se zaměříme na popis nejčastějších modelů popisujících vývoj populací a následně provedeme numerické experimenty v prostředí MATLAB, které nám potvrdí správnost teoreticky odvozených výsledků. Modely jsou ...
 • Spolehlivostní analýza keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy 

  Málek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá pravděpodobností porušení keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy při zkouškách dle normy ISO 7206-5. V první části je provedena napjatostní analýza pomocí metody konečných prvků v ...
 • Srovnání kvantitativního měření ocelových standardů dvoupulzní a jednopulzní LIBS 

  Pořízka, Pavel
  V této diplomové práci je diskutován rozdíl mezi jednopulzní (Single Pulse) a dvoupulzní (Double Pulse) metodou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS). Je zde pojednáno o časovém vývoji parametrů (hustota ...
 • Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla 

  Chmatil, Ľuboš
  Předložená práce obsahuje teoretickou část, která podrobněji vysvětluje problematiku odstředivých čerpadel, charakteristiky odstředivých čerpadel a stabilitu Y(Q) charakteristiky, způsoby a podmínky stabilizace charakteristiky ...
 • Stanoveni kavitace na ventilu z poklesu průtočnosti a z vysokofrekvenčních pulsací tlaku. 

  Šebek, Miloš
  Problematika této diplomové práce řeší vysokofrekvenční pulsace tlaku způsobené kavitujícími hydraulickými součástmi (v tomto případě trysky a ventilu). V prvním měření na trysce nebyl do tratě umístěn vysokofrekvenční ...
 • Stanovení druhé viskozity kapaliny z měřených tlakových pulsací. 

  Černý, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problémem stanovení druhé viskozity kapaliny a rychlosti zvuku při různém průtoku kapaliny v trubici z naměřených tlakových pulsací vyvolaných membránovým pulsátorem. Při řešení je použit model ...
 • Statistická analýza ROC křivek 

  Kutálek, David
  ROC křivka (z anglického Receiver Operating Characteristic curve) je zobrazení dvou různých distribučních funkcí F0 a F1, kde na osy se vynáší hodnoty 1-F0(c) a 1-F1(c). Parametr c je reálné číslo. Takto sestrojená křivka ...
 • Statistická klasifikace pomocí zobecněných lineárních modelů. 

  Sladká, Vladimíra
  Cílem této diplomové práce je zavést teorii zobecněných lineárních modelů, speciálně pak probitový a logitový model. Tyto jsou zejména používány pro zpracování medicínských dat. V našem konkrétním případě jsou zmíněné ...
 • Statistické klasifikační metody 

  Barvenčík, Oldřich
  Práce se zabývá vybranými klasifikačními metodami. Jsou zde popsány základy shlukové analýzy, diskriminační analýzy a teorie klasifikačních stromů. Použití metod je ukázáno při klasifikaci simulovaných dat, výpočet je ...
 • Studie membránového čerpadla s lineárním motorem 

  Dubový, Ľuboš
  Obsahem této diplomové práce je studie membránového čerpadla s lineárním pohonem. Jako lineární pohon byl použit lineární motor. Práce je podložena teoretickými výpočty čerpadla a jeho konstrukčními návrhy. Taktéž obsahuje ...
 • Studie pístového čerpadla s lineárním motorem 

  Machát, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh pístového čerpadla s lineárním motorem, které je použitelné zejména v lékařství k čerpání krve. Teoretická část obsahuje rozdělení čerpadel, popis mimotělního oběhu a ...
 • Studie vlivu procesních parametrů při dopředném protlačování na vznik centrálních trhlin v průtlačku 

  Musil, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá studií vlivu procesních parametrů při dopředném protlačování na vznik centrálních trhlin v průtlačku pomocí výpočtového modelování. Výpočet byl proveden v programu ANSYS 11 a byl stanoven ...
 • Studium chování těžkých kovů v getrujících multivrstvách 

  Gretz, Leoš
  Cílem práce je analyzovat chování těžkých kovů v getrujících multivrstvách (tvořených vrstvami polykrystalického křemíku oddělených vrstvami oxidu křemíku) a porovnat ho s getračním chováním ve vrstvách tvořených pouze ...