Now showing items 252-271 of 299

 • Vertikální česle 

  Kovář, Pavel
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh vertikálních česlí s lisem shrabků pro typovou šachtu 501 hloubky 3200 milimetrů. Součástí šachetního systému je atypické dno se dvěma přítoky a jedním odtokem odpadní vody. Těmto ...
 • Vibrace při obrábění kovů 

  Fiala, Zdeněk
  Práce ve své teoretické části uvádí matematický popis kmitání, způsoby vzniku chvění při obrábění a měření modálních parametrů obráběcího stroje. Praktická část obsahuje sestavení lobe diagramu stability pro poloautomatický ...
 • Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace 

  Sismilich, Vladimír
  V diplomové práci jsou shrnuty a popsány jednotlivé druhy kmitání, jejich příčiny a dopady na obrábění. Byly stanoveny metody pro určení stabilních podmínek obrábění. Cílem provedeného experimentu bylo změření frekvenční ...
 • Vícečlenné posádky dopravních letadel 

  Munk, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou činností viacčlenných posádok dopravných lietadiel, čo je známe pod pojmom Crew Resource Management (CRM). Prostredníctvom rozboru leteckých nehôd a ľudského faktora prináša ...
 • Vírové struktury s kavitujícím jádrem 

  Švaňhal, Radek
  Diplomová práce se zaměřuje na kavitaci ve vírových strukturách, která se v praxi vyskytuje například v savkách Francisových turbín při neoptimálních průtocích, kde má podobu vírového copu. Byl proveden experiment na trati ...
 • Vlastnosti svarových spojů po žárovém zinkování 

  Vítek, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci navazujícího magisterského studia oboru 2303T002 předkládá studii svarových spojů po žárovém zinkování. Na základě literární studie se předpokládá, že zinkování ovlivňuje vlastnosti svarových ...
 • Vliv lidského činitele v provozu dopravních letounů 

  Pískatý, Slavomír
  Diplomová práce se zabývá problematikou lidského činitele v provozu civilních dopravních letounů. Zaměřuje se především na vyhodnocení druhu, původu a četnosti jednotlivých chyb v technice pilotáže letadel. Součástí práce ...
 • Vliv plechů z amorfní oceli na prostupnost rušení transformátory 

  Konečný, Pavel
  Vliv plechů z amorfní oceli na prostupnost rušení transformátory Tato diplomová práce zachycuje rozdíl mezi současně používanými materiály a amorfními plechy, sloužící jako jádra transformátorů. Testování zkušebních vzorků ...
 • Vliv povlakování na lomové chování ledeburitické oceli 

  Šafář, Martin
  Tato práce se zabývá nástrojovou ocelí Vanadis 6. Popisuje přípravu vzorků pro zkoušku tříbodovým ohybem, pomocí kterého je zkoumán vliv drsnosti povrchu, vliv nitridace, povlakování a duplexního povlakování na lomové ...
 • Vliv vneseného tepla na vlastnosti a strukturu svarového spoje duplexní oceli. 

  Němec, Karel
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru strojírenská technologie se zabývá zkoumáním vlivu vneseného tepla na vlastnosti a strukturu duplexní oceli jakosti 1.4462. Zkušební vzorky, na kterých byly provedeny ...
 • Vliv žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostích ocelí 

  Křemen, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Žárové zinkování nepříznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Tato práce se také zabývá vlivem žárového ...
 • Vyjadřování nejistoty výsledku zkoušky 

  Kňava, Miroslav
  Cílem této práce je analyzovat metodiku provádění zkoušky teplosměnných trubek parogenerátoru metodou vířivých proudů na EDU, vytvořit model pro odhad standardní kombinované nejistoty výsledku této zkoušky, kvantifikovat ...
 • Vytvoření technologie obrábění lopatkového kola 

  Urbánek, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá technologií výroby lopatkového kola. Nejprve je zde uveden popis zařízení používaných pro reverzní inženýrství. Následují možnosti upínání obrobků při obrábění. Součástí diplomové práce je ...
 • Využití CAD/CAM technologie pro výrobu formy čerpadlového kola 

  Kafka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy oběžného kola pro metodu přesného lití na vytavitelný model a technologie obrábění s využitím CAD software SolidWorks 2008 a CAM software PowerMill 9. Následná verifikace ...
 • Využití kavitace v technické praxi 

  Kianička, Martin
  Diplomová práce je složená ze tří částí. První část je literární rešerše, zabývající se objasněním pojmu kavitace, sinice a také nahlíží na současný stav využívání kavitace. Druhá část se zabývá návrhem, sestavením a ...
 • Využití rekurzivní metody nejmenších čtverců pro analýzu dynamiky vozidel 

  Sladká, Pavla
  Tato diplomová práce nastiňuje teoretické základy potřebné pro návrh algoritmu rekurzivní metody nejmenších čtverců a následně jeho aplikaci na experimentální data naměřená při testovacím manévru uskutečněném v roce 2001. ...
 • Výpočet stability a řiditelnosti motorového kluzáku L-13 SE Vivat 

  Freisleben, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem stability a říditelnosti motorového kluzáku L-13 SE Vivat. Dále porovnáním různých metod stanovování aerodynamických derivací.
 • Výpočet zatížení kluzáku HPH 2 Twin Shark 

  Pělucha, Jiří
  Cílem diplomové práce je stanovení zatížení pro pevnostní výpočty kluzáku HPH 2 Twin Shark podle kategorie CS-22. V práci je stanoveno zatížení křídla, ocasních ploch, trupu a podvozku.
 • Výpočtová analýza dynamických vlastností axiálních ložisek 

  Žatko, Miroslav
  V tejto diplomovej práci sa rieši problematika stacionárneho prúdenia viskóznej nestlačiteľnej kvapaliny v tenkých vrstvách mazacích filmov axiálnych klzných ložísk s pevnými segmentmi. Bol vytvorený parametrický výpočtový ...
 • Výpočtová simulace procesu třískového obrábění 

  Zvěřina, Martin
  Tato diplomová práce zpracovává seznam různých dostupných konečnoprvkových programů, které nám umožní simulovat proces dělení materiálu. Závěrem zde hodnotíme jejich výhody a nevýhody. V programu ANSYS Ls-Dyna byl vytvořen ...