Now showing items 1-20 of 481

 • Automatická montáž a testování klíčků do zapalování automobilů 

  Ščerba, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatické linku pro montáž a testování klíčků do zapalování automobilů. V první části práce jsou popsány možnosti rozestavení jednotlivých zařízení, včetně návrhů dvou layoutů. Dále ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu 

  Valešová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotního vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Úvod obsahuje zamyšlení nad nutností využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění. Druhá, praktická část je věnována popisu ...
 • Racionalizace výroby el. generátorů v TES Vsetín a.s. 

  Kašpar, Ladislav
  Cílem této práce je výrazná racionalizace výroby kostry generátoru TES 472. Při zpracování této práce byly vyhodnoceny nedostatky současného stavu a navrženy možné směry řešení. Na základě analýzy předností a nedostatků ...
 • Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu 

  Ripel, Tomáš
  Diplomová práce popisuje komplexní návrh konstrukčního řešení autonomního mobilního robotu a jeho následnou realizaci. Jedná se o návrh podvozku, pohonů, bezpečnostních prvků a elektroniky. Řešení vychází ze zadání externího ...
 • Návrh olejové nádrže pro turbínu SST 300 

  Janoštík, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem olejového rámu pro turbíny SST 300 podle vzoru SST 400. Tato práce je rozdělena do několika bloků. V úvodu diplomové práce se řeší popis a problematika olejového hospodářství, dále pak 3D ...
 • Měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Fedra, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá mením výškové polohy tžišt vozidla. V první ásti jsou popsány všechny metody pro mení výškové polohy. Druhá ást se zabývá návrhem mícího zaízení. Toto zaízení je analyzováno Metodou Konených ...
 • Zvedací zařízení pro formulový vůz 

  Havel, Jan
  V diplomové práci se autor zabývá konstrukčním návrhem zdvihacího zařízení pro formulový vůz. Nejprve je provedena rešerše v současné době používaných řešení. Poté následuje volba vhodného příslušenství, předběžný analytický ...
 • Klimatizační komora pro teplotní zkoušky 

  Benáček, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření teploty. Hlavní jejím cílem je návrh a realizace modelu klimatizační komory pro teplotní zkoušky snímačů a malých přístrojů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Analýza rozměrového účinku při řezání a jeho význam pro posouzení minimální tloušťky třísky 

  Kraváček, Radek
  Při obrábění sehrávají rozměry součásti rozhodující úlohu z hlediska jejich chování. To je důsledkem „rozměrového účinku“, který mění obecné charakteristiky procesu řezání. Cílem diplomové práce bylo přispět k ověření ...
 • Stanovení druhé viskozity kapaliny z měřených tlakových pulsací. 

  Černý, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problémem stanovení druhé viskozity kapaliny a rychlosti zvuku při různém průtoku kapaliny v trubici z naměřených tlakových pulsací vyvolaných membránovým pulsátorem. Při řešení je použit model ...
 • Testování řezivosti vybraných druhů PVD povlaků pro frézování. 

  Skrbek, Jan
  Cílem práce je popsat postup návrhu metodiky a realizace experimentu řezné zkoušky frézováním. Zadavatelem zkoušky je výrobce PVD povlaků. Požadavkům zadavatele odpovídá i volba parametrů zkoušky. V práci je popsána volba ...
 • Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži. 

  Holub, Přemysl
  Diplomová práce Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži se zabývá popisem proudění kapaliny a částic pevné fáze v nádrži. Míchání ve válcové nádrži je provedeno pomocí radiální trysky. Cílem práce je popsat ...
 • Vliv rotace kol na aerodynamické charakteristiky vozu 

  Oslizlo, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na výpočtové posouzení vlivu nastavení okrajových podmínek v CFD softwaru na výsledné aerodynamické charakteristiky vozidla. Analýza proudění je provedena kolem vozidla s rotací a bez rotace kol ...
 • Pryžový tlumič torzních kmitů čtyřválcového vznětového motoru 

  Bauza, Erik
  Obsahom diplomovej práce je návrh konštrukčného riešenia gumového tlmiča torzných kmitov štvordobého vznetového preplňovaného motora. Je uskutočnená výpočtová kontrola kľukového hriadeľa z hľadiska torzných kmitov a ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového motoru přeplňováním 

  Hájek, Daniel
  Diplomová práce se zabývá problematikou přeplňování zážehových spalovacích motorů plnicími turbodmychadly. Cílem této diplomové práce je návrh vhodného turbodmychadla pro jednoválcový zážehový motor. Po zvolení vhodného ...
 • Optimalizace sacího potrubí zážehového motoru 

  Vávrovec, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sacího traktu pro čtyřdobý motor rallyecrossové divize 1A. Pro zvýšení plnící účinnosti se zde využívá teorie rezonančního přeplňování, které je založeno na ladění délek ...
 • Analýza vnitřní termodynamiky spalovacího motoru 

  Čajka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou vnitřní termodynamiky spalovacího motoru. V úvodu práce je uveden přehled snímačů používaných pro měření tlaku ve spalovacím prostoru motoru. Další část se zabývá návrhem měřícího řetězce. ...
 • Namáhání ojnice v multi-body systému 

  Malinský, Marek
  Diplomová práce se zabývá vytvořením metodiky pro výpočet namáhání ojnice spalovacího motoru v MBS softwaru. Samotná práce je rozdělena do několik etap, a to krátké rešerše soudobých ojnic, modelování ojnice za využití ...
 • Optimalizace výfukového potrubí přeplňovaného zážehového motoru 

  Andrys, Michal
  Michal ANDRYS Optimalizace výfukového potrubí přeplňovaného zážehového motoru DP, ÚADI, 2010, str. 67, obr. 75. Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sběrného potrubí přeplňovaného zážehového motoru. Specifikuje ...
 • Analýza datového toku ve Fly-by-Wire systému 

  Kubínová, Zuzana
  Software implementovaný v rámci Fly-by-Wire systému firmy Honeywell je složen z mnoha modelů implementovaných v systému Simulink. Tato práce se zabývá hledáním přímých a nepřímých spojitostí mezi jednotlivými signály v ...