Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Analýza a modelování datové komunikace po silnoproudém vedení 

  Mlýnek, Petr
  Dizertační práce se zaměřuje na analýzu a modelování datové komunikace po silnoproudých vedeních. V práci jsou nejprve popsány základní informace o datové komunikaci po silnoproudém vedení, především její samotný princip, ...
 • Zkoumání konektivity mozkových sítí pomocí hemodynamického modelování 

  Havlíček, Martin
  Zobrazení funkční magnetickou rezonancí (fMRI) využívající "blood-oxygen-level-dependent" efekt jako indikátor lokální aktivity je velmi užitečnou technikou k identifikaci oblastí mozku, které jsou aktivní během percepce, ...
 • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

  Hajný, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
 • Analýza fluktuačních procesů v solárních článcích 

  Macků, Robert
  Práce rozebírá problematiku nedestruktivní diagnostiky křemíkových solárních článků. Ačkoliv současné výrobní postupy a technologie jsou na velmi vysoké úrovni, další rozvoj v oblasti fotovoltaiky se nyní jeví limitovaný ...
 • Měření trajektorie malých cílů pomocí sítě CW radarů 

  Fuchs, Michal
  Disertační práce se zabývá problematikou měření trajektorie cílů pomocí pole dopplerovských radarů. Pozornost je věnována měření trajektorií střel v balistickém tunelu a možnosti využití radarových senzorů s jedním směšováním ...
 • Planární obvodové prvky na technické keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Kosina, Petr
  Předložená práce se zabývá návrhem a výrobou 3D struktur v technologii LTCC (Low Temperatue Cofired Ceramics). Pro tuto technologii bylo vybudováno pracoviště a byly navrženy a ověřeny technologické postupy pro kvalitní a ...
 • Navigation of Mobile Robots in Unknown Environments Using Range Measurements 

  Jež, Ondřej
  The ability of a robot to navigate itself in the environment is a crucial step towards its autonomy. Navigation as a subtask of the development of autonomous robots is the subject of this thesis, focusing on the development ...
 • Nedourčená slepá separace zvukových signálů 

  Čermák, Jan
  V reálných situacích se často setkáváme s případem, kdy je v neznámém prostředí smícháno více zvukových signálů dohromady. Aby mohly být tyto signály správně interpretovány je nutné užitečné signály extrahovat z jejich ...
 • Detekce nemocí pomocí analýzy hlasu 

  Chytil, Pavel
  Tato disertační práce je zaměřena na analýzu řečového signálu za učelem detekce nemocí ovlivňujících strukturu hlasových orgánů, obzvláště těch, které mění strukturální character hlasivek. Poskytnut je přehled současných ...
 • Dielektrická relaxační spektroskopie glycerolu 

  Stráník, Rostislav
  Práce je věnována analýze dielektrických spekter glycerolu pomocí dielektrické relaxační spektroskopie při různých teplotách. Dielektrická spektra glycerolu byla změřena ve frekvenčním rozsahu 20 Hz až 10 MHz a v teplotním ...
 • Útoky na kryptografické moduly 

  Daněček, Petr
  Konvenční způsob kryptoanalýzy je založen na studiu slabin kryptografických algoritmů. Model útoku klasickou kryptoanalýzou zahrnuje pouze matematický popis použitých kryptografických algoritmů. Tento model je bez vazeb ...
 • Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS 

  Růžička, Zdeněk
  Tato disertační práce je zaměřena na zkoumání vlivu rušení v síti UMTS na chybovost a odstup signálu od šumu nebo od rušení. Jsou zde popsány modely vycházející ze specifikací fyzické vrstvy systému UMTS, které simulují ...
 • Diagnostika systémů s lidským operátorem 

  Havlíková, Marie
  Disertační práce je tématicky zaměřená na systémy s lidským operátorem, který významnou měrou přispívá ke spolehlivosti a bezpečnosti tohoto systému. Teoretická část práce se zabývá činnostmi člověka a komunikací v systémech ...
 • Modelování perspektivních struktur modulátorů delta-sigma s využitím techniky spínaných proudů 

  Pavlík, Michal
  Tato disertační práce pojednává o vlivu chyb způsobených technikou spínaných proudů na chování modulátorů delta-sigma. Základními stavebními bloky techniky spínaných proudů jsou proudové paměťové buňky. Aby byla umožněna ...
 • Reliéfní difraktivní struktury pro optické elementy realizované pomocí elektronové litografie 

  Daněk, Lukáš
  Disertační práce popisuje postupy použité při optimalizaci vytváření reliéfních difraktivních struktur pro optické elementy pomocí elektronového litografu BS600 v laboratoři Elektronové litografie na Ústavu přístrojové ...
 • Primární kalibrace snímačů akustické emise 

  Keprt, Jiří
  Dizertační práce je věnována problematice primární kalibrace snímačů akustické emise (AE). V úvodních kapitolách jsou shrnuty výsledky literárního průzkumu v oblasti AE, snímačů AE a primární kalibrace snímačů AE. Praktická ...
 • Distribuované systémy na platformě .NET Framework 

  Vítek, Martin
  S rozvojem internetové komunikace a s tím související dostupností stále většího množství služeb postavených na různých technologiích, představují distribuované systémy řešení, jak tyto síťově dostupné služby integrovat a ...
 • KALIBRACE ULTRAZVUKOVÉHO PRŮZVUČNÉHO SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE 

  Filipík, Adam
  Tato dizertace je zaměřena na medicínskou zobrazovací modalitu – ultrazvukovou počítačovou tomografii – a algoritmy zlepšující kvalitu zobrazení, zejména kalibraci USCT přístroje. USCT je novou modalitou kombinující ...
 • Optimalizace procesu kontaktování CMOS čipů pro vyšší proudové zatížení 

  Novotný, Marek
  Práce se zabývá výzkumem kontaktování polovodičových čipů se zaměřením na vyšší proudy až do 10A. Podrobně je rozebrána problematika drátkového propojení čipů (wirebonding). První část práce se věnuje modelování a simulaci ...
 • Návrh koncepce napěťového konvejoru a jeho aplikační možnosti 

  Minarčík, Martin
  Disertační práce pojednává o napěťovém konvejoru jako novém aktivním prvku pro analogové zpracování signálu. Různé typy napěťových konvejorů byly definovány na základě principu duality proudového a napěťového módu jako ...

Zobrazit další