Poslední příspěvky

 • Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

  Jaroš, Josef
  Výrazný rozvoj ultrazvukové techniky je úzce svázán se zvyšováním výstupního výkonu ultrazvukových sond. Účinky ultrazvukového vlnění mohou za určitých podmínek nepříznivě ovlivnit vývoj plodu. Současné studie, které se ...
 • Analýza koaxiálních a jednovodičových nehomogenních struktur v časové oblasti 

  Štverka, Dalibor
  Práce se zabývá vedenými impulzními elektromagnetickými (EM) vlnami po vodiči. Zásadním přínosem práce je originální konstrukce izolační průchodky pro dosažení maxima přijaté vlny (echa) díky využití numerických simulací, ...
 • Metody a prostředky pro hodnocení kvality obrazu 

  Slanina, Martin
  Disertační práce se zabývá metodami a prostředky pro hodnocení kvality obrazu ve videosekvencích, což je velmi aktuální téma, zažívající velký rozmach zejména v souvislosti s digitálním zpracováním videosignálů. Přestože ...
 • Studium vlastností hyperpolarizovaného xenonu-129 pro zobrazování magnetickou rezonancí 

  Rychnovský, Jan
  Produkce hyperpolarizovaných plynů, především helia (3He) nebo xenonu (129Xe), nachází stále rostoucí rozsah aplikací v zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Helium ani xenon nejsou obyčejně obsaženy v těle a experimenty ...
 • VLIV OZE NA PROVOZ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY 

  Malý, Jiří
  Práce se zabývá primární a sekundární legislativou energetiky ČR a navrhuje její doplnění o nová pravidla pro obnovitelné zdroje energie. V práci je dále navržena metodika stanovování volné kapacity sítí ČR pro připojování ...
 • Obvody s proudovou zpětnou vazbou pro zpracování analogových signálů 

  Stehlík, Jiří
  Předkládaná dizertační práce se zabývá návrhem nových základních bloků využitelných v oblasti analogového zpracování signálu se zaměřením na zpracování signálů ze senzorů. Univerzálnost těchto obvodů najde uplatnění v ...
 • Systémy realizace protichybového kódování 

  Křivánek, Vítězslav
  Nejen při přenosu dat díky zvyšování přenosové rychlosti se lze stále častěji setkat s chybami, které mají tendenci shlukovat se. Hledání alternativních řešení korekce shlukových chyb k dosud používaným metodám je v oblasti ...
 • Analýza signalů tlustovrstvých ampérometrických senzorů a jejich použití pro měření a charakterizaci enzymů 

  Ondruch, Vít
  V práci je popsán princip synchronní detekce (SD), který byl uplatněn při měření s biosenzory. Metoda SD umožňuje dosažení výrazně lepšího poměru signálu k šumu, vyššího limitu detekce a celkové zlepšení robustnosti měření. ...
 • Využití genetických algoritmů při optimalizaci procesů v elektroenergetice 

  Paar, Martin
  Aktuální vývoj v oblasti regulace spolehlivosti dodávky elektrické energie v energetických odvětvích, směřuje k zavádění systémových i zákaznických standardů. Postupná liberalizace trhu s elektrickou energii v zemích ...
 • Šumová spektroskopie detektorů záření na bázi CdTe 

  Zajaček, Jiří
  Předmětem této práce je šumová spektroskopie detektorů (-záření a paprsků X) vyrobených na bázi CdTe. Vychází se ze sledování hladiny nízkofrekvenčního nadbytečného šumu při transportu náboje jak v časové tak ve frekvenční ...
 • Analýza vibrací pomocí akustické holografie 

  Havránek, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá bezkontaktní analýzou vibrací pomocí metod akustické holografie v blízkém poli. Akustická holografie v blízkém poli je experimentální metoda, která rekonstruuje akustické pole v těsné blízkosti ...
 • FONOTAKTICKÉ A AKUSTICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ JAZYKŮ 

  Matějka, Pavel
  Práce pojednává o fonotaktickém a akustickém přístupu pro automatické rozpoznávání jazyka. První část práce pojednává o fonotaktickém přístupu založeném na výskytu fonémových sekvenci v řeči. Nejdříve je prezentován popis ...
 • NOVÉ PRINCIPY CHARAKTERIZACE HRADLOVÝCH KAPACIT PRO SIGMA-DELTA MODULÁTORY 

  Sutorý, Tomáš
  V předkládané disertační práci se autor zabývá využitím nových způsobů charakterizace hradlových kapacit použitelných pro realizaci sigma-delta modulátorů, jež jsou nedílnou součástí sigma-delta analogově digitálních ...
 • Nezávislý nízkonapěťový trakční asynchronní pohon 

  Matucha, Tomáš
  Práce se zabývá vytvořením zpřesněného matematického modelu trakčního pohonu s asynchronním motorem malého jmenovitého napětí (28 V), který je napájen z akumulátorů. Model vytvořený v programu MATLAB – Simulink je složen ...
 • Planární antény na substrátech s elektromagnetickými zádržnými pásmy 

  Horák, Jiří
  Planární antény se využívají v mnoha oblastech techniky. Do skupiny planárních antén se řadí hlavně mikropáskové antény, které jsou velmi oblíbené pro jejich přednosti, jako je nízká hmotnost, nízký profil, snadná výroba ...
 • Analýza akčních potenciálů srdečního svalu 

  Vopálka, Roman
  Fibrilace síní (FS) je nejčastější klinicky významnou arytmií. Její výskyt v dospělé populaci se dříve udával 0,4%, dnes se uvádí spíše 0,95%. V průmyslových zemích populace nemocných s ischemickou chorobou srdeční narůstá, ...
 • Prostorové dělení optických svazků 

  Hampl, Martin
  Disertační práce se zabývá optickými bezkabelovým spoji, především se soustředí přímo na přenosový optický svazek. Je zde popsán vliv okolních podmínek jako turbulence v atmosféře, pohyb budov a vliv vibrací na optický ...
 • Částečné výboje v elektronických zařízeních pracujících na vyšších kmitočtech 

  Havlíček, Tomáš
  Předložená práce je zaměřena na rozšíření poznatků z oblasti měření a vyhodnocování částečných výbojů při kmitočtech vyšších než 1 kHz. Popisuje vybudování pracoviště pro měření částečných výbojů, včetně vypracování metodiky ...
 • Měřicí systém pro registraci atmosférických a spínacích přepětí v energetické síti 

  Potáček, Lukáš
  Tato disertační práce je zaměřena na specifickou oblast energetiky týkající se detekce a záznamu časových průběhů spínacích přepětí a jevů souvisejících s atmosférickým přepětím v sítích vn a vnn. První část práce se zabývá ...
 • Výpočet oteplení elektrických točivých strojů metodou tepelných sítí 

  Špérová, Alice
  Práce se zabývá konstrukcí a využitím tepelných sítí k simulaci oteplení elektrických motorů velkých výkonú. Po úvodu do termiky a teorie proudění je popsána konstrukce tří různých typů sítí pro odlišné ventilační schémata ...

Zobrazit další