Now showing items 442-449 of 449

 • Zařízení pro zahušťování odpadní vody z bioplynových stanic 

  Vondra, Marek
  Cílem dizertační práce je vývoj technologie, která má přispět k řešení dvou zásadních problémů spojených s provozem bioplynových stanic (BPS). Konkrétně se jedná o nedostatečné využívání odpadního tepla ze spalování bioplynu ...
 • Zařízení pro zneškodňování odpadních plynů katalytickou oxidací 

  Brummer, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro odstraňování těkavých organických látek (VOC) a oxidu uhelnatého (CO) metodou katalytické oxidace a volbou vhodných technologických podmínek pro tuto technologii. Úvod práce je ...
 • Zavedení postupů navigace podle požadavků PBN (Performance Based Navigation) na regionálním letišti 

  Veselý, Petr
  Dizertační práce je zaměřena na řešení problematiky postupů v koncových řízených oblastech (TMA) regionálních letišť. Cílem práce je poskytnout komplexní studii možnosti zavedení postupů pro přístrojové přílety, odlety a ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...
 • Zbytková životnost pecí v petrochemickém průmyslu 

  Horsák, Libor
  Tato práce se věnuje zbytkové životnosti pecí v petrochemické průmyslu. O této oblasti není k dispozici ucelená publikace. Je vyjmenována a popsána většina hlavních jevů, které je potřeba při určování životnosti zohlednit. ...
 • Zemní výměníky tepla - provozní režimy a jejich vliv na mikrobiologická rizika 

  Kolbábek, Antonín
  Předkládaná disertační práce se zabývá zemními výměníky tepla (ZVT) a jejich vlivem na hygienickou kvalitu přiváděného vzduchu a mikrobiální mikroklima v interiéru budov. V teoretické části práce je uveden současný stav ...
 • Zvýšení stability chodu odstředivého kompresoru 

  Růžička, Miroslav
  Odstředivé kompresory s vysokým stlačením jsou používány v malých leteckých turbínových motorech a turbodmychadlech. Při vysokých otáčkách ale mají úzký rozsah stabilní práce a běžně používané kompresory s dozadu zahnutými ...