Recent Submissions

 • Stanovení polybromovaných difenyléterů v matricích z požářišť 

  Čechová, Eliška
  Polybromované difenylethery patří mezi perzistentní sloučeniny, které byly zařazeny mezi prioritní organické polutanty. Ve složkách životního prostředí jsou sledovány zejména v posledním desetiletí. Detekovány jsou v ...
 • Posouzení základních ukazatelů odpadní vody firmy Dermacol 

  Fribertová, Marcela
  Tato diplomová práce je zaměřena na odpadní vody z kosmetického průmyslu a na jednotlivé základní ukazatele těchto vod. S rozvojem průmyslu roste i znečištění životního prostředí. Průmyslové odpadní vody, a látky v nich ...
 • Doplňky stravy s adaptogenními účinky 

  Izraelová, Alexandra
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout recepturu doplňku stravy s adaptogenními účinky, výroba, a následná analýza (proteiny, lipidy, sacharidy), která vedla ke stanovení energetické hodnoty preparátu. Adaptogenní účinky ...
 • Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost kysaných mléčných výrobků 

  Tvrdková, Denisa
  Tématem této diplomové práce je stanovení aromaticky aktivních látek v kysaných mléčných výrobcích. Tyto látky zásadním způsobem ovlivňují chutnost těchto mlékárenských produktů. Celkem bylo analyzováno 5 druhů mléčných ...
 • Stanovení anthokyanových barviv ve vybraných druzích ovoce 

  Forejtarová, Darina
  Náplní této diplomové práce bylo zavedení metody stanovení anthokyanových barviv kapalinovou chromatografií. Anthokyanová barviva byla stanovována v různých odrůdách bezu černého (Sambucus nigra L.) a ve vybraných vzorcích ...
 • Využití průtokové coulometrie ve studiu transportu kovových iontů v huminových gelech 

  Kalina, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium nestacionární difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Hlavním cílem práce byla optimalizace podmínek pro využití elektrochemického analyzátoru EcaFlow 150 GLP pro ...
 • Studium pasivní stabilizace teploty kompozitních stavebních materiálů 

  Šebek, Jan
  Předmětem této práce bylo studium pasivní stabilizace teploty kompozitních stavebních materiálů. Cílem mojí práce bylo změřit a charakterizovat tepelné vlastností kompozitních stavebních materiálů, které se využívají v PCM ...
 • Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na kvalitu pšeničné mouky 

  Drahovzalová, Kateřina
  V této práci byl studován vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na vlastnosti klasů, zrn a mouky u dvou odrůd pšenice obecné (Triticum aestivum). Odrůdy Vánek a Septima byly pěstovány ve speciálních sklenících, jednak ...
 • Energetické materiály na bázi nitramidů 

  Křištof, Adam
  Homolytická disociace vazby N-NO2 reprezentuje primární proces štěpení energetických materiálů pod vlivem tepelných účinku, nárazu, otřesu a elektrické jiskry. Štěpení vazby u nitramidů charakterizují jak homolytická vazebná ...
 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv 

  Pajurková, Jana
  Tato diplomová práce byla zaměřena na rozklad barviv Saturnové červeni L4B (Direct Red 79) a Saturnové modři LB (Direct Blue 106) stejnosměrným diafragmovým výbojem (DC-DD). Výkon dodávaný do systému byl mezi 160 a 180 W. ...
 • Mikrobiální lipázy a jejich využití 

  Pavlačková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na studium preparátu do odlučovačů tuků a odpadních potrubí, který obsahuje mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část práce popisuje lipázy, mikroorganismy, které tyto enzymy ...
 • Využití odpadů rostlinného původu 

  Habáníková, Kamila
  Produkce celulasy a polygalakturonasy pomocí Aspergillus niger a Aureobasidium pullulans byla sledována při kultivaci solid state fermentation (SSF) a submerzní (SmF). Jako substrát byly použity hroznové výlisky a slupky ...
 • Charakterizace kolagenu izolovaného z různých živočišných tkání 

  Mikulíková, Zuzana
  Cílem předložené diplomové práce je optimalizace postupu izolace kolagenu z živočišných tkání, optimalizace metod molekulární charakterizace izolátů a testování jejich stability. V rámci experimentální části práce byly ...
 • Problematika produktů osobní péče ve složkách životního prostředí 

  Babuš, Ondřej
  Syntetické musk sloučeniny byly poprvé uměle připraveny na konci 19. století. Používají se k parfemaci kosmetiky, detergentů a produktů osobní péče. V posledních letech se jim věnuje velká pozornost, protože díky širokému ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny pro solární systémy 

  Mikšík, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapalinu pro solární systémy. Kapalina má být založena na směsi nově dostupné látky propan-1,3-diolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, ...
 • Kvasinky kolonizující povrchy listů a jejich identifikace 

  Bělochová, Kamila
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a využití molekulárně-biologické metody PCR-RFLP k identifikaci a taxonomickému zařazení kvasinek kolonizujících povrchy listů, přičemž srovnává a nahrazuje postupy identifikace ...
 • Sledování obsahu aktivních polyfenolických látek v různých druzích cereálních produktů 

  Vondráčková, Hedvika
  Předložená diplomová práce byla zaměřena na studium fenolických látek v různých cereálních produktech. Jako vzorky byly vybrány mouky, otruby a klíčky z různých obilovin, dále vločky a extrudované sypané cereálie. Fenolické ...
 • Posouzení vhodnosti termální vody pro relaxačně terapeutické využití 

  Lysý, Jakub
  Diplomová práce je založena na zhodnocení vhodnosti termálního pramene v oblasti Jižní Moravy pro relaxačně, terapeutické účely. Pomocí kapilární elektroforézy je zjištěn obsah minerálních látek, kterými jsou termální vody ...
 • Analýza tokových vlastností kostních cementů během tvrdnutí. 

  Zezula, Miroslav
  V dnešní době se chirurgové zajímají o vliv viskozity kostních cementů na jejich penetraci do kosti při úplné kostní náhradě. Penetrace cementu závisí na jeho viskozitě, času vsunutí protézy, době tvrdnutí, atd. Viskozita ...
 • Polykaprolakton, jeho syntéza, charakterizace a degradabilita 

  Boháčová, Zdeňka
  Předložená diplomová práce se zabývá studiem polymerace za otevření kruhu (ROP) kaprolaktonu katalyzované pomocí nových organických a organokovových sloučenin. V teoretické části práce jsou na základě literární rešerše ...

View more