Now showing items 6-25 of 52

 • Biomechanická studie lidské dolní čelisti ve fyziologickém stavu 

  Borák, Libor
  Předkládaná studie se zabývá mechanickými aspekty lidské dolní čelisti ve fyziologickém stavu, a to v okamžiku skusu. Práce je zaměřena především na určování deformačně-napěťových stavů kostní tkáně a jejich vyhodnocování, ...
 • Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM 

  Škoda, David
  Dizertační práce je zaměřena na charakterizaci uhlíkových nanotrubic a stříbrných nanodrátu rastrovací sondovou mikroskopií -- rastrující tunelovou mikroskopií (STM), mikroskopií atomárních sil (AFM), vodivostní mikroskopií ...
 • Construction of the Optimal Control Strategy for an Electric-Powered Train 

  Pokorný, Pavel
  Předložená disertační práce se zabývá popisem charakteru optimální strategie řízení pro elektrický vlak a výpočtem přepínacích okamžiků mezi jednotlivými optimálními jízdními režimy pro standardní typy odporové funkce. S ...
 • Coulomb Interactions in Electron Beams in the Vicinity of a Schottky and Cold Field Emission Sources 

  Liška, Ivo
  Dizertační práce se zabývá problematikou výpočtu vlivu coulombovských interakcí částic na parametry emitovaného elektronového svazku v blízkosti Schottkyho a studené katody. Práce poskytuje základní předhled o problematice, ...
 • Coulombovské interakce v elektronových svazcích 

  Jánský, Pavel
  Disertační práce se zabývá výpočty termoemisní trysky experimentální elektronové svářečky. Popisuje vliv prostorového náboje, který nejen ovlivňuje celkový emisní proud ve svazku, ale má také zásadní vliv na trajektorie částic.
 • Current Induced Magnetization Dynamics in Nanostructures 

  Uhlíř, Vojtěch
  Předkládaná dizertační práce pojednává o problematice pohybu doménových stěn (DS) vyvolaného spinově polarizovaným proudem v magnetických nanodrátech na bázi spinového ventilu NiFe/Cu/Co. Jedná se o tzv. efekt přenosu ...
 • Čištění energoplynu kovovými katalyzátory 

  Baláš, Marek
  Technologie zplyňování biomasy je jedním z možných způsobů využití biomasy pro energetické účely. Biomasa jakožto perspektivní obnovitelný zdroj energie stojí v popředí zájmu energetické obce nejen v ČR, ale i v zemích EU ...
 • Delay Difference Equations and Their Applications 

  Jánský, Jiří
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat ...
 • Dynamické vlastnosti lepeno – nitovaných spojov 

  Urík, Tomáš
  Ako bolo dokázané niekoľkými autormi [napr. 1, 2] použitie kombinovanej technológie nitovania a lepenia zlepšuje statické mechanické vlastnosti nitovaných i lepených spojov. Na druhú stranu dynamické vlastnosti spojov ako ...
 • Efektivní obrábění vláknově vyztužených kompozitních materiálů 

  Sedláček, Jan
  K hlavním cílům disertační práce patří posunout aktuální stav znalostí v oblasti obrábění vláknově vyztužených kompozitů (FRP). Nejrozšířenější obráběcí operací při výrobě kompozitních dílců je vrtání, sloužící k výrobě ...
 • Evoluční optimalizace řídicích algoritmů 

  Weisser, Roman
  Dizertační práce se zaměřuje na evoluční optimalizaci řídicích algoritmů. V první části práce jsou popsány evoluční optimalizační metody, jejich principy a dílčí algoritmy, zejména pak ty, které se používají ve dvoufázové ...
 • Helium Cryostat for Experimental Study of Natural Turbulent Convection 

  Urban, Pavel
  V disertační práci je popsán heliový kryostat s experimentální válcovou konvekční celou pro studium proudění při přirozené konvekci za velmi vysokých Rayleigho čísel Ra (až do řádu 10^15) a Nusseltových čísel Nu (až do ...
 • Hodnocení životnosti kompozitních konstrukcí 

  Mihalides, Dušan
  Dizertačná práca sa zaoberá problematikou hodnotenia životnosti kompozitných konštrukcií. Poskytuje komplexný prehľad problematiky na základe zhodnotenia súčasného stavu. Hlavným cieľom práce je navrhnutie metodiky hodnotenia ...
 • Influence of Geometrical Parameters on Rupture Risk of Abdominal Aortic Aneurysm 

  Zemánek, Miroslav
  Tato práce je zaměřena na problematiku výpočtového a experimentálního modelování deformačně napjatostních stavů měkkých tkání se zaměřením na riziko ruptury u výdutě břišní aorty (AAA). V první části (kap. 1) je stručně ...
 • Inteligentní řídící metody v automatizaci procesů řízení stavebních strojů 

  Vaverka, Michal
  Tato práce pojednává o možnostech využití inteligentních metod při řízení stavebních strojů na bázi GPS (DGPS) v kombinaci s využitím laserové nebo ultrazvukové technologie. Podrobněji je rozebráno zejména řízení pomocí ...
 • Interakce mobilních pracovních strojů a pojížděného podloží 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se zabývá vzájemnou interakcí jedoucího mobilního pracovního stroje s pojížděným podložím se zaměřením na chování stroje a jeho konstrukčních celků při jízdě po povrchu, přičemž v práci jsou zahrnuty i pracovní ...
 • Koherencí řízený holografický mikroskop 

  Kolman, Pavel
  Byl navržen, zkonstruován a ověřen koherencí řízený transmisní holografický mikroskop (CCHM) s mimoosovým achromatickým a prostorově invariantním interferometrem s difrakčním děličem svazku. Tento interferometr umožňuje ...
 • Matematický model kotle na biomasu pro účely řízení 

  Máša, Vítězslav
  Práce se zabývá vytvořením dynamického matematického modelu biomasového kotle jako regulované soustavy a praktickým využitím tohoto modelu. V úvodní části práce je představena problematika energetického využívání biomasy ...
 • Mechanická analýza vlivu výrobních odchylek na styk hlavice a jamky totální endoprotézy kyčelního kloubu 

  Koukal, Milan
  V oblasti endoprotetické chirurgie se vyskytuje nezanedbatelné procento implantátu vykazujících vady, které vedou k selhání celé protézy. Jedním z typů selhání totální kyčelní endoprotézy je uvolnění jamky z pánevní kosti. ...
 • Metody pro určování charakteristických parametrů procesů spalování na bázi experimentů a modelování 

  Bělohradský, Petr
  Práce se zabývá možnými metodami pro určování a modelování charakteristických parametrů při spalování plynných paliv. Pozornost je věnována tvorbě oxidů dusíku a přenosu tepla z horkých spalin do stěn spalovací komory. ...