Recent Submissions

 • Podnikatelský plán pro založení firmy 

  Škorpík, Pavel
  Tato diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení firmy zabývající se výrobou zakázkového nábytku. Návrh reaguje na situaci vzniklou možným odkupem majetku od zanikajícího sdružení živnostníků a dle této ...
 • Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb 

  Daniel, Petr
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních ...
 • Podnikatelský záměr 

  Murín, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na zaloţení internetového portálu KAMZASPORTEM.CZ, který bude poskytovat informace o sportovištích v rámci města Brna a okolí. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vágó, Gábor
  Témou mojej diplomovej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil úlohu nazbierať čo najviac relevantných informácií o skúmanej problematike ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Pluháček, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v ...
 • Výběr vhodné formy financování developerských projektů 

  Podhorná, Hana
  Cílem diplomové práce je výběr vhodné varianty financování developerského projektu. Práce je rozdělena na teoreticko - metodologickou a praktickou část. Teoreticko - metodologická část se zaměřuje na problematiku strukturování ...
 • Výzkum využití manažerských nástrojů v praxi 

  Černý, Michal
  Tato diplomová práce vyhodnocuje dotazníkové šetření, které mělo za úkol zmapovat používání manažerských nástrojů v soudobé praxi. Respondenty byl vrcholový a střední management společností působících v České republice. ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Lebeda, Martin
  Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována ...
 • Návrhy na zlepšení v chodu profesionálního sportovního klubu 

  Formánek, Radek
  Diplomová práce analyzuje současnou ekonomickou situaci hokejového klubu HC Kometa Brno, a.s., včetně analýzy motivů a podmínek pro sponzorování klubu. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření teoretického popisu problematiky ...
 • Návrh síťové infrastruktury na Úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky ...
 • Zavedení managementu informační bezpečnosti v malém podniku 

  Radvanský, Martin
  Obsahem této diplomové práce je návrh zavedení managementu informační bezpečnosti v malém podniku. Úvodní část práce je zaměřena na shrnutí teoretických poznatků z bezpečnosti informačních systémů a popisuje obsah norem ...
 • Aplikace nástrojů krizového řízení ve firmě Agilitas s.r.o. 

  Horáková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast strategického a krizového managementu. Prostřednictvím vybraných metod analyzuje současné postavení konkrétního podniku na trhu a definuje příčiny stávající krize ve společnosti. Na ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Heroudek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou sledování a řízení nákladů ve společnosti FEI company. Teoretická část popisuje základní a pokročilé modely sledování nákladů a jejich využití v efektivním řízení nákladů. Praktická ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve firmě GEOtest, a.s. 

  Wohlgemuthová, Julie
  Diplomová práce se zabývá procesem hodnocení pracovníků ve společnosti GEOtest, a.s. V první části práce jsou vymezeny všechny teoretické poznatky potřebné pro formulování návrhů pro společnost. Praktická část obsahuje ...
 • Financování podniků prostřednictvím IPO cenných papírů 

  Kovář, Jakub
  Obsahem práce je problematika spojená s primární emisí akcií s cílem získání externích zdrojů financování podniku. Čtenář je nejprve seznámen se základní strukturou finančních trhů a to především trhů akciových. Následně ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro novou firmu 

  Slezáková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu. Předmětem založení je elektronický obchod s originálními obrazy. První část práce je tvořena teoretickým zá-kladem, práce pokračuje přes dotazníkový průzkum až ...
 • Podnikatelský záměr "Import z Asie" 

  Le, Hung
  Tato diplomová práce se zaměřuje na podnikatelský záměr nově založeného podniku, který poskytují služby v oblasti mezinárodního obchodu. Obsahuje základní informace o tvorbě podnikatelského záměru. Analyzuje jak makroprostředí, ...
 • Expanze firmy na polský trh 

  Milerski, Tomáš
  Tato diplomová práce navrhuje optimální opatření pro rozšíření obchodních aktivit firmy díky vstupu na polský trh. Samotné řešení vychází z důkladné analýzy místního prostředí za využití standardních i pokročilých metod ...
 • Podnikatelský plán 

  Coufalová, Pavlína
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou zpracování podnikatelského plánu. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, analytické a praktické. Teoretická část se věnuje vysvětlení všech souvisejících ...
 • Žena ve vedoucí pozici a její možnosti slaďování profesního a rodinného života 

  Javůrková, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku žen v manažerských pozicích ve vybraném kovodělném podniku. Analyzuje postavení žen v podniku, gender v managementu a genderovou integrovanost v podniku. Formou analýzy firemních ...

View more