Now showing items 1-20 of 425

 • Financovanie projektu výstavby podnikateľského inkubátoru pomocou fondov EU 

  Vavrinčíková, Monika
  Diplomová práca je zameraná na financovanie projektu v neziskovej sfére. Práca sa zaoberá financovaním projektu prostredníctvom čerpania nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie. Zadávateľom tohto projektu ...
 • Model sportovních služeb v elektronickém obchodování 

  Moťka, Pavel
  Tato práce se zabývá otázkou nástrojů elektronického obchodování. Ve své první části se zaměřuje na vymezení termínu elektronické obchodování a na analýzu základních vztahů v elektronickém obchodu, současných trendů a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bayer, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o hodnocení finanční situace podniku. K ohodnocení se používají některé metody finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V úvodní části jsou rozebrána teoretická východiska ...
 • Návrh marketingové strategie značky Schwarzwolf outdoor 

  Jaroš, Martin
  V diplomové práci je popsán návrh marketingové strategie společnosti iMi Partner, a.s. pro vstup vlastní produktové značky Schwarzwolf outdoor na nové trhy. Návrhová část obsahuje souhrn opatření pro docílení expanze ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Havlík, Kamil
  Tato práce se zabývá analýzou, samotným výběrem a návrhem změny ekonomického informačního systému firmy, jejímž předmětem podnikání je prodej a servis vozu značky Škoda. Na analýze je postaven následný postup implementace ...
 • Založení malého podniku - Medica Travel 

  Trčka, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti Medica Travel s.r.o.. Předmětem podnikání této společnosti bude nabídka komplexních služeb v oblasti turismu a zprostředkování lékařského ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Karafa, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na firemní kulturu a její vliv na efektivitu práce. Na základě vyhodnocení informací získaných pomocí dotazníkového šetření, rozhovory s pracovníky firmy a vlastním pozorováním bylo vypracováno ...
 • Určení hodnoty podniku Environchem 

  Svitaňová, Mária
  Táto diplomová práca je zameraná na určenie hodnoty podniku CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. na základe výnosovej metódy. Prvá časť sa venuje teoretickým koncepciám a metódam ohodnocovania. Druhá časť obsahuje strategickú ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bazalová, Zuzana
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti FATRA, a. s. v období let 2006 až 2010 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se především o využití ukazatelů elementárních metod finanční analýzy. Analyzuje ...
 • Konkurenční strategie makléřské pojišťovací společnosti 

  Kotolanová, Barbora
  Práce obsahuje několik částí – analýzu současného stavu, návrh na řešení na základě teoretických doporučení a v neposlední řadě výsledky, které zvolená strategie přinese.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Junga, Filip
  Diplomová práce se zaměřuje na informační systém společnosti JTA - Holding, spol. s r.o. Teoretická část uvádí jednotlivé metody a postupy analýzy informačních systémů a seznamuje s problematikou výběru vhodného podnikového ...
 • Zhodnocení hospodaření města Jindřichův Hradec 

  Krejcar, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou rozpočtu města Jindřichův Hradec za období 2006 až 2009 a to prostřednictvím vybraných finančních metod. Její teoretická část se zabývá poznatky z fungování a hospodaření ...
 • Studie importní logistiky ve výrobním podniku 

  Voráčová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá problematikou výběru dodavatele přepravních služeb jako klíčovou činností oddělení importní logistiky ve výrobní společnosti ABC s.r.o. V práci je nejprve obecně uvedena činnost importní logistiky, ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Adamec, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je problematika pohledávek v kapitálové společnosti. Na základě výsledků provedené analýzy současného stavu pohledávek ve vybraném podniku bylo navrženo několik opatření, která by pomohla zlepšit ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Abrahamová, Monika
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku finanční situace společnosti. V úvodní části je představen zvolený metodický postup pro zhodnocení finanční situace společnosti. Dále práce provádí praktické zhodnocení finančního ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vyskočilová, Jana
  Tato diplomová práce je zpracována ve formě podnikatelského záměru, který bude poskytovat informace managementu společnosti při jeho rozhodování v oblasti inovací v logistickém areálu. V teoretické části práce jsou vysvětleny ...
 • Audit z pohledu účetní jednotky 

  Tomanová, Lenka
  Cílem diplomové práce „Audit z pohledu účetní jednotky“ je identifikovat práva a povinnosti vyplývající účetní jednotce z povinnosti ověření účetní závěrky auditorem. Mezi základní povinnosti společnosti patří povinnost ...
 • Řízení lidských zdrojů v Dopravním podniku města Brna a. s. 

  Magdová, Lenka
  Diplomová práce „Řízení lidských zdrojů v Dopravním podniku města Brna, a.s.“ se zaměřuje na teoretická východiska a následné porovnávání s analýzou skutečného stavu řízení lidských zdrojů v podniku, s důrazem na léta ...
 • Strategie vstupu produktu "A" na Český a Slovenský trh 

  Kolek, Martin
  Cílem této práce je vypracovat strategii vstupu produktu "A" farmaceutické společnosti "F" na český a slovenský trh. V této práci je tato strategie analyzována a hodnocena pomocí metody NPV (Net Present Value) a dalších ...
 • Marketingový mix firmy New Brand, s.r.o. 

  Kochanová, Veronika
  Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie marketingového mixu vo firme New Brand, ktorá sa zaoberá úpravou hodvábnych doplnkov. Špecifikuje jednotlivé súčasti marketingového mixu a analyzuje okolie podniku. Navrhuje ...