Now showing items 1-20 of 433

 • Analýza a návrh kalkulačního systému v podniku 

  Zadražil, Vojtěch
  Tato diplomová práce pojednává o analýze a návrhu kalkulačního systému v podniku. Cílem je popsat kalkulace jako pomocný nástroj pro určení ceny výrobku, dále náklady, které společnosti vznikají, jejich řízení a jejich ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Lebeda, Martin
  Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Havlík, Kamil
  Tato práce se zabývá analýzou, samotným výběrem a návrhem změny ekonomického informačního systému firmy, jejímž předmětem podnikání je prodej a servis vozu značky Škoda. Na analýze je postaven následný postup implementace ...
 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Katolický, Vít
  V dnešní době je informační systém stále důležitější částí podniku, včetně těch nejmenších firem. Cílem této práce je zhodnotit stávající informační systém používaný ve firmě KAC, spol. s r.o., analyzovat jeho nedostatky ...
 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Křepela, Jakub
  Hlavním tématem diplomové práce je problematika informačního systému a jeho vliv na celkovou efektivitu a produktivitu práce v konkrétní společnosti. Hlavním cílem práce je navrhnout taková opatření, která povedou ke zvýšení ...
 • Analýza marketingových aktivit a navržení nové marketingové strategie cestovní kanceláře Sailtime 

  Janáčková, Lenka
  Tahle práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro cestovní kancelář. Konkrétními doporučeními forem propagace se má stát marketingová strategie úspěšnější, má přinést majiteli firmy vyšší zisky a také ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Endrle, Pavel
  Tato diplomová práce analyzuje spokojenost zákazníků určité firmy a na jejím základě definuje metody a doporučení k jejímu zvyšování. Teoretická část práce je zaměřena na popis metod využívaných při analýzách spokojenosti, ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Matejková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spokojnosti zákazníkov so zameraním na kvalitu služieb finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Cieľom práce je na základe získaných teoretických poznatkov o spokojnosti ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Šimek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je provedení primárního a sekundárního marketingového průzkumu u významné společnosti zabývající se prodejem hudebních nástrojů. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení problematiky ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Machová, Petra
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků úklidové firmy ČISTĚ CZ s.r.o. Teoretická část je zaměřena na problematiku zákazníka, marketingového výzkumu a dotazníku, jako nástroje pro shromažďování informací. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Deloitte Belgium a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kašová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy spokojenosti zákazníků společnosti Deloitte Belgie. Srovnává teoretické poznatky s praktickými dovednostmi získanými během stáže ve společnosti Deloitte. Metoda osobního ...
 • Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Toto diplomová práce se zabývá finanční situací společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. V teoretické části jsou vysvětleny časové řady, regresní analýza a finanční analýza. Praktická část je zaměřena vývoj ekonomických ukazatelů ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Peterková, Diana
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu konkrétní firmy podnikající v oblasti účetních služeb a daňového poradenství. V diplomové práci je proveden rozbor oborového okolí pomocí SLEPTE analýzy, model pěti konkurenčních sil ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Plaček, Petr
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na komplexní posouzení stavu středně velké výrobní společnosti, která byla zasažena celosvětovou krizí. Na základě souboru analýz se snažím odhalit rezervy v činnosti podniku, které ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Ondráková, Eva
  Finanční analýza má důležité postavení při hodnocení vývoje podniku, přispívá k odhalování současného i budoucího vývoje jednotlivých ekonomických ukazatelů a vytváří tak podklady pro operativní a strategické rozhodování ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Majchráková, Denisa
  Cílem mé diplomové práce je provedení komplexní analýzy firmy. V práci jsou využity analýzy PESTE, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza a Fundamentální analýza. Na základě těchto analýz byly zjištěny nedostatky ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Navrátil, Antonín
  Tato diplomová práce analyzuje firmu HEUS s.r.o. Cílem práce je navrhnout řešení pro udržení firmy na trhu s projekční technikou. V teoretické části práce jsou popsány některé metody finanční analýzy, především metody ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Košťál, Karel
  Tato Diplomová práce analyzuje výrobně obchodní společnost FINO-trade s.r.o., její vztahy s oborovým okolím a její pracovní postupy. Je založena na jednoduchých analytických nástrojích, kterými jsou SLEPTE analýza, SWOT ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Pospíšilová, Pavla
  Diplomová práce obsahuje analýzu firmy stavební a bytové družstvo NOVÝ DOMOV. Jsou představeny základní analytické metody, jež jsou následně aplikovány. Na základě výsledků provedených analýz jsou navrhnuta opatření pro ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Krejbich, Tomáš
  Diplomová práce řeší otázku, prostřednictvím jakých doporučení a metod by bylo nejefektivnější řídit provoz kolejí Vysokého učení technického v Brně. Vnější a vnitřní prostředí je prozkoumáno na základě Porterova hodnotového ...