Recent Submissions

 • Záložní zdroj (UPS) 

  Junek, Michal
  Práce je zaměřena na problematiku kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie z rozvodné sítě. Jsou zde popsána možná řešení, která dokáží omezit, případně zcela odstranit jevy související s nekvalitní dodávkou ...
 • Měření a analýza elektrokardiografických signálů 

  Zimáková, Jana
  Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s metodikou měření elektrokardiografických signálů, jejich popisem a následnou analýzou. Během měření jsem využívala počítačový systém Biopac a program Matlab. Práce je rozdělena ...
 • Modelování hemodynamické odezvy na neuronální aktivitu 

  Bartoň, Marek
  Tato bakalářská práce popisuje vztahy mezi neuronální aktivitou a metabolismem mozku, dále se zabývá modelováním mozkové krevní dynamiky pro účely fMRI, porovnává několik vybraných modelů a prezentuje výsledky analýz dat ...
 • Samobuzené oscilátory v elektronice 

  Grill, Jiří
  Cílem mé bakalářské práce je pojednat o vlastnostech samobuzených oscilátorů s konkrétním zřetelem na Van der Polův oscilátor. Jde o samobuzené kmity, které mohou být generovány v nelineárních dynamických soustavách ...
 • Diagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilu 

  Račanský, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoduché diagnostiky jednotky palubního počítače osobního automobilu. Řešení je rozděleno na 2 dílčí části. První řeší hardwarovou stránku realizace, která se opírá o využití ...
 • Měření a zpracování EKG signálu v prostředí LabView 

  Veselý, Petr
  Tato práce, jak již z názvu vyplývá, je zaměřena na zpracování EKG signálu a detekci QRS komplexu. První část je věnována samotnému anatomickému popisu srdce. Vlivem podráždění svaloviny srdce dochází k postupnému stahování ...
 • Vícepásmová anténa pro bezdrátovou počítačovou komunikaci 

  Večeřa, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu planárních PIFA antén pro dvoupásmový provoz. Dvě z této skupiny antén jsou detailněji prostudovány a modelovány v program Zeland IE3D s cílem navrhnout je pro kmitočtová pásma ...
 • Zdroj přesného kmitočtu 

  Kopečný, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem příjmu časového normálu DCF77. Tento signál je využitý jako zdroj referenčního signálu pro synchronizaci navrhovaného Zdroje přesného kmitočtu a tím zajišťuje jeho vysokou dlouhodobou ...
 • Návrh ZigBee zařízení analogový vstup 0 – 10 V 

  Vepřek, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci zařízení analogových vstupů pro ZigBee modul. První část obsahuje možná řešeními návrhu zařízení a vybírá nejlepší možnost realizace. Ve druhé části je uvedena funkce ...
 • Digitální zpracování analogových signálů 

  Čermák, Petr
  Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je signál z měřící cívky, který je následně ...
 • Širokopásmové antény pro měření EMC 

  Červenka, Dušan
  Tato bakalářská práce pojednává o problému Širokopásmových antén pro měření EMC ve frekvenčním rozsahu 30 – 2000MHz. Jsou zde nastíněna různá řešení a základní modifikace antén. Výsledná anténa je logaritmicko-periodická. ...
 • Model plošného rozložení optické intenzity ve svazku 

  Wintr, Aleš
  Cílem této práce bylo nejdříve seznámení se s popisem optického svazku, šířícího se volným prostorem a s jeho základními parametry a charakteristikami. V teoretické části této práce byly vytvořeny programy, které zobrazují ...
 • Měření vlastností optických systémů 

  Vrábel, Miroslav
  Tato práce obsahuje základní přehled a popis zobrazovacích systémů. Představuje problémy, které postihují reálný optický systém. Seznamuje s vhodným způsobem popisu optických systémů. Nabízí testy vhodné na ověření parametrů ...
 • Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz 

  Svoboda, Luděk
  Cílem této bakalářské práce byla realizace ladícího systému s kompletním softwarovým vybavením, dále ověření funkčnosti systému a parametrů antény. Celý systém byl rozdělen na části ladící, řídící. V první části je realizována ...
 • Planární anténa s vícepásmovou zemní deskou 

  Syrový, Jiří
  Tato práce je zaměřena na vícepásmové planární antény. Bylo nutno vybrat vhodnou planární anténu a vhodný frekvenčně selektivní povrch (FSS) a prozkoumat jejich vlastnosti. Vlastnosti samostatné obdélníkové flíčkové antény ...
 • Měření pohybu srdce pomoci akcelerometru 

  Soukup, Tomáš
  Tato Bakalářská práce popisuje měření pohybu srdce pomocí akcelerometru. Systém je složen z mikrokontroleru Freescale MC68HC908GP32 a akcelerometru Freescale MMA2260D. Mikrokontroler je řídící část zařízení. Akcelerometr ...
 • Řízení odběru výkonu nekonvenčních zdrojů energie 

  Sládek, Karel
  Cílem práce je řízení odběru výkonu z nekonvenčního zdroje, mikrogenerátoru. Požadována je vysoká účinnost při velmi malém výkonu.
 • Aktivní sondy v systému UMTS-TDD 

  Doskočil, Ladislav
  Tato práce obsahuje základní informace o systému UMTS, seznámení s programovacím jazykem C++, stručný popis některých technologií používaných v internetu, konkrétně protokol TCP/IP, jazyk HTML a PHP, které přímo souvisejí ...
 • Posouzení homogenity magnetického pole v tomografu 

  Hrach, Petr
  Práce se zabývá nukleární magnetickou rezonancí, jejími zobrazovacími technikami, měřením magnetické indukce a posouzením homogenity magnetického pole pomocí měřící sondy. Je zde uveden základní fyzikální popis chování ...
 • Výkonnost sítě Flash OFDM 

  Jireček, Martin
  Sítě FLASH-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff-Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) jsou zařazovány do sítí čtvrté generace. Systém je určen pro rychlý přenos dat, dosahuje nižšího zpoždění než sítě ...

View more