• Vysokorychlostní mobilní přístup pomocí řešení "Femtocells" 

  Novák, Vladimír
  První část bakalářské práce popisuje princip mobilních sítí, jejich generace a vývoj. Nejvíce je zaměřena na datové přenosy a na třetí generaci mobilních systémů, které úzce souvisejí s hlavním zadáním. Druhá část se ...
 • Moderní bezdrátové technologie - ZigBee 

  Krajíček, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o moderní bezdrátové technologii – ZigBee. Snaží se objasnit problematiku bezdrátové technologie dle standardu IEEE 802.15.4. Popisuje srovnání s ostatními bezdrátovými technologiemi, uvádí ...
 • Vytvoření databáze vzorků za účelem rozpoznávání řeči 

  Grobelný, Petr
  Práce se zabývá rozpoznáváním řeči a tvorbou řečové databáze, která bude sloužit jako trénovací a testovací data pro systém rozpoznávání řeči. Daný korpus je navrhnut jako databáze čtené řeči. V teoretické části je čtenář ...
 • Využití programu LabView v oblasti elektrických přístrojů 

  Karpeta, Petr
  Mým cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou vývojového prostředí LabVIEW a měřící kartou DAQCard-6036E. Uplatnění tohoto programu v průmyslu, dále zmapovat použitelnost v oblasti měření vlastností, sběru dat a ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Šimák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a elektrickým zapojením jednoduchého ultrazvukového indikátoru toku krve, kterým lze získat neinvazním způsobem informaci o rychlosti toku krve. Tento přístroj byl navržen pro snímání ...
 • Program pro výpočet transformací barevných souřadnic a mísení barev 

  Jurzykowski, Michal
  Nejdůležitější lidský smysl je zrak. Vidíme pomocí očí, které jsou citlivé na malou část elektromagentického vlnění. Bílé sluneční světlo obsahuje celé viditelné spektrum. Rozkladem bílého světla získáme barevné spektrum. ...
 • DSL-based triple-play services 

  Al-Anqari, Mhannad
  This research examines the triple play service based on the ADSL technology. The voice over IP will be checked and combined with the internet data by two monitoring programs in order to examine the performance that this ...
 • Dielektrická absorpce lakových kompozitních materiálů 

  Reňák, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektroizolačních laků a kompozitních materiálů z pohledu změn jejich dielektrických vlastností v závislosti na změně relativní vlhkosti prostředí, v němž jsou tyto laky umístěny. ...
 • Měření asynchronního motoru na eskalátoru 

  Pešová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem asynchronních motorů. Je zde uvedena stručná charakteristika a popis činnosti motoru a dále je práce zaměřena na postup při měření zatěžovacích charakteristik asynchronních motorů, ...
 • Analýza chyb v transportním toku MPEG-2 TS při přenosu DTV 

  Chrobák, Jan
  Tato práce pojednává o monitorování a měření počtu chyb v transportním toku MPEG-2 TS při příjmu vysílání digitální televize podle standardu DVB. V práci jsou na úvod popsány definice a standardy DVB pro přenos transportního ...
 • Fázovací relé pro rozběh motoru 

  Pelán, Ladislav
  Pro zjištění sledu fází napětí v elektrické síti se dá použít například obvod s proudovou větví, nebo modul s odporem a optočlenem.V tomto projektu se budu zabývat určení směru fází pomocí obvodu s proudovou větví a fázováním ...
 • Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání 

  Novák, Petr
  Předložená bakalářská práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a sledování vlivu teploty a relativní vlhkosti prostředí na elektrické vlastnosti kompozitních materiálů metodou ...
 • CAD systémy a výkresová dokumentace 

  Kučera, Jaroslav
  Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji ...
 • Měření polohy drátu 

  Hradil, Jiří
  Ve své bakalářské práci se zabývám indukčnostními snímači. V krátkosti je popsán princip funkce snímače, jeho výhody a nevýhody. Shrnuji i využití snímačů v reálné praxi. Práce shrnuje i výrobce a dovozce snímačů na českém ...
 • Realizace dekodérů konvolučních kódů 

  Šicner, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou konvolučních kódů. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část obsahuje základní popis konvolučních kódů, jejich vlastnosti a rozdělení. Jsou zde stručně popsány některé metody ...
 • Přehled trendů v používání vybraných polovodičových součástek 

  Chocholáč, Jan
  Bakalářská práce „Přehled trendů v používání vybraných polovodičových součástek“ má seznámit čtenáře s problematikou Multiplexery a Sample-and-Hold, s jejich konstrukcí a základním využitím. Cílem práce je vytvořit přehled ...
 • Zkušební zesilovač pro měření vysokoimpedančních reproduktorů 

  Obr, Michal
  Předkládaná práce se zabývá základním rozdělením zesilovačů podle vlastností a problematikou návrhu zesilovače s budičem LME 49810 s malým výstupním výkonem určený k měření vysokoimpedančních reproduktorů na 100V linku. ...
 • Diagnostika pasivních a aktivních bezpečnostních prvků vozidel 

  Slíž, Martin
  Tato práce se zabývá rozdělením a popisem bezpečnostních prvků vozidel. Postupné uvedení do problematiky bezpečnosti posádky vozu, od jednoduchých až po velmi složité bezpečnostní systémy. První část této práce pojednává ...
 • Indoor robot - řídicí neuronová síť 

  Křepelka, Pavel
  V dokumentu popisuji možnosti navigace mobilních robotů. Tato problematika je řešena mnoha různými přístupy, ovšem dodnes není zcela vyřešena. Naleznete zde popis jednoduchých deterministických algoritmů, které lze použít ...
 • Návrh a konstrukce časovacího zařízení 

  Demjanics, Ferenc
  Časovačem se rozumí zařízení, které umožňuje přesně odměřovat čas. V každodenním životě se používá mnoho časovacích zařízení, ale jejich použití je omezeno na předem definovaný účel. Proto jsem se rozhodl zkonstruovat ...