Now showing items 153-172 of 609

 • Kapacitní senzor v nízkoteplotní keramice 

  Symerský, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích základních materiálů, a to především o keramice nízkých teplot, která umožňuje vytváření vícevrstvých struktur. Při vytváření těchto struktur však vznikají různé defekty, ...
 • Kardiostimulátory a zdroje rušení 

  Lojková, Lea
  Tématem této semestrální práce jsou kardiostimulátory a zdroje rušení. Projekt částečně navazuje na starší diplomovou práci na dané téma (Ing. Kulík, Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT, VUT Brno) a z hlediska metodiky ...
 • Klasifikace akustických signálů 

  Pospíšil, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku automatické klasifikace hudebních žánrů. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. ...
 • Kmitočtové filtry s řiditelným proudovým zesilovačem 

  Jemelík, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o návrhu aktivních kmitočtových filtrů druhého řádu, které budou využívat aktivní prvky. Tyto filtry byly navrženy pomocí metody autonomních obvodů. Aktivními prvky jsou řiditelný proudový zesilovač ...
 • Kmitočtový filtr 

  Suchánek, Tomáš
  Hlavním cílem práce je navrhnout a realizovat zapojení pro přeladitelné aktivní filtry 2.řádu typu dolní, horní a pásmové propusti pomocí struktury Sallen – Key. Práce se nejdříve zabývá použitím jednotlivých typů kmitočtových ...
 • Knihovna pro práci s databázemi v jazyku PHP 

  Ondra, Martin
  Práce popisuje moderní webový skriptovací jazyk PHP, databázi MySQL a podrobně vysvětluje funkčnost návrhového vzoru Model-View-Controller, který je vhodný pro užití při programování databázově orientované aplikace. Na ...
 • Koexistence komunikačních systémů v pásmu ISM 

  Nowak, Dan
  Cílem této práce je prostudovat technologie fyzické vrstvy komunikačních systémů Wi-Fi, Bluetooth a ZigBee pracujících v pásmu ISM, popsat mechanismy koexistence těchto systémů v uvedeném frekvenčním pásmu, následně vytvořit ...
 • Kompletní návrh výkonového zesilovače ve třídě D 

  Bistrý, Jan
  V této bakalářské práci byl nejprve popsán princip výkonových zesilovačů pracujících ve třídě D. Byla zde provedena charakteristika jednotlivých dílčích bloků. Konkrétně byly popsány jednotlivé varianty řešení těchto ...
 • Komprese obrazu s využitím umělé neuronové sítě 

  Vondráček, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na kompresi obrazu s využitím umělé neuronové sítě včetně praktické realizace. Jejím cílem je prozkoumat možnosti komprese obrazu umělou neuronovou sítí a vyhodnotit výsledky. V teoretické části ...
 • Kompresní techniky statického obrazu 

  Jirounek, Matěj
  Bakalářská práce pojednává o dnes používaných kompresních technikách statického obrazu, o jejich základních principech, výhodách a nevýhodách v oblasti použití a jejich vzájemném porovnání. Práce je rozdělena do sedmi ...
 • Komunikace s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840 

  Rysnar, Jiří
  Obsahem bakalářské práce je seznámení s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840, vytvoření programu v programovacím prostředím Step7 Microwin. Vytvoření programu pro komunikaci mezi měřícím zařízením Mahr Millitron 1840, ...
 • Komunikační adaptér pro systém sběru dat – hardwarová i softwarová realizace 

  Kašpar, Petr
  Cílem této bakalářské práce je tvorba adaptéru pro systém sběru dat řízeného mikrokontrolérem. Funkce zařízení spočívá v sériovém asynchronním příjmu ASCII řetězce odeslaného ultrazvukovým tloušťkoměrem přenosovou rychlostí ...
 • Komunikační protokol pro messenger 

  Bílý, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o tématu Komunikační protokol pro messenger a jeho zabezpečení. V jejím úvodu jsou rozebrány základní poznatky z oblasti kryptografického zabezpečení dat. Další dvě části se zaměřují na nejpoužívanější ...
 • Koncepce moderního zesilovače pro audio aplikace 

  Kandus, Filip
  Cílem tohoto projektu je sestrojit kompletní nízkofrekvenční audio zesilovač pro široké využití. Měl by sloužit jako doplnění studentského pokoje se dvěma PC, ty budou připojeny zároveň a volbou vstupu na korekčním ...
 • Konfigurace síťových prvků v programu Packet Tracer 

  Wolf, Jakub
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou Cisco akadémie a programom Packet tracer od firmy Cisco. Teoretická čast zameriava pozornosť na priblíženie učebne Cisco Akadémie. Nasleduje kapitola, ktorá špecifikuje operačný ...
 • Konfirgurační aplikace pro embedded Ethernet 

  Zamrzla, Martin
  Konfigurační aplikace pro embedded Ethernet
 • Konstrukce audio zesilovače ve třídě T 

  Tejmlová, Lenka
  Téma bakalářské práce se týká zesilovačů pracujících ve třídě T. Jelikož se tyto zesilovače používají převážně jako výkonové nízkofrekvenční audio zesilovače, klade se důraz především na schopnost přenést signál bez ...
 • Konstrukce regulovatelného spínaného zdroje 

  Dvořák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku návrhu a konstrukce spínaného zdroje. Cílem je navrhnout a vyrobit funkční spínaný zdroj dle požadovaných parametrů, za účelem dalšího výzkumu problematiky těchto zařízení.
 • Kontaktování polovodičových čipů 

  Mareš, Petr
  Práce se zabývá kontaktováním polovodičových čipů metodou wirebonding. Úvodní kapitoly se věnují technice propojování čipů s okolím a materiálům k tomu používaným. Značná část této práce je věnována simulaci drátkových ...
 • Kontrola osazených DPS s SMT komparační metodou 

  Hejdiš, Roman
  V prvej časti práca pojednáva o AOI systémoch, typoch systémov, ich využití a dôležitosti v priemyselnej výrobe. Druhá časť je venovaná realizácii jednoduchého komparačného systému. Bol odskúšaný vplyv okolitého svetla na ...