Now showing items 144-163 of 570

 • Kapacitní senzor v nízkoteplotní keramice 

  Symerský, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích základních materiálů, a to především o keramice nízkých teplot, která umožňuje vytváření vícevrstvých struktur. Při vytváření těchto struktur však vznikají různé defekty, ...
 • Kardiostimulátory a zdroje rušení 

  Lojková, Lea
  Tématem této semestrální práce jsou kardiostimulátory a zdroje rušení. Projekt částečně navazuje na starší diplomovou práci na dané téma (Ing. Kulík, Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT, VUT Brno) a z hlediska metodiky ...
 • Klasifikace akustických signálů 

  Pospíšil, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku automatické klasifikace hudebních žánrů. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. ...
 • Kmitočtové filtry s řiditelným proudovým zesilovačem 

  Jemelík, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o návrhu aktivních kmitočtových filtrů druhého řádu, které budou využívat aktivní prvky. Tyto filtry byly navrženy pomocí metody autonomních obvodů. Aktivními prvky jsou řiditelný proudový zesilovač ...
 • Kmitočtový filtr 

  Suchánek, Tomáš
  Hlavním cílem práce je navrhnout a realizovat zapojení pro přeladitelné aktivní filtry 2.řádu typu dolní, horní a pásmové propusti pomocí struktury Sallen – Key. Práce se nejdříve zabývá použitím jednotlivých typů kmitočtových ...
 • Knihovna pro práci s databázemi v jazyku PHP 

  Ondra, Martin
  Práce popisuje moderní webový skriptovací jazyk PHP, databázi MySQL a podrobně vysvětluje funkčnost návrhového vzoru Model-View-Controller, který je vhodný pro užití při programování databázově orientované aplikace. Na ...
 • Kompletní návrh výkonového zesilovače ve třídě D 

  Bistrý, Jan
  V této bakalářské práci byl nejprve popsán princip výkonových zesilovačů pracujících ve třídě D. Byla zde provedena charakteristika jednotlivých dílčích bloků. Konkrétně byly popsány jednotlivé varianty řešení těchto ...
 • Komprese obrazu s využitím umělé neuronové sítě 

  Vondráček, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na kompresi obrazu s využitím umělé neuronové sítě včetně praktické realizace. Jejím cílem je prozkoumat možnosti komprese obrazu umělou neuronovou sítí a vyhodnotit výsledky. V teoretické části ...
 • Kompresní techniky statického obrazu 

  Jirounek, Matěj
  Bakalářská práce pojednává o dnes používaných kompresních technikách statického obrazu, o jejich základních principech, výhodách a nevýhodách v oblasti použití a jejich vzájemném porovnání. Práce je rozdělena do sedmi ...
 • Komunikace s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840 

  Rysnar, Jiří
  Obsahem bakalářské práce je seznámení s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840, vytvoření programu v programovacím prostředím Step7 Microwin. Vytvoření programu pro komunikaci mezi měřícím zařízením Mahr Millitron 1840, ...
 • Komunikační protokol pro messenger 

  Bílý, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o tématu Komunikační protokol pro messenger a jeho zabezpečení. V jejím úvodu jsou rozebrány základní poznatky z oblasti kryptografického zabezpečení dat. Další dvě části se zaměřují na nejpoužívanější ...
 • Koncepce moderního zesilovače pro audio aplikace 

  Kandus, Filip
  Cílem tohoto projektu je sestrojit kompletní nízkofrekvenční audio zesilovač pro široké využití. Měl by sloužit jako doplnění studentského pokoje se dvěma PC, ty budou připojeny zároveň a volbou vstupu na korekčním ...
 • Konfigurace síťových prvků v programu Packet Tracer 

  Wolf, Jakub
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou Cisco akadémie a programom Packet tracer od firmy Cisco. Teoretická čast zameriava pozornosť na priblíženie učebne Cisco Akadémie. Nasleduje kapitola, ktorá špecifikuje operačný ...
 • Konfirgurační aplikace pro embedded Ethernet 

  Zamrzla, Martin
  Konfigurační aplikace pro embedded Ethernet
 • Konstrukce audio zesilovače ve třídě T 

  Tejmlová, Lenka
  Téma bakalářské práce se týká zesilovačů pracujících ve třídě T. Jelikož se tyto zesilovače používají převážně jako výkonové nízkofrekvenční audio zesilovače, klade se důraz především na schopnost přenést signál bez ...
 • Kontaktování polovodičových čipů 

  Mareš, Petr
  Práce se zabývá kontaktováním polovodičových čipů metodou wirebonding. Úvodní kapitoly se věnují technice propojování čipů s okolím a materiálům k tomu používaným. Značná část této práce je věnována simulaci drátkových ...
 • Kontrola osazených DPS s SMT komparační metodou 

  Hejdiš, Roman
  V prvej časti práca pojednáva o AOI systémoch, typoch systémov, ich využití a dôležitosti v priemyselnej výrobe. Druhá časť je venovaná realizácii jednoduchého komparačného systému. Bol odskúšaný vplyv okolitého svetla na ...
 • Konvertor pro SV pásmo ke KV přijímači 

  Lejsková, Alena
  Práce je zaměřena na syntézu obvodů přijímačů s požadavkem konverze kmitočtu vstupního signálu a následnou realizaci zadaného konvertoru. Nejprve seznamuje čtenáře se základním dělením rádiových vln a součástmi důležitými ...
 • Korekční nf zesilovač řízený mikroprocesorem. 

  Požár, Marek
  Korekční nízkofrekvenční zesilovač je obsažen v mnoha audio aplikacích. Jeho využití spočívá hlavně v regulaci hlasitosti, výšek, hloubek, nastavení vyvážení kanálů a v rozšířených verzích i jako více-pásmový equalizér. ...
 • Kryptografické systémy nad eliptickými křivkami 

  Křivka, Petr
  V této bakalářské práci je zpracována problematika kryptografických systémů na bázi eliptických křivek. Je zde popsán matematický aparát, který tyto systémy využívají. Podrobněji je zde rozebrána aritmetika konečných polí. ...