Now showing items 265-284 of 609

 • Napájecí zdroje elektronických zařízení 

  Mrázek, Dalibor
  V mé bakalářské práci se nejprve věnuji mnoha druhům spínaných zdrojů. Zjišťuji jejich výhody a nevýhodu při zapojení. V další části se zabývám návrhem jednotlivých funkčních částí, ze kterých se bude spínaný zdroj skládat. ...
 • Navigace poštovního robota 

  Jež, Radek
  Práce se zabývá řídicími algoritmy pro poštovního robota. Řeší problematiku hledání optimální cesty a možné problémy vzniklé při navigaci robota. Obsahuje popis použitých datových struktur a algoritmů pro samostatnou činnost ...
 • Navigační systémy ve vozidlech 

  Mišinger, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem navigačních systémů, které jsou v současné době využívány, nebo by v nejbližší době měly být v aktivním provozu. Je zde obsaženo základní rozdělení satelitních navigačních systémů, ...
 • Navigační systémy ve vozidlech 

  Beran, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o satelitní navigaci a navigaci pomocí mobilního telefonu. Nalezneme zde základní vysvětlení obou technologií a jejich princip funkce. Druhá část práce obsahuje samotné měření s navigacemi. ...
 • Návrh a analýza horních a dolních propustí druhého řádu 

  Soós, Tibor
  Předkládaná práce se zabývá problémy návrhu elektrických filtrů druhého řádu. Mělo by sloužit, jako pomůcka při navrhování horních a dolních propustí aktivních filtrů dle jednoduché metodiky.
 • Návrh a implementace hardware a software pro řízení horizontální vyvrtávačky (WHN-13 CNC) na bázi řídícího systému Sinumeric (Siemens). 

  Zerzánek, Pavel
  V první části této bakalářské práce je popsán vlastní stroj a jeho obslužné funkce. Následuje návrh hardware vybavení a specifikace prvků pro ovládání a řízení stroje, včetně jejich základního popisu (řízení otáček vřetena, ...
 • Návrh a konstrukce časovacího zařízení 

  Demjanics, Ferenc
  Časovačem se rozumí zařízení, které umožňuje přesně odměřovat čas. V každodenním životě se používá mnoho časovacích zařízení, ale jejich použití je omezeno na předem definovaný účel. Proto jsem se rozhodl zkonstruovat ...
 • Návrh a realizace klientské aplikace pro spolupráci s OPNET Modelerem 

  Polak, Martin
  Bakalářská práce „Návrh a realizace klientské aplikace pro spoluprácí s OPNET MODELEREM“ pojednává o snaze přiblížit klienta ke snadnější a kvalitnější komunikaci se serverem. Otevřít nové možnosti pro efektní práci v síti. ...
 • Návrh a realizace mail-serveru s využitím MySQL 

  Smahel, Petr
  Práce se zabývá návrhem a realizací kompletního poštovního serveru na platformě GNU/Linux, sestaveného z kvalitního opensource softwaru a využívajícího databazový systém MySQL. První část práce pojednává o~obecné problematice ...
 • Návrh a realizace matematických operací v obvodech FPGA 

  Soukup, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou realizace matematických operací v prostředí digitálních obvodů architektur FPGA a ASIC. Pozornost je věnována algoritmům pro sčítání, odečítání, násobení a dělení, dále potom ...
 • Návrh a vývoj webovské aplikace pro ověřování znalostí studentů 

  Meixner, Jaroslav
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a realizovat systém s webovým rozhraním, který automatizuje ověřování znalostí studentů pomocí náhodně generovaných testů. Důležitou podmínkou je každému studentovi vygenerovat unikátní ...
 • Návrh elektroinstalace rodinného domu s využitím inteligentních prvků 

  Trtík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi elektroinstalací rodinných domů, bytů a větších komplexů budov. Jejím cílem je popsat a porovnat klasickou a inteligentní instalaci v rodinném domě. Nejprve je uveden postup ...
 • Návrh koncepce výrobní linky pro výrobu vícevrstvých desek plošných spojů s mikropropoji 

  Libich, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou desek plošných spojů a to především typu HDI s mikropropoji. Jejím cílem je navrhnout a realizovat výrobní linku na výrobu vícevrstvých DPS přesněji čtyřvrstvých DPS s využitím ...
 • Návrh korekčního předzesilovače pro klasický gramofon 

  Košarišťan, Miroslav
  Cílem této práce je navrhnout korekční předzesilovač pro klasický gramofon, ukázat přednosti elektronek pro tyto typy zapojení. V první části je naznačena činnost elektronky, její děleni a značení, dále se práce věnuje ...
 • Návrh laboratorní úlohy pro ověření principu NMR 

  Kropáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy, která má ověřit základní principy nukleární magnetické rezonance. V teoretické části projektu jsou shrnuty základní poznatky o nukleární magnetické rezonanci (NMR) a ...
 • Návrh laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" 

  Dušek, Jiří
  Záměrem této práce bylo sestavit matematický model laboratorního přípravku „Inverzní kyvadlo“, verifikovat ho a na základě toho vytvořit simulační model. Pro tento simulační model soustavy pak navrhnout způsob jeho řízení ...
 • Návrh malé větrné elektrárny se Savoniovým rotorem 

  Foltýn, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení větrné elektrárny se Savoniovým rotorem. V první části je souhrn teoretických poznatků, které mají vést k optimální konstrukci větrného energetického zdroje. V ...
 • Návrh nízkofrekvenčního zesilovače pro zvukovou kartu PC 

  Chalupa, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou nízkofrekvenčních zesilovačů se zaměřením na zpracování analogového hudebního signálu, získaného z výstupu zvukové karty počítače. Součástí práce je návrh zesilovače, ověření návrhu výpočty ...
 • Návrh předzesilovače pro vytváření kytarových efektů. 

  Müller, Radek
  Tématem mé bakalářské práce je návrh předzesilovače pro vytvoření určitých kytarových efektů. Výstupní signál z elektrické kytary je potřeba často upravit podle potřeb muzikantů. Cílem je prostudovat možnosti úpravy signálu, ...
 • Návrh rozhraní základních sběrnic v jazyce VHDL 

  Toman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozhraní základních komunikačních sběrnic v jazyce VHDL. Navržená rozhraní sběrnice jsou UART, SPI a I2C. V textu je uveden popis vlastností navržených sběrnic a způsob realizace ...