Now showing items 369-388 of 609

 • RAKE receiver pro systém UMTS 

  Koudela, Oldřich
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem dějů probíhajících v systému UMTS při práci se signálem, jeho rozprostřením za použití modulační techniky DS SS(direct sequence spread spectrum) a následným zpracováním signálů v ...
 • Rádiové rozhraní systému LTE (E-UTRAN) 

  Opletal, Prokop
  Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat základní principy bezdrátového systému LTE se zaměřením na rádiové rozhraní. V průběhu textu jsou čtenáři seznámeni se základními koncepty systému, jako je modulace OFDM, která ...
 • Realizace dekodérů konvolučních kódů 

  Šicner, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou konvolučních kódů. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část obsahuje základní popis konvolučních kódů, jejich vlastnosti a rozdělení. Jsou zde stručně popsány některé metody ...
 • Realizace hranového detektoru s využitím vlnkové transformace 

  Pálka, Zbyněk
  Tato práce se zabývá detekcí hran v obraze. V teoretické části práce jsou obsaženy běžně používané metody detekce hran, využívající první i druhou derivaci a jsou zde popsány hranové detektory obě zmíněné metody. Dále je ...
 • Realizace komponent v redakčním systému Joomla 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce popisuje vytvoření a implementaci komponenty pro správu elektronické knihovny do redakčního systému Joomla. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, jako například co je to komponenta nebo redakční systém. ...
 • Realizace koncového nízkofrekvenční zesilovač LEACH 

  Korvas, Miroslav
  Cílem mé bakalářské práce je realizace koncového nízkofrekvenčního zesilovače LEACH a jeho modifikace tak, aby bylo zkreslení minimální. Jelikož nebylo zadáno, rozhodl jsem se pro realizaci výkonu 100 W. Modifikace jsou ...
 • Realizace vizualizační aplikace pro řízení technologických procesů 

  Mrtvý, Bohuslav
  Obsahem dokumentu je základní seznámení s programovatelnými automaty, dále popis vizualizační aplikace pro řízení technologických procesů pro Power Panel 4PP480.1043 – 75 od firmy B&R. Práce seznamuje s uživatelským ...
 • Realizace zajištění kvality služeb v bezdrátové síti 

  Branč, Martin
  Tato bakalářská práce podává kompletní přehled o bezdrátových sítích 802.11. Popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Dvě teoretické a dvě praktické. Teoretická část obsahuje ...
 • Redoxní elektrodové procesy v gelových elektrolytech s obsahem nanooxidů 

  Hála, Martin
  Tato práce se zabývá chováním elektrochemicky aktivních látek v polymerních gelových elektrolytech. V teoretické části je popsána fyzikální podstata elektrodových oxidačně – redukčních reakcí, vlastnosti elektrolytů, jejich ...
 • Redukce obrazového šumu s využitím vlnkové transformace 

  Holiš, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretické pojednání o šumech vyskytujících se v digitálních obrazových datech, jejich klasifikaci a možnosti odstranění. V další části je věnována teorii vlnek, vlnkové transformací a jejím ...
 • Regulace teploty topného tělesa termočlánkem 

  Spáčil, Michal
  Úkolem této práce je zpracovat a poté vyrobit systém který udržuje danou konstantní teplotu v daném prostoru případně daného materiálu(věci), v tomto případě je úkolem je vytvořit ovládací obvod pro výhřevný systém ...
 • Regulace topného systému s využitím obnovitelných zdrojů 

  Duda, Pavel
  V této práci se řeší simulace topného sytému a ohřívání teplé užitkové vody inteligentního domu pomocí mikroprocesoru firmy ATMEL. Jako primární zdroj tepelné energie slouží solární kolektor, který je doplněn plynovým ...
 • Regulovatelný spínaný napájecí zdroj 

  Vyroubal, Rostislav
  Cílem tohoto bakalářské práce je vytvořit přehled o měničích, vysvětlit jejich princip a navrhnout jeden typ měniče se zadanými parametry. K měniči je navržena deska plošných spojů. Navržený měnič je realizován. Jeho ...
 • Reproduktorová skříň pro laboratorní měření impedance reproduktoru 

  Nevole, Tomáš
  V této práci je řešena problematika návrhu a konstrukce univerzální modulární reproduktorové skříně- ozvučnice, která by měla sloužit pro laboratorní měření impedance širokopásmového elektromagnetického reproduktoru. Toto ...
 • Reproduktorová soustava pro laboratorní měření směrových charakteristik 

  Morkus, Filip
  V první části je pozornost směřována k výběru vhodných reproduktorů. Pro tento výběr bylo zapotřebí si stanovit požadovaná kritéria a parametry. Cílem bylo, aby soustava měla co nejširší reprodukovatelné spektrum kmitočtů, ...
 • Reproduktorová soustava s variabilní kmitočtovou výhybkou 

  Tomášek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá reproduktorovou soustavou středních rozměrů v uspořádání D´Appolito. Cílem této práce je návrh a vlastní realizace této reproduktorové soustavy, což zahrnuje výběr vhodných reproduktorů a ...
 • Rezonanční a quasi-rezonanční měniče 

  Krška, Vlastimil
  Práce se zabývá návrhem a realizací kvazirezonančního měniče se spínáním v minimu napětí, který využívá rezonanci kondenzátoru a cívky. Je to jedna z možností jak zvýšit účinnost spínaného zdroje. Při použití rezonančních ...
 • Robotické prostředky pro tělesně postižené 

  Dojava, Marian
  Cílem bakalářské práce je vylepšení vozíku pro tělesně postižené. Ulehčit je třeba zejména naložení do auta postiženého. Řešení spočívá zejména v realizaci dálkového ovládání. Práce se zabývá realizací komunikace mezi ...
 • Rozbor uplatnění větrných elektráren na území České republiky 

  Vepřek, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou rozboru uplatnění větrných elektráren na území ČR, výběrem vhodných lokalit a posouzení okolních vlivů na větrné elektrárny. Práce obsahuje popis větrných elektráren, jejich rozdělení, výpočet ...
 • Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči 

  Adamský, Aleš
  Práca sa zaoberá vlastnosťami, tvorením, reprezentáciou a analýzou reči a rečového signálu. Do detailov vysvetžuje pojmy ako emócia a prozódia. Rozoberá jednotlivé emočné stavy človeka, ako i prozodické parametre: intenzitu, ...