Now showing items 407-426 of 609

 • Samobuzené oscilátory v elektronice 

  Grill, Jiří
  Cílem mé bakalářské práce je pojednat o vlastnostech samobuzených oscilátorů s konkrétním zřetelem na Van der Polův oscilátor. Jde o samobuzené kmity, které mohou být generovány v nelineárních dynamických soustavách ...
 • Scintilační a ionizační detektor sekundárních elektronů pro REM pracující při vyšším tlaku v komoře vzorku 

  Novák, Pavel
  Předkládaná práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) a používanými detektory sekundárních elektronů. Základním zaměřením práce je objasnění funkce používaných detektorů ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro REM pracující při vyšším tlaku v komoře vzorku 

  Kozelský, Adam
  Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje konstrukční řešeni mikroskopu, interakce probíhající po dopadu ...
 • Segmentace v mikroskopických obrazech z rostlinných preparátů 

  Vlk, Jaroslav
  Práce studuje vlastnosti mikroskopických obrazů a následně tyto vlastnosti uplatňuje při segmentaci obrazu. Práce se snaží využívat hlavně jednodušší metody zpracování obrazu. Zároveň se zabývá metodami pro předzpracování ...
 • Senzorový systém pro mobilní robot 

  Juhás, Miloš
  V bakalárskej práci sú spracované základné teoretické poznatky potrebné pri návrhu senzorového systému pre malého mobilného robota a navrhnutý vlastný senzorový systém. Práca popisuje princíp činnosti taktilných, ...
 • Signalizace technologie IP Multimedia Subsystem 

  Čech, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je popsat signalizaci při komunikaci pomocí technologie IP Multimedia Subsystem. První část se zaměřuje na popis samotné technologie, součástí její architektury a používaných protokolů. Další ...
 • Simulace datových sítí v OMNeT++ 

  Závodný, Ondřej
  Obsahem práce je prozkoumat možnosti simulace datových sítí v simulačním prostředí OMNeT++, za využití nástavby INET framework a za dodržení standardů 802.3(ethernet) a 802.11(Wi-Fi). V daném prostředí bude simulován ...
 • Simulace pokročilých funkcí řízení přístupu v bezdrátových sítích 

  Uher, Václav
  Práce se zabývá ověřováním metod zajištění kvality služeb a mobility v bezdrátových sítích pomocí programu OPNET Modeler. Je zkoumána možnost úpravy linkového mo-delu za účelem dosažení kvalitnějších služeb v porovnání s ...
 • Simulace použití solárních článků v elektromobilech 

  Obadal, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou výroby a využití elektrické energie v elektromobilech pomocí fotovoltaických článků. V této práci je uveden model fotovoltaického systému složeného ze tří fotovoltaických polí umístěných ...
 • Simulace sítí UMTS v prostředí Opnet Modeler a fungování skutečné sítě 

  Kuchár, Peter
  Teoretický úvod obsahuje historický prehžad mobilných sietí. V druhej časti je podrobne popísaná štruktúra siete UMTS a následne rozpracovanie teoretických okruhov zadania. Ako prvý je rozpracovaný popis a charakteristika ...
 • Simulační model bezdrátové sítě 802.11 v NS 2 

  Botta, Miroslav
  Práca sa vo všeobecnosti zaoberá simuláciou jednoduchých bezdrôtových sietí v nástroji Network Simulator 2. V prvej časti pojednáva o Wi-Fi sieťach, približuje jednotlivé typy týchto sietí ako aj ich štandard 802.11 a jeho ...
 • Simulátor leteckého motoru (Engine simulator) - návrh HW 

  Starosta, Michal
  STAROSTA, Michal . SIMULÁTOR LETECKÉHO MOTORU (ENGINE SIMULATOR) – NÁVRH HW Bakalárská práce. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta elektrotechniky a komunikacních technologií, 2009. 51 s., Vedoucí práce.: Ing. ...
 • SIP klient pro Windows Mobile 

  Regueyra, Philip
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového klienta, který bude schopen provádět telefonní spojení prostřednictvím paketové sítě. K tomuto účelu je využit signalizační protokol SIP společně s ...
 • Sledování hmotnostních změn pomocí piezoelektrického rezonátoru 

  Kužílek, Jakub
  Práce se zabývá návrhem nové cely pro měření hmotnostních změn s vysokou přesností pomocí křemenných krystalových mikrovah QCM. Nová cela je určená pro krystalové rezonátory s průměrem 14mm, které jsou vyráběny v ČR a ...
 • Sledování koncentrace vzdušných iontů 

  Pončík, Vlastimil
  Elektrointové mikroklima je součástí atmosféry, je tvořeno negativními a pozitivními ionty s různou pohyblivostí a velikostí. Je prokázáno působení iontů na organismus člověka, počet kladných a záporných iontů ve vzduchu ...
 • Sledování pohybujících se objektů 

  Bradáč, František
  Předmětem této semestrální práce je nalezení a implementace metod pro detekci objektů v zorném poli kamery, zaznamenání jejich trajektorie a predikce jejich polohy. Vytvořené metody jsou kombinací několika přístupů k řešení ...
 • Sledování trajektorie 

  Sedlařík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem sledování trajektorie. K úspěšnému splnění úkolu je vhodné mít k dispozici kvalitní videa. Je tedy nutné soustředit se na jejich správné snímání a předzpracování. Jednou z nejzákladnějších ...
 • Snímač tlaku vytvořený strukturou 3D 

  Hanus, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tlaku vytvořeného pomocí struktury 3D. Snímač tlaku převádí tlak na lépe měřitelnou veličinu, která se dále zpracovává. Snímání tlaku se provádí nejčastěji kapacitně, tenzometricky ...
 • Snímání a zpracování akustických signálů technologií B Format 

  Kurc, David
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na systém snímání a zpracování akustických signálů nazvaný Ambisonie. Popisuje jednotlivé fáze v řetězci zpracování akustického signálu tímto systémem. Zejména se zabývá technologií B-format, ...