Now showing items 471-490 of 609

 • Technické řešení fotovoltaické elektrárny 

  Gajdošík, Ivo
  Dokument pojednává o využití fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. V první části práce pojednává o slunečním záření dopadajícím na Zemi, resp. na území ČR. Další část zahrnuje vývoj fotovoltaiky od úplných ...
 • Technologie pokovování otvorů v laboratorní výrobě desek plošných spojů 

  Holík, Milan
  Cílem této práce je ověření laboratorní metody pokovování otvorů plošných spojů, využívající techniky známe jako SHADOW proces. Jedná se o použití roztoku koloidního grafitu pro zvodivění stěn vrtaných otvorů a tím umožnit ...
 • Technologie pro zajištění kvality služeb v IP sítích a jejich vzájemná spolupráce 

  Oujezský, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá souhrným popisem jednotlivých způsobů a technologií k zajištění kvality služeb v IP sítích. Zejména je orientována na architektury IntServ a DiffServ a jejich možnými způsoby vzájemné ...
 • Technologie Real-Time Data Exchange a její využití 

  Meluzín, Ivo
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor technologie Real-Time Data Exchange. Jsou zmíněny možnosti využití vývojového kitu TMS320C6416 DSK společnosti Texas Instruments, jakožto prostředku pro zpracování signálu za pomocí ...
 • Telecommunication Education Environment and its Optimal Usage 

  Al Salman, Ahmed Nasser M
  Students in introductory communication theory classes can benefit from a well-planned laboratory component. Such that TIMS lap equipments which can handle a wide variety of experiments ranging from analog baseband to ...
 • Tenké vrstvy oxidu wolframového pro elektrochromní součásti 

  Jakubis, Ivan
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou elektrochromizmu a problematikou nanášacej metódy elektrodepozície. Pomocou elektrodepozície sú vytvárané tenké elektrochromické vrstvy oxidu volfrámového (WO3) na sklenené substráty ...
 • Tepelná ochrana elektrického stroje 

  Němec, Martin
  Práce se zabývá v prvé části návrhem ochrany pro jednofázový motor. Dále pak rozložením teploty v motoru, tato kapitola je důležitá z hlediska volby ochrany s termistorovým čidlem. V následujících kapitolách je popsáno ...
 • Teplotní stabilita naprašovaných vrstev oxidu yttria 

  Kršňák, Jiří
  Tato práce se zabývá chováním naprášené tenké vrstvy oxidu yttria po teplotním namáhání. V rámci řešení byly deponovány tenké vrstvy oxidu yttria na křemíkové substráty, které byly vystavovány různým cyklům teplotního ...
 • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

  Vysoudil, Ladislav
  Zadáním této práce je navrhnout konstrukční řešení termoakustického snímače a experimentálně ověřit jeho funkci pro testování intenzity ultrazvuku diagnostických systémů. Dále pak změřené výsledky porovnat s měřením pomocí ...
 • Termočlánkový simulátor 

  Nermut, Martin
  NERMUT, M. Termočlánkový simulátor. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 62 s. Pedagogický vedoucí bakalářské práce Ing. Stanislav Klusáček. Konzultant Ing. Miroslav ...
 • Termodynamický cyklus 

  Zatloukal, Oto
  Tato práce je zaměřena na studium termodynamických dějů a z nich sestávajících cyklů, zejména cyklu sestávajícího ze dvou izotermických a dvou izochorických dějů. Dále je proveden matematický model tohoto cyklu a jeho ...
 • Termoelektrické zařízení s Peltieriho články 

  Klír, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje popis jednotlivých prvků biologického termostatu. Je zde popsán termoelektrický jev a Peltierův článek, který ho využívá. V textu jsou popsány nejčastější způsoby měření teploty. Pro její ...
 • Testování a měření EMC 

  Bartoň, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility v celé její šíři, jak po stránce technické tak i biologické. V této práci jsou rozebrány jednotlivé legislativní požadavky a předpisy EMC. ...
 • Testování distanční ochrany 

  Řehoř, Jiří
  V bakalářské práci testování distanční ochrany se nejdříve charakterizuje význam ochrany, její požadavky a zařazení. Dále se zabývá principem její funkce, popisováním jednotlivých členů distanční ochrany a porovnáváním ...
 • Testování ochrany transformátoru 

  Judas, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo chránění transformátoru, konkrétně pak rozdílová ochrana transformátoru, její princip funkce, stabilizace a vypínací charakteristika. Byl navrhnut způsob měření vypínací charakteristiky ochrany ...
 • Testování zdravotnických přístrojů z hlediska elektrické bezpečnosti. 

  Šubarda, Jiří
  Zdravotnický přístroj musí být vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče; vhodnost zdravotnického přístroje pro určený účel použití musí být ověřena zkouškami z hlediska elektrické bezpečnosti. Odborné hodnocení ...
 • Toleranční analýza filtrů s CDTA 

  Miksl, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na toleranční a citlivostní analýzu filtrů s prvky CDTA. První část práce je věnována teorii a základním vlastnostem filtrů. Poté se práce zabývá aktivními prvky v proudovém módu, které jsou ...
 • Trojrozměrný model zubového alternátoru v programu 3D studio MAX 

  Vališ, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá novinkami v poslední verzi 3ds Max. To je verze 9. Základní problematikou zubového alternátoru a následně vytvořením modelu a animace tohoto zubového alternátoru. Pro alespoň lehce ...
 • Tunelování multicastových dat 

  Stodůlka, Stanislav
  Tento dokument se zabývá vyvsvtlením pojm ve smrování multicastových dat a jejich tunelování sítí. Dále také vývojem aplikace v jazyce Java pro otestování unicastového a multicastového posílání dat sítí. Aplikace jsou na ...