Now showing items 495-514 of 609

 • Uhlíkové materiály pro alternativní zdroje elektrické energie 

  Tichý, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem uhlíkových materiálů a jejich použitím pro alternativní zdroje energie. Cílem práce byla příprava elektrod s různými uhlíkovými materiály a proměření jejich vlastností. Teoretická část ...
 • Ultrazvukové odstraňování zubního kamene 

  Novotný, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se se základními metodami odstraňování zubního kamene. První část této práce je zaměřena na vznik zubního kamene, jeho tvorbu a jeho účinky. Jelikož je kladen důraz na metody využívající ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Šimák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a elektrickým zapojením jednoduchého ultrazvukového indikátoru toku krve, kterým lze získat neinvazním způsobem informaci o rychlosti toku krve. Tento přístroj byl navržen pro snímání ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Vožda, Michal
  Tato práce se zabývá dopplerovskými metodami měření průtoku krve cévami a návrhem jednoduchého indikátoru s kontinuální vlnou pro kmitočet 4 MHz a intenzitu ultrazvuku 100 mW/cm2. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých ...
 • Univerzální časovací zařízení 

  Kobza, David
  Seznámení se základními vlastnostmi a požadavky na časovací zařízení. Funkce zařízení. Návrh základní řídící jednotky s popisem základních obvodu, součástek a schémat. Linkové a bezdrátové propojení řídící a indikační ...
 • Určování vah spojů směrovacích protokolů v bezdrátových senzorových sítích 

  Dušek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi z pohledu směrovacích protokolů a metriky. Je zde popsán obecný pohled na tyto sítě a jejich srovnání s IP sítěmi. Dále jsou popsány některé skupiny protokolů ...
 • USB multimetr s mikroprocesorem 

  Samek, Martin
  Tématem mé semestrální práce je návrh multimetru a jeho následné propojení pomocí sběrnice USB. Při návrhu multimetru byla snaha o využití minimálního počtu součástek při zachování dobré ochrany proti špatnému použití v ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Jurča, Ondřej
  Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce, jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Sláma, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočty dlouhých vedení 400 kV. Hlavním úkolem je zjištění parametrů na začátku vedení, pokud známe parametry na konci vedení pro různé účiníky odběru. Je zde také pojednáno obecně o metodách ...
 • Účinky klimatických činitelů na vlastnosti oligobutadienů 

  Baťa, David
  Bakalářská práce se zabývá sledováním vlastností dielektrického materiálu ve střídavém elektrickém poli. Jsou prostudovány elektrické vlastnosti různých druhů kapalných oligobutadienů, včetně jejich praktických aplikací. ...
 • Účinky vícefaktorového namáhání na vlastnosti elektroizolačních materiálů 

  Kučera, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu relativní vlhkosti prostředí a elektrického a kombinovaného namáhání na dielektrické vlastnosti drážkové izolace ISONOM NMN. Zkoumány jsou především obě složky komplexní permitivity ...
 • Úprava obecného stereo páru obrazů do jednoduché stereo geometrie 

  Peloušek, Jan
  Tato práce pojednává o základech epipolární geometrie, vysvětluje způsob automatické detekce korespondujících bodů, popisuje principy tvorby fundamentální matice a konečně tvorby mezilehlého pohledu. Dále jsou zde popsány ...
 • Úzkopásmové filtry pro signály EKG 

  Strouhal, Adam
  Cílem této práce je odfiltrování nejčastějšího typu rušení v EKG signálech, síťového brumu a driftu. Zabývá se návrhem a realizací lineárních filtrů typu FIR a IIR v prostředí Matlab. Pro realizaci FIR filtrů jsou použity ...
 • Úzkopásmový přenos dat po energetických sítích 

  Valenta, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá převážně úzkopásmovým přenosem dat po energetických sítích nízkého napětí. Nejprve jsou rozebrány možnosti, které nám úzkopásmový přenos dat po silových vedeních přináší, dále pak druhy šumů, ...
 • Vektorové řízení synchronního stroje 

  Rajchman, Zbyněk
  Cíl této práce je popsat matematický model synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) použitím (d-q osy). D-q model PMSM byl vytvořen na rotorové soustavě souřadnic, to je provedeno převedením trojfázových napětí ...
 • Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen 

  Kulíř, Tomáš
  Tato bakalářská práce, která nese název Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen, pojednává o operačním systému GNU/Linux a jeho distribucích. Zabývá se také virtualizací na serveru nebo na stolním počítači, zejména podrobně ...
 • Virtuální přístroj pro experimentální ultrazvuková měření 

  Dufek, Ladislav
  Tato bakalářská práce pojednává o využití virtuálního přístroje (VI) vytvoře-ného v prostředí LabVIEW, k měření ultrazvukových měničů, zejména jejich frek-venční charakteristiky. Stručně popisuje základy ultraakustiky a ...
 • Vizualizace Petriho sítí na Power Panelu 

  Krechler, Michal
  KRECHLER, M. Vizualizace Petriho sítí na Power Panelu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 75 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Luděk Chomát. V práci se řeší ...
 • Vícepásmová anténa pro bezdrátovou počítačovou komunikaci 

  Večeřa, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu planárních PIFA antén pro dvoupásmový provoz. Dvě z této skupiny antén jsou detailněji prostudovány a modelovány v program Zeland IE3D s cílem navrhnout je pro kmitočtová pásma ...
 • Vlastnosti ultrazvukového zařízení pro směrově orientovaný přenos zpráv 

  Klíma, Martin
  V práci jsou zkoumány vlastnosti zařízení pro prostorově selektivní šíření akustického signálu s využitím ultrazvukového nosného kmitočtu. Dále je uveden souhrn dostupných informací týkajících se této problematiky. Součástí ...