Now showing items 509-528 of 609

 • Vektorové řízení synchronního stroje 

  Rajchman, Zbyněk
  Cíl této práce je popsat matematický model synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) použitím (d-q osy). D-q model PMSM byl vytvořen na rotorové soustavě souřadnic, to je provedeno převedením trojfázových napětí ...
 • Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen 

  Kulíř, Tomáš
  Tato bakalářská práce, která nese název Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen, pojednává o operačním systému GNU/Linux a jeho distribucích. Zabývá se také virtualizací na serveru nebo na stolním počítači, zejména podrobně ...
 • Virtuální přístroj pro experimentální ultrazvuková měření 

  Dufek, Ladislav
  Tato bakalářská práce pojednává o využití virtuálního přístroje (VI) vytvoře-ného v prostředí LabVIEW, k měření ultrazvukových měničů, zejména jejich frek-venční charakteristiky. Stručně popisuje základy ultraakustiky a ...
 • Vizualizace Petriho sítí na Power Panelu 

  Krechler, Michal
  KRECHLER, M. Vizualizace Petriho sítí na Power Panelu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 75 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Luděk Chomát. V práci se řeší ...
 • Vícepásmová anténa pro bezdrátovou počítačovou komunikaci 

  Večeřa, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu planárních PIFA antén pro dvoupásmový provoz. Dvě z této skupiny antén jsou detailněji prostudovány a modelovány v program Zeland IE3D s cílem navrhnout je pro kmitočtová pásma ...
 • Vlastnosti ultrazvukového zařízení pro směrově orientovaný přenos zpráv 

  Klíma, Martin
  V práci jsou zkoumány vlastnosti zařízení pro prostorově selektivní šíření akustického signálu s využitím ultrazvukového nosného kmitočtu. Dále je uveden souhrn dostupných informací týkajících se této problematiky. Součástí ...
 • Vliv aditiv na vlastnosti elektrodových hmot pro alkalické akumulátory 

  Fusek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu pojiv na vlastnosti kladné elektrody alkalických akumulátorů. Aditivem použitým na niklové elektrodě byl kobalt. V praktické části práce je popsán postup odleptávání niklové ...
 • Vliv atmosférických turbulencí na intenzitní profil laserového svazku 

  Císař, David
  Optické bezkabelové spoje poskytují přirozenou alternativu k mikrovlnným a kabelovým systémům. Tato technologie je použita pro optické spoje mezi pozemními stanicemi a také mezi platformami ve vysokých výškách (HAPs). ...
 • Vliv fyzické zátěže na barorecepční reflex 

  Szöllösi, Tomáš
  Témou mojej bakalárskej práce je zoznámenie sa s problematikou vplyvu fyzickej záťaže na barorecepčný reflex, vytvorenie meracieho protokolu a realizácia samotného merania. V tejto práci som preštudoval ako fungujú ...
 • Vliv koncových skupin kapalných oligobutadiénů na dielektrická spektra 

  Vilhelm, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává a sleduje základní vlastnosti oligobutadiénů KRASOL LB od firmy Sartomer a jeho funkčních koncových skupin. Zkoumání probíhá dielektrickou relaxační spektroskopií za použití elektrodového systému ...
 • Vliv kovových předmětů na odchylky měřené intenzity elektromagnetického pole ERS generátoru 

  Major, Jan
  Bakalářská práce pojednává o vlivu kovových předmětů na odchylky měřené intenzity elektromagnetického pole ERS generátoru. V práci jsou ukázány možnosti modelování šíření a odrazu elektromagnetické vlny od reflektoru nebo ...
 • Vliv montáží na kvalitu kabelážních systémů 

  Dočkal, Martin
  V první části je zmíněno, co je vlastně strukturovaná kabeláž. Její vznik, z čeho a proč se vyvinula. Historie, kdy se nejdříve používali nesymetrické koaxiální kabely, které byly časem nahrazeny symetrickými kabely. U ...
 • Vliv nastavení parametrů řízení provozu na efektivnost technologie DiffServ 

  Ludvíček, Pavel
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou zajištění kvality služeb v IP sítích a zaměřit se zejména na technologii Diffserv a mechanismus třídění paketů na hraničních směrovačích této technologie. V simulačním ...
 • Vliv optických spojů na útlum optické trasy 

  Winkler, Aleš
  V dnešní době používaná metalická vedení již nesplňují požadavky vysokých nároků na kapacitu a rychlost vedení, a proto se stále více využívá nových, moderních optických vedení. Tato práce se zabývá třemi základními druhy ...
 • Vliv příměsí v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla. 

  Svoboda, Marek
  Olověné akumulátory v hybridních elektrických vozidlech (HEV) pracují v režimu PSoC (Partial State of Charge). Právě v tomto režimu dochází k novým mechanizmům poruch. Tyto mechanizmy jsou dávány do souvislosti s nevratnou ...
 • Vliv stáří a skladování na výstupní odezvu amperometrických senzorů 

  Kovařík, Lukáš
  Práce se zabývá vlivem stárnutí a skladování na výstupní odezvu amperometrických senzorů vyrobených tlustovrstvou technologii. Po úvodních kapitolách v nichž jsou popsány vlivy působící na výstupní odezvu senzoru, obecně ...
 • Vliv útlumu optického vlákna na přenosovou kapacitu optických tras 

  Žák, Ondřej
  Podstatou této práce je vytvoření komplexního pohledu na problematiku optického útlumu. Práce postupně vysvětluje mechanismy optického útlumu a charakterizuje jeho spektrální závislost. Popisuje základní složky optického ...
 • Vodivé propojení keramiky s FR4 v 3D struktuře 

  Pelc, Miroslav
  Předkládaná práce se zabývá vodivým propojením keramických substrátu s FR4 do trojrozměrných struktur. Jako konkrétní aplikace, byl na keramický substrát vytvořen vysokofrekvenční zesilovač, za účelem ověření vlastností ...
 • Vodoznačení digitálních obrazů 

  Šujan, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vodoznačení digitálních statických obrazů ve frekvenční oblasti. Jedná se o přidání tajné informace do originálních dat takovým způsobem, aby byla originální data ovlivněna co ...
 • Vybrané algoritmy správy barev 

  Karásek, Michal
  Bakalářská práce se věnuje vybraným algoritmům správy barev. V první části poukazuje na základy samotného vnímání barvy a vysvětluje velmi důležitý pojem -- barevná událost. Dále sleduje problematiku využití barev v počítači ...