Now showing items 570-589 of 609

 • Webová aplikace pro správu učebny 

  Bartoňová, Veronika
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem a realizací webového rozhraní pro vzdálenou správu telefonních přístrojů. Pro realizaci tohoto projektu bylo zvoleno vývojové prostředí jazyka PHP a databázový systém MySQL. ...
 • Webová aplikace pro srovnání algoritmů pro kompresi obrazů 

  Šanda, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace pro vzájemné porovnání originálního a zkreslených obrázků, které jsou znehodnoceny ztrátovou kompresí. Obrázky mohou být posuzovány jak visuálně, tak dle parametrů k nim ...
 • Webová aplikace pro testové hodnocení 

  Janů, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro testové hodnocení. Aplikace plní funkci webové učebnice, kde si studenti mohou ověřit nabyté znalosti formou testu. Aplikace je koncipována tak, aby k její administraci ...
 • Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí 

  Maňák, Jiří
  Tato práce pojednává o návrhu simulačního modelu bezdrátové senzorové sítě v prostředí Castalia se zaměřením na energetickou spotřebu senzorových uzlů za použití komunikačních jednotek Mica2 a MicaZ. Popisuje základní práci ...
 • Zabezpečovací systém s hlášením na mobilní telefon 

  Novák, Petr
  Cílem této práce je vytvořit Elektronický zabezpečovací systém, který by bylo možno použít jednak v trvale, či dočasně obývaných prostorech, případně i v automobilech. Výhodou tohoto systému je možnost tichého poplachu, ...
 • Zabezpečovací zařízení domu nebo bytu řízené mikroprocesorem 

  Kozák, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečovacích systémů používaných v domech nebo bytech. Obsahuje popisy a principy nejpoužívanějších senzorů určených pro detekování zloděje, ale také ochranu bytu před požárem. Je zde ...
 • Zabezpečovací zařízení s přenosem informací pomocí mobilního telefonu 

  Letocha, René
  Tématem mé bakalářské práce je jistý druh zabezpečovacího zařízení, které je schopno na základě vyhodnocených podmětů varovat či informovat přednastaveného uživatele pomocí mobilního telefonu. Systém umí nejen varovat ...
 • Zajištění kvality služeb v UMTS síti 

  Nesveda, Marek
  Bakalářská práce pojednává o zajištění kvality služeb v UMTS sítích (Universal Mobile Telecommunications System). Sestává z teoretické a praktické části. V první, teoretické části nejprve popisuje zajištění kvality služby ...
 • Zaměřování kabelových poruch a trasování kabelů 

  Marek, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku trasování kabelů uložených v zemi. Určení jejich hloubky. Předměření místa poruch na kabelech a určení jejich přesného místa. Dává přehled o různých metodách trasování a zaměření ...
 • Zapojení kondenzátorového mikrofonu s využitím FM modulace 

  Lapáček, Petr
  V bakalářské práci se zabývám vlastnostmi elektrostatických měničů. Dále jsem popsal teoretické poznatky z okruhu FM modulací a rozladitelných krystalových oscilátorů. Pokusil jsem se navrhnout koncepci zapojení kondenzátorového ...
 • Zařízení pro dálkové ovládání terčů 

  Tkáč, Stanislav
  Úkolem této práce je vymyslet a zhotovit funkční zařízení, které má za úkol sepnout vždy jen jeden z několika (38 až 55) elektromagnetických ventilů. Ventil, který má být sepnut se volí buď z tlačítkové klávesnice, nebo z ...
 • Základni metody pro potlačování šumu v akustických signálech 

  Ševela, Martin
  Práce hodnotí kumulační metody zvýrazňování signálu v šumu a metody inverzní filtrace při rekonstrukci zkresleného signálu, na základě testování ve vytvořeném programu. Jejich výhody a nevýhody při nasazení v akustických ...
 • Základní metody reflektometrie 

  Kovář, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o fyzikální metodě s názvem reflektometrie a její aplikaci k detekci poruch na vedeních a následnou klasifikaci. Práce popisuje možnost aplikovat metodu jak na koaxiální tak i na optické ...
 • Základní měřící techniky magnetické rezonance 

  Toufarová, Tereza
  Tato práce pojednává o základních principech magnetické rezonance. Popisuje tento jev z pohledu kvantové mechaniky a z pohledu klasické fyziky. Oba dva přístupy se značně liší, ale ke kompletnímu popisu jevu je potřeba ...
 • Zálohový napájecí zdroj UPS se solárním panelem 

  Kreysa, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací záložního napájecího zdroje UPS se solárním panelem. Celý systém bude sloužit pro napájení měřící radarové stanice, bez možnosti získání další elektrické energie z ...
 • Záložní zdroj (UPS) 

  Suchý, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na téma Záložní zdroj (UPS), název je odvozen z anglické použité zkratky Uninterruptible Power Supply neboli zdroj nepřetržitého napájení. Současná doba vyžaduje v mnoho odvětvích nepřetržitou ...
 • Záložní zdroj (UPS) 

  Junek, Michal
  Práce je zaměřena na problematiku kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie z rozvodné sítě. Jsou zde popsána možná řešení, která dokáží omezit, případně zcela odstranit jevy související s nekvalitní dodávkou ...
 • Záložní zdroj energie (UPS) 

  Podal, Pavel
  Tato práce pojednává o záložních zdrojích napájení, jejich návrhu a konstrukci. Cílem této práce je seznámit čtenáře s rozdělením záložních zdrojů energie UPS v závislosti na zařízení, pro které mohou být použita. Rozhodující ...
 • Záporná elektroda pro alkalické akumulátory na bázi zinku 

  Prchal, Jiří
  Předmětem práce je zkoumání a příprava elektrochemicky stálé zinkové elektrody v silně alkalickém prostředí pro využití v Ni-Zn akumulátorech. Tento systém se vyznačuje nízkým ekologickým dopadem na životní prostředí, vyšší ...
 • Záznamník událostí v reálném čase 

  Nezval, Tomáš
  V tomto bakalářském projektu se zabývám návrhem a konstrukcí zařízení pro ukládání maximálně 8-mi bitové informace na paměťovou kartu SD/MMC. Základní problémy jsou ukládání dat na paměťovou kartu pomocí mikroprocesoru PIC ...