Now showing items 224-243 of 612

 • Měření teploty v řídicím systému TZB 

  Březík, Petr
  Dokument pojednává o měření teploty v domě, pro klimatizaci, řízeném mikrokontrolérem. V první části je popsán celkový systém a možný návrh budoucího řešení. V druhé části je zpracován teoretický rozbor nejpoužívanějších ...
 • Měření vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů 

  Kaňa, Leoš
  V rámci zefektivnění měření vlastností tranzistorů, ať už unipolárních (FET) nebo bipolárních (BJT), v laboratorních podmínkách a tím jejich lepší pochopení v rámci probírané látky, je žádoucí mít k dispozici pracoviště ...
 • Měření vlastností optických systémů 

  Vrábel, Miroslav
  Tato práce obsahuje základní přehled a popis zobrazovacích systémů. Představuje problémy, které postihují reálný optický systém. Seznamuje s vhodným způsobem popisu optických systémů. Nabízí testy vhodné na ověření parametrů ...
 • Měření vlastností ultrazvukových měničů pomocí LabView 

  Šikula, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovými měniči, které se využívají v ultrazvukové technice. Cílem práce je seznámení se s vlastnostmi a parametry ultrazvukových měničů. V práci je provedeno měření frekvenční ...
 • Měření vodivosti kapalin 

  Maceška, Radek
  Popis měření vodivosti kapalin. Popis různých druhů snímačů vodivosti kapalin. Výpočet konstanty čtyřelektodové sondy Tetragon 325. Závislost vodivosti kapalin na frekvenci, elektrickém proudu a teplotě.
 • Měřicí pracoviště rezistivity pro kompozitní materiály 

  Kucharčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměří na vytvoření měřicího pracoviště kompozitních materiálů. Na pracovišti bude zkoumat vlastnosti jednotlivých alotropních modifikací uhlíků. Pomocí sestrojeného pracoviště bude měřena rezistivita ...
 • Měřicí systém s připojením na internet 

  Dobrovolný, Petr
  Práce se zabývá měřením a distribucí dat pomocí mikrokonroléru ATMega64. Připojení měřicího systému do komunikační sítě je pomocí Ethernetového řadiče ENC28J60. Pro přenos dat k uživateli jsou využity komunikační protokoly ...
 • Měřič pro neinvazivní měření krevního tlaku 

  Komárek, Zbyněk
  Předmětem mé práce bude popsat neinvazivní metody pro měření krevního tlaku a uvést jejich výhody a nevýhody. Jednotlivé metody budu porovnávat z hlediska funkce, přesnosti a reprodukovatelnosti měření. Předmětem této práce ...
 • Měřič síly větru 

  Kašpárek, Martin
  Tato práce pojednává o principech měření síly větru. Jsou zde rozebrány moţnosti, jak lze sílu větru měřit, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých principů. Na základě jednoho z principů je navrţen bateriově napájený ...
 • Mikropočítačový termostat I 

  Valíček, Josef
  Cílem bakalářské práce bylo vypracovat ideový návrh mikropočítačově orientovaného pokojového termostatu, použitelného k regulaci teploty v domech nebo bytech. V návrhu pokojového termostatu jsou zohledněny požadavky na ...
 • Mikropočítačový termostat II 

  Paděra, Zdeněk
  Cílem této práce byl ideový návrh mikropočítačově orientovaného pokojového termostatu použitelného pro regulaci teploty v rodinném domě nebo bytu. Jedná se o celkový návrh všech vlastností a funkcí pokojového termostatu, ...
 • Mikroprocesorem řízené zabezpečovací zařízení 

  Machek, Ondřej
  Práce řeší problematiku zabezpečení objektů pomocí zabezpečovacích ústředen. Práce se zabývá návrhem zabezpečovacího zařízení a softwarového vybavení pro zabezpečovací ústřednu. MACHEK, O. Mikroprocesorem řízené zabezpečovací ...
 • Mikroprocesorový systém pro řízení robota 

  Novotný, Peter
  Táto práca sa zaoberá riadením modelu priemyselného manipulátoru pomocou mikroprocesorového systému. Prvá časť sa venuje oboznámeniu s problematikou riadenia manipulátorov a fungovania servomotorov. Druhá časť obsahuje ...
 • Model plošného rozložení optické intenzity ve svazku 

  Wintr, Aleš
  Cílem této práce bylo nejdříve seznámení se s popisem optického svazku, šířícího se volným prostorem a s jeho základními parametry a charakteristikami. V teoretické části této práce byly vytvořeny programy, které zobrazují ...
 • Model výtahu s rozhraním AS-Interface 

  Žůrek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu výtahu řízeného pomocí sériové průmyslové sběrnice AS-Interface. V úvodu práce jsou uvedeny základní teoretické znalosti potřebné pro uvedení čtenáře do problematiky. Jedná ...
 • Modelování dielektrických vlnovodů 

  Šikl, Tomáš
  Dielektrické vlnovody nabízejí přirozenou alternativu k vlnovodům kovovým. Těchto vlnovodů se v dnešní době převážně využívá v optoelektronické technice. Tématem práce je sjednocení poznatků o buzení těchto vlnovodů a popis ...
 • Modelování hemodynamické odezvy na neuronální aktivitu 

  Bartoň, Marek
  Tato bakalářská práce popisuje vztahy mezi neuronální aktivitou a metabolismem mozku, dále se zabývá modelováním mozkové krevní dynamiky pro účely fMRI, porovnává několik vybraných modelů a prezentuje výsledky analýz dat ...
 • Modelování systému UMTS 

  Predajňa, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá modelovaním systému UMTS v downlinku v programe MatLab. Je zameraná na spracovanie signálu vo fyzickej vrstve a sleduje vplyv nastavenia jednotlivých parametrov na chybovosť BER pri prenose ...
 • Modelování tepelných okruhů pomocí objektových metod 

  Holcman, Tomáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření programátorské knihovny v některém objektově orientovaném programovacím jazyce, která by měla usnadnit výpočty termodynamických schémat. Úvodní část bakalářské práce se zabývá ...