Now showing items 302-321 of 612

 • Nízkofrekvenční výkonový zesilovač 2 x 50 W 

  Skalický, Pavel
  Tématem mé bakalářské práce je návrh nízkofrekvenčního výkonového zesilovače 2 x 50 W/4, pracujícího ve třídě AB, s korekčním předzesilovačem se sterofonním výstupem. Jedná se o standartní řešení koncového stupně ve ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač pro dva satelity a subwoofer ve třídě AB 

  Cupák, Jan
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě AB. Dále se zabývá doplněním koncového zesilovače dalšími funkčními bloky a to předzesilovače, korekčního zesilovače a aktivní výhybky. ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač ve třídě D s PWM modulací 

  Arvai, Luboš
  Tato práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního zesilovače pracujícího ve třídě D s výkonem 2x20 W. V úvodu je stručně popsán princip funkce zesilovačů pracujících ve třídě D. Následuje blokové schéma navrhovaného zesilovače ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 8,4 GHz 

  Svoboda, Libor
  Tato práce se zabývá možnostmi návrhu a realizace nízkošumového mikrovlnného zesilovače pro pásmo X. V první části je tato problematika řešena na teoretické úrovni. Je tedy proveden podrobný rozbor mikropáskového vedení a ...
 • Nízkoteplotní palivové články 

  Zelený, Miroslav
 • Nízkoteplotní vodíkové palivové články 

  Kazda, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na nízkoteplotní palivové články a jejich použití v automobilech a mobilních aplikacích. V teoretické částí projektu je popsán rozvoj palivových článků v posledních letech i historicky, dále ...
 • Nové možnosti a trendy v oblasti elektronického vyučování 

  Šprta, Vlastimil
  Tato bakalářská práce navazuje na semestrální projekt, ve kterém jsem se převážně zabýval pojmem e-learning jako takovým. Jelikož e-learning je pojem velmi široký a v odborném světě neustále dochází k jeho transformacím, ...
 • Objektové programování v LabVIEW 8.5 

  Roháč, Josef
  Cílem této práce je objasnit a seznámit uživatele s problematikou objektového programování v LabVIEW verze 8.5. V úvodu nastíní princip LabVIEW jako takového a připomene, kdy bylo objektové programování poprvé implementováno ...
 • Obslužný SW pro analyzátor HP89410A 

  Jemelka, Ondřej
  Cílem práce je shrnout možnosti a využití spektrálního analyzátoru jako záznamníku krátkodobých signálů a jejich spektrální analýzu v prostředí LabView. Práce pojednává o principech a výhodách spektrální analýzy. Produktem ...
 • Ochrana samočinným odpojením od zdroje 

  Leitner, David
  Tato práce si klade za cíl objasnit princip ochranného opatření automatické odpojení od zdroje, které je jedním ze základních opatření pro zajištění bezpečnosti v elektrických instalacích nízkého napětí nového vydání české ...
 • Operacni zesilovač CMOS pracující v rozsahu napájecích napětí 

  Buček, Vladimír
  Cílem této práce bylo seznámit se s návrhem operačního zesilovače technologií CMOS. Nejdříve byla analyzována struktura tranzistorů PMOS a NMOS, díky kterým jsme mohli postupně navrhovat jednotlivé bloky operačního zesilovače. ...
 • Oprava shluků chyb v digitálních přenosech Berlekamp -Preparatovými kódy 

  Pfudl, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje konkrétní skupině systematických konvolučních kódů na opravu shlukových chyb. Do této skupiny kódů patří i kód Berlekamp-Preparatův. Práce počítá se základními znalostmi čtenáře v oblasti ...
 • Optické příjimače s moderními obvody 

  Matyáš, Petr
  Cílem práce bylo vyhledat ve firemní literatuře vhodný obvod pro konstrukci optického přijímače, pro signál s analogovou modulací. Šířka přenášeného pásma měla dosáhnout 100 MHz. Po vyhledání vhodného obvodu se měl sestavit ...
 • Optimalizace bezdrátových sítí proti napadení 

  Řezníček, Martin
  Práce se zabývá návrhem bezdrátové sítě a problémů týkající se této technologie. V teoretické části se zabývá seznámení se sítí, použité technologie bezpečnosti a návrhu bezdrátové sítě. V praktické části je popsána simulace ...
 • Optimalizace parametrů při měření magnetické susceptibility technikami NMR 

  Pinkava, Jan
  Tématem bakalářské práce je měření magnetické susceptibility technikami nukleární magnetické rezonance. Různé materiály v silném magnetickém poli toto pole ovlivňují a deformují. Velikost a tvar deformace způsobuje ...
 • Optimalizace procesu strojního pájení vlnou 

  Procházka, Martin
  Tato práce se zabývá procesem strojního pájení vlnou a jeho optimalizací. Seznamuje nás s pájením vlnou a popisuje jeho dílčí části. Dále je zde popsáno rozdělení tavidel a jejich vlastnosti. V praktické části je popsáno ...
 • Optimalizace procesu výroby DPS 

  Schnederle, Petr
  Bakalářská práce popisuje problematiku výroby desek plošných spojů. Je zaměřena především na problematiku výroby 1V a 2V DPS subtraktivní metodou pattern plating a s ní souvisejícími činnostmi. Obsahuje analýzu dvouvrstvé ...
 • Optimalizace reprodukčního řetězce pro poslechové testy 

  Halaš, Rostislav
  Tato práce popisuje základní kroky vedoucí k řešení problému s neuspokojivou reprodukcí nahrávek zvuků, vznikajících při provozu automobilu, v poslechové místnosti hlukové zkušebny firmy Škoda Auto a.s.. Nejprve jsou ...
 • Optoelektronické měřicí metody 

  Kvapil, Antonín
  Práce se zabývá problematikou měření výkonu i složek elektrického a magnetického pole. V práci je proveden rozbor metod pro měření pulsního napětí, proudu a okamžitého výkonu elektromagnetického pulsu. Je navržena metoda ...
 • Optoelektronický senzor polarizačního stavu prošlého světla 

  Bajgar, Aleš
  Biologické tkáně mají rozměr buněk větší než je vlnová délka viditelného světla. Při průchodu světla tkání dochází k Mieovu rozptylu světla a vznikají různé polarizační stavy, které mohou mít vypovídací schopnost o stárnutí ...