Now showing items 337-356 of 612

 • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

  Němec, Jan
  Připojení nových zdrojů elektrické energie do sítě je důležité pro stávající síť z důvodu její zatížitelnosti a dimenzování. Je třeba zhodnotit, zda možnost připojení nového zdroje do sítě je reálná a neohrožující plynulý ...
 • Posouzení vlivu parametrů přístupové sítě UMTS na výkonnost sítě prostřednictvím simulačního prostředí Opnet Modeler 

  Konečný, Zbyněk
  Tato bakalářská práce pojednává o testování vlivu různých parametrů a jejich následném efektu na chování celé přístupové sítě UMTS. Jednotlivé simulace budou prováděny v programu Opnet Modeler, který slouží k testování ...
 • Postranní kanály v kryptografii 

  Budík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou postranních kanálu v kryptografii. Úvodní část popisuje základní členění oboru kryptologie. Dále jsou zmíněné požadavky na kryptografický systém z hlediska bezpečnosti. V další kapitole ...
 • Pracoviště senzorové techniky přístupné pomocí internetového rozhraní 

  Cieslar, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením podpory výuky předmětu "Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy" prostřednictvím vzdáleně řízené laboratoře senzorové techniky. Hlavním cílem je návrh a realizace zařízení, ...
 • Praktické ověření parametrů EMAT snímačů 

  Zlámal, Michal
  Úkolem je seznámení s EMAT snímači, jejich základními vlastnostmi a principem fungování. Doplnění teoretických poznatků získaných v Semestrální praci 1 spočívá na praktickém změření frekvenčních charakteristik budící a ...
 • Preregulátory pro spínané zdroje 

  Gálus, Matej
  Cílem této práce je navrhnout aktivní korektor účiníku – předregulátor pro spínané zdroje. V úvodu práce jsou zhrnuty možné příčíny nízkého účiníku. Jsou popsány rozdíly mezi vlivem lineárních a nelineárních zátěží na ...
 • Prezentace vybraných témat BSIS v prostředí PPT 

  Havlín, Radomil
  Bakalářská práce se zabývá tématy předmětu BSIS, které lze prezentovat pomocí multimediálních a animačních technik v prezentaci. V úvodu jsou uvedena tato témata a jednotlivé metody jejich zpracování. Ve většině případů ...
 • Principy, funkce přepínání a směrování v počítačové síti 

  Dvořák, Pavel
  Tento bakalářská práce se zabývá hlavními principy a funkcemi aktivních síťových prvků. Především je soustředěna na prvek pracující na třetí vrstvě referenčního modelu OSI/ISO, směrovač. Jsou zde popsány jeho hlavní součásti ...
 • Program FEMM - podklady pro výuku v elektronické formě 

  Pešek, Michal
  Práce je zaměřena na seznámení uživatelů s prací v programu FEMM. Ten slouží k řešení dvou rozměrných, nízkofrekvenčních elektromagnetických úloh. Měla by umožnit i studentům, kteří nejsou zběhlí s prací v programech v ...
 • Program pro digitální vodoznačení obrazových dat 

  Kalas, Ladislav
  Tento projekt je zaměřen na současně použivané metody vytváření digitálních vodoznaků v obrazech. Cílem práce je studie zaměřená na základní vodoznakové techniky, principy vkládání vodoznaků do obrazů a na možnosti využití ...
 • Program pro ověření a kontrolu dokumentů s příponou pdf 

  Sohr, Martin
  Program prochází text v pdf souboru a zjišťuje informace o textu a o vlastnostech kontrolovaného souboru podle zadaných parametru. Program dokáže z matadat souboru načíst uvedené informace o autoru, titulek, obsah, klíčové ...
 • Program pro testování monitorů 

  Matyáš, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena do problematiky LCD panelů. Ve své úvodní části se zabývá teoretickým popisem jednotlivých typů a vlastností používaných zobrazovacích LCD panelů, vznikem chyb v obrazu počítačových monitorů, ...
 • Program pro výpočet transformací barevných souřadnic a mísení barev 

  Jurzykowski, Michal
  Nejdůležitější lidský smysl je zrak. Vidíme pomocí očí, které jsou citlivé na malou část elektromagentického vlnění. Bílé sluneční světlo obsahuje celé viditelné spektrum. Rozkladem bílého světla získáme barevné spektrum. ...
 • Programovatelný generátor signálu 

  Románek, Karel
  Práce pojednává o návrhu a realizaci hardwaru programovatelného generátoru analogových a digitálních signálů pomocí mikrokontroléru. Je zde popsána funkce navrhovaného generátoru, výběr použitých součástek a jejich zapojení, ...
 • Programování mobilních telefonů 

  Ochodnický, Ján
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti v programování mobilních telefonů. Teoreticky rozebírá nejrozšířenější operační systémy a programovací jazyky na operační systém Symbian. Dále teoreticky popisuje technologii GSM, ...
 • Programové řešení dokumentace optických kabelů 

  Martínek, Michal
  Zaměření této bakalářské práce je popis vyhledávání optických kabelů a tras uložených pod zemským povrchem vhodnou metodou a dále možnost evidence těchto optických tras a prvků v geografickém informačním systému ArcGIS. V ...
 • Programový modul přijímače dat formátu RS232 v obvodech FPGA 

  Hrubý, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje programový modul přijímače dat formátu RS232. Program je psán programovacím jazykem VHDL a je určen pro obvody FPGA od firmy Xilinx. Dále se, tato bakalářská práce, zabývá simulací a implementací ...
 • Progresivní využití neuronových sítí v telekomunikacích 

  Babnič, Patrik
  Ciežom tento prace bolo zoznámiť sa so sieťovými prvkami konvergovaných sieti. V dnes dobe sa kladie na sieťové prvky vežký dôraz preto je dôležité ako bude riešená priorita. V teoretická časť sa zaobera sieťovými prvkami ...
 • Projekt průmyslové elektroinstalace 

  Kytlica, Josef
  Projekt obsahuje seznámení s problémy průmyslové instalace, která pojednává nejen řešení světelných a zásuvkových obvodu, ale i technologickou (motorickou) instalaci. Ta řeší problém připojení a ovládaní technologických ...
 • Projektová dokumentace a systém jakosti ISO 9000 

  Jeřábek, Martin
  Zavedení systému managementu kvality podle mezinárodních norem ISO 9000 je jednou z cest, jak zvýšit konkurenceschopnost a efektivnost organizace. Cílem této práce bylo popsat a případně zefektivnit tvorbu, zakládání a ...